Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Kirātārjunīya
Liṅgapurāṇa
Bhāratamañjarī
Mṛgendraṭīkā
Tantrāloka

Mahābhārata
MBh, 3, 80, 69.1 tato gaccheta dharmajña puṇyasthānam umāpateḥ /
Rāmāyaṇa
Rām, Utt, 31, 31.2 puṣpopahāraṃ śanakaiḥ kariṣyāmi umāpateḥ //
Rām, Utt, 78, 16.2 umāpateśca tat karma jñātvā trāsam upāgamat //
Kirātārjunīya
Kir, 14, 56.2 prabhā himāṃśor iva paṅkajāvaliṃ nināya saṃkocam umāpateś camūm //
Liṅgapurāṇa
LiPur, 2, 10, 1.2 bhūya eva mamācakṣva mahimānamumāpateḥ /
LiPur, 2, 12, 2.2 hanta te kathayiṣyāmi mahimānamumāpateḥ /
LiPur, 2, 12, 17.1 sūryātmakasya devasya viśvayonerumāpateḥ /
LiPur, 2, 12, 24.2 prasiddharūpametadvai somātmakam umāpateḥ //
LiPur, 2, 13, 1.2 bhūyo 'pi vada me nandin mahimānamumāpateḥ /
LiPur, 2, 13, 2.2 vakṣyāmi te maheśasya mahimānamumāpateḥ /
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 13, 1738.3 umāpaterapi puraḥ śrutamasmābhirīśvarāt //
Mṛgendraṭīkā
MṛgṬīkā zu MṛgT, Vidyāpāda, 1, 1.2, 10.0 kuta etad iti ced yasmād aindre asmin kāmikabhede bhagavata umāpater vaktṛtvena indrasya ca śrotṛtvenaiva sambandhaḥ pratītaḥ //
Tantrāloka
TĀ, 8, 240.2 umāpateḥ puraṃ paścānmātṛbhiḥ parivāritam //