Occurrences

Mahābhārata

Mahābhārata
MBh, 3, 254, 6.1 yasya dhvajāgre nadato mṛdaṅgau nandopanandau madhurau yuktarūpau /
MBh, 8, 35, 17.2 nandopanandau samare prāpayad yamasādanam //