Occurrences

Mahābhārata
Suśrutasaṃhitā
Śārṅgadharasaṃhitādīpikā

Mahābhārata
MBh, 5, 138, 4.2 ānupūrvyeṇa vākyāni ślakṣṇāni ca mṛdūni ca /
Suśrutasaṃhitā
Su, Cik., 12, 15.1 ślakṣṇāni tīkṣṇalohasya tatra patrāṇi buddhimān /
Śārṅgadharasaṃhitādīpikā
ŚSDīp zu ŚdhSaṃh, 2, 12, 86.1, 9.0 saṃpradāyastu śaṅkhaśakalāni kṣīre saṃśodhya paścāttenaiva kṣīreṇa saha ślakṣṇāni sampiṣya paścādanenaiva kalkena tān varāṭān lepayedityabhiprāyaḥ //