Occurrences

Bṛhatkathāślokasaṃgraha
Daśakumāracarita
Kathāsaritsāgara

Bṛhatkathāślokasaṃgraha
BKŚS, 4, 18.2 tasya vāsavadattāyāṃ padmāvatyāṃ ca bhūpateḥ //
BKŚS, 4, 78.1 gṛhād vāsavadattāyā rājann āgamyate mayā /
BKŚS, 4, 130.1 svadeśaprītiyogāc ca devyā vāsavadattayā /
BKŚS, 5, 12.1 māgadhī tu kṛtotsāhā devyā vāsavadattayā /
BKŚS, 5, 16.1 iti tasyāṃ nivṛttāyāṃ saha vāsavadattayā /
BKŚS, 5, 52.2 svasvapnaḥ kathitas tatra devyā vāsavadattayā //
BKŚS, 12, 29.2 vipralabdho 'smi yuṣmābhir devyā vāsavadattayā //
BKŚS, 15, 16.1 astu vāsavadattāyāḥ sutā vegavataḥ sutā /
BKŚS, 20, 11.2 devī vāsavadattā vā kiṃvā magadhavaṃśajā //
Daśakumāracarita
DKCar, 2, 3, 39.1 anurūpabhartṛgāminīnāṃ ca vāsavadattādīnāṃ varṇanena grāhayānuśayam //
Kathāsaritsāgara
KSS, 2, 3, 6.2 ekā vāsavadattākhyā kanyakā śrūyate param //
KSS, 2, 3, 79.2 nāmnā vāsavadattāṃ tāṃ tanayāmakarottadā //
KSS, 2, 3, 83.1 sā cāvaśyaṃ manye vāsavadattā tvayaiva pariṇeyā /
KSS, 2, 3, 83.2 sa sapadi vāsavadattāhṛtahṛdayo vatsarājo 'bhūt //
KSS, 2, 4, 11.1 tato vāsavadattāṃ tāṃ sa svayaṃ me prayacchati /
KSS, 2, 4, 27.1 tato vāsavadattāṃ tāṃ sutāṃ tatraiva bhūpatiḥ /
KSS, 2, 4, 31.1 atha vāsavadattāṃ tāṃ gāpayaṃstadgatekṣaṇaḥ /
KSS, 2, 4, 32.2 puro vāsavadattā ca tasthau cetovinodinī //
KSS, 2, 4, 33.1 sā ca vāsavadattāsya paricaryāparābhavat /
KSS, 2, 4, 55.2 agādvāsavadattāyāḥ śanaiḥ śravaṇagocaram //
KSS, 2, 4, 59.1 tato vāsavadattāṃ ca tacceṭīḥ prati cātmanaḥ /
KSS, 2, 4, 61.2 yuktyā vāsavadattāṃ tāṃ vatsarājo 'bravīdidam //
KSS, 2, 4, 64.1 anyānvāsavadattāyā vīṇātantrīniyojitān /
KSS, 2, 4, 66.1 yadā vāsavadatteyaṃ tvayi visrambhameṣyati /
KSS, 2, 4, 67.2 agādvāsavadattā ca pūjāmādāya tatkṣaṇāt //
KSS, 2, 4, 69.1 tatheti dvāradeśātsa tatra vāsavadattayā /
KSS, 2, 4, 74.2 tatra vāsavadattāpi jahāsa ca tutoṣa ca //
KSS, 2, 4, 195.2 baddhasya vatsādhipateḥ samīpe toṣaḥ paro vāsavadattayāntaḥ //
KSS, 2, 5, 1.1 atha vāsavadattā sā śanairvatseśvaraṃ prati /
KSS, 2, 5, 6.2 rājñā vāsavadattāyā nāmnā bhadravatī nṛpa //
KSS, 2, 5, 9.1 tadāruhya kareṇuṃ tāṃ saha vāsavadattayā /
KSS, 2, 5, 12.2 atha vāsavadattā sā tasyāntikamupāyayau //
KSS, 2, 5, 21.1 upanītapraharaṇaḥ svairaṃ vāsavadattayā /
KSS, 2, 5, 22.1 tato vāsavadattāpi saha kāñcanamālayā /
KSS, 2, 5, 27.2 hṛtavāsavadattaṃ taṃ vatsarājamabudhyata //
KSS, 2, 5, 34.1 viṣaṇṇo 'tha sa vatseśaḥ saha vāsavadattayā /
KSS, 2, 5, 37.1 eṣā vāsavadattā ca patnī te naiva mānuṣī /
KSS, 2, 5, 40.2 puro vāsavadattāyā vatsarājaḥ sa cāvadhīt //
KSS, 2, 5, 43.2 sa vatseśo viśaśrāma saha vāsavadattayā //
KSS, 2, 5, 50.2 sarvaṃ vāsavadattāyāḥ sāpi harṣamagātparam //
KSS, 2, 5, 51.2 atha vāsavadattā sā salajjā cotsukā tathā //
KSS, 2, 5, 196.1 ityākarṇya vasantakasya vadanādetāmudārāṃ kathāṃ mārge vāsavadattayā navaparityakte piturveśmani /
KSS, 2, 6, 3.1 yuktaṃ vāsavadattā yatsvayameva tvayā hṛtā /
KSS, 2, 6, 7.2 tattadvāsavadattāyai pratīhāro nyavedayat //
KSS, 2, 6, 8.1 tataḥ sānandayā sākaṃ tayā vāsavadattayā /
KSS, 2, 6, 14.1 sa pratasthe tato devyā saha vāsavadattayā /
KSS, 2, 6, 20.2 nṛpaśriyevāparayā saha vāsavadattayā //
KSS, 2, 6, 22.1 atha vāsavadattāyā bhrātā gopālako 'cirāt /
KSS, 2, 6, 23.2 prāpa vāsavadattā sā praharṣotphullalocanā //
KSS, 2, 6, 27.2 pāṇiṃ vāsavadattāyāḥ so 'tha vatseśvaro 'grahīt //
KSS, 2, 6, 61.2 manorathaphalānyeva mene vāsavadattayā //
KSS, 2, 6, 70.1 tacca vāsavadattāsya dadarśa nibhṛtasthitā /
KSS, 2, 6, 88.2 vāsavadattā taṃ prati tutoṣa pārśve sthitāṃ patyuḥ //
KSS, 3, 1, 3.2 prāptavāsavadattas tatsukhāsaktaikamānasaḥ //
KSS, 3, 1, 21.1 channāṃ vāsavadattāṃ ca sthāpayitvā svabuddhitaḥ /
KSS, 3, 1, 23.2 tasya vāsavadattāyāṃ sneho hi sumahāniti //
KSS, 3, 1, 55.1 bahudoṣo hi viraho rājño vāsavadattayā /
KSS, 3, 1, 80.2 vinā vāsavadattāṃ tu vatsarājaḥ kathaṃ bhavet //
KSS, 3, 1, 126.1 etacchrutvā ca vatseśaḥ samaṃ vāsavadattayā /
KSS, 3, 1, 130.2 iti vāsavadattāṃ ca so 'bhyanandatkṛtādaraḥ //
KSS, 3, 1, 131.2 rājanvāsavadattāṃ te dṛṣṭvā hanta smṛtaṃ mayā //
KSS, 3, 1, 133.1 sā ca vāsavadatteva rūpeṇāpratimābhavat /
KSS, 3, 2, 7.2 devyā vāsavadattāyā vijane nikaṭaṃ yayau //
KSS, 3, 2, 13.1 tathā vāsavadattā sā svagṛhānnirgatā satī /
KSS, 3, 2, 16.1 yaugandharāyaṇaḥ so 'tha saha vāsavadattayā /
KSS, 3, 2, 18.2 devīṃ vāsavadattāṃ tāṃ dṛśoḥ prītirajāyata //
KSS, 3, 2, 25.1 tato vāsavadattāṃ tāṃ sthitāmāvantikākhyayā /
KSS, 3, 2, 27.1 tatra vāsavadattā ca praviṣṭā citrabhittiṣu /
KSS, 3, 2, 31.1 atha vāsavadattāsyāścakre devyāḥ prasaṅgataḥ /
KSS, 3, 2, 44.2 tatra vāsavadattāṃ tāṃ sutarāṃ bahvamanyata //
KSS, 3, 2, 45.1 sāpi vāsavadattātra nijanāthavinākṛtā /
KSS, 3, 2, 64.1 śīghraṃ vāsavadattāṃ ca yenāsau vismariṣyati /
KSS, 3, 2, 67.2 prāpa vāsavadattā ca tadvārtākarṇanācchucam //
KSS, 3, 2, 80.1 priyavāsavadatto 'yamidaṃ śaknoti nekṣitum /
KSS, 3, 2, 82.2 na tu vāsavadattāṃ tāṃ tatyāja hṛdayātkṣaṇam //
KSS, 3, 2, 86.2 tadā vāsavadattābhūddivā kāntirivaindavī //
KSS, 3, 2, 92.1 āgādvāsavadattāpi guptaṃ sainyasya pṛṣṭhataḥ /
KSS, 3, 2, 94.1 etya vāsavadattāpi sā gopālakamandiram /
KSS, 3, 2, 103.2 nūnaṃ vāsavadattā sā bhavedatreti cintayan //
KSS, 3, 2, 105.1 tatra vāsavadattāṃ tāṃ dadarśa proṣitāgatām /
KSS, 3, 2, 106.2 kampo vāsavadattāyā hṛdaye tūdapadyata //
KSS, 3, 2, 110.1 kramād avagatārthā ca rājavāsavadattayoḥ /
KSS, 3, 2, 111.2 iti vāsavadattā ca jagāda rudatī muhuḥ //
KSS, 3, 2, 116.2 iti vāsavadattā ca babhāṣe baddhaniścayā //
KSS, 3, 2, 120.1 yasya vāsavadattā ca bhāryā prāgjanmadevatā /
KSS, 3, 3, 1.1 tato vatseśvaro 'nyedyuḥ saha vāsavadattayā /
KSS, 3, 3, 31.2 prāpi soḍhaviyogatvādvrīḍā vāsavadattayā //
KSS, 3, 3, 56.1 sāpi vāsavadattaikanamrā tatsaṃnidhau dadau /
KSS, 3, 3, 59.2 devī vāsavadattā ca sasnehā bhaginīva me //
KSS, 3, 3, 61.2 dūtaṃ vāsavadattā taṃ satkṛtya prāhiṇottataḥ //
KSS, 3, 3, 63.1 tatastasya vinodārthamukto vāsavadattayā /
KSS, 3, 3, 151.1 etadvasantakācchrutvā mitho vāsavadattayā /
KSS, 3, 3, 152.1 devī vāsavadattā ca kṛtvā sādhāraṇaṃ patim /
KSS, 3, 3, 168.1 dhanyā vāsavadattā tu tvadbhaktyā tatkṛtaṃ tayā /
KSS, 3, 3, 169.1 na ca vāsavadattāto bhinnā padmāvatī mama /
KSS, 3, 4, 19.1 iti vāsavadattāṃ ca dṛṣṭvā smṛtvā ca tattathā /
KSS, 3, 5, 101.1 āsīd vāsavadattā ca pituḥ pārśvavivartinī /
KSS, 3, 5, 117.2 mene vāsavadattāṃ ca so 'dhikapraśrayāspadam //
KSS, 3, 6, 229.2 tasthau yatheccham atha vāsavadattayātra padmāvatīsahitayā saha vatsarājaḥ //
KSS, 4, 1, 4.1 svayaṃ sa vādayan vīṇāṃ devyā vāsavadattayā /
KSS, 4, 1, 34.2 jātā vāsavadatteyaṃ sampannā mahiṣī ca te //
KSS, 4, 1, 37.1 tasmin gate vatsarājaḥ sa tad vāsavadattayā /
KSS, 4, 1, 45.2 iyaṃ vāsavadattāyai devyai nītvārpyatām iti //
KSS, 4, 1, 47.2 devī vāsavadattā sā brāhmaṇīṃ śraddadhetarām //
KSS, 4, 1, 52.2 kṣaṇāntare nijagade devyā vāsavadattayā //
KSS, 4, 1, 102.2 devī vāsavadattā sā sādarā samacintayat //
KSS, 4, 1, 130.1 devī vāsavadattāpi tasyāstau bālakau sutau /
KSS, 4, 1, 135.1 dṛṣṭvā svamandire kāṃcid devyā vāsavadattayā /
KSS, 4, 1, 139.2 abhūd vāsavadattā sā taccintākrāntamānasā //
KSS, 4, 1, 147.2 ko 'pyatha devyā vāsavadattāyāḥ phalam upetya dadau //
KSS, 4, 2, 1.1 atha vāsavadattāyā vatseśahṛdayotsavaḥ /
KSS, 4, 2, 258.2 mumude vāsavadattā garbhabharodāradohadinī //
KSS, 4, 3, 1.1 tato vāsavadattā sā vatsarājaṃ samīpagam /
KSS, 4, 3, 15.2 devī vāsavadattāpi sā samprāpa parāṃ mudam //
KSS, 4, 3, 52.2 bhṛśaṃ tutoṣa sahito devyā vāsavadattayā //
KSS, 4, 3, 60.2 devī vāsavadattābhūd āsannaprasavodayā //
KSS, 5, 1, 18.2 devyā vāsavadattāyāḥ kathām ākhyātavān imām //
KSS, 6, 1, 7.1 devī vāsavadattā ca rājñī padmāvatī tathā /