Occurrences

Kāvyādarśa
Kāvyālaṃkāra
Bhāgavatapurāṇa
Tantrāloka
Āryāsaptaśatī
Śyainikaśāstra
Gūḍhārthadīpikā
Sātvatatantra

Kāvyādarśa
KāvĀ, Dvitīyaḥ paricchedaḥ, 22.2 iyatyeva bhidā nānyety asāvatiśayopamā //
KāvĀ, Dvitīyaḥ paricchedaḥ, 190.1 tvanmukhaṃ kamalaṃ ceti dvayor apy anayor bhidā /
Kāvyālaṃkāra
KāvyAl, 3, 17.1 śleṣādevārthavacasorasya ca kriyate bhidā /
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 2, 5, 24.2 vaikārikastaijasaśca tāmasaśceti yadbhidā /
BhāgPur, 10, 4, 26.2 ajñānaprabhavāhaṃdhīḥ svapareti bhidā yataḥ //
BhāgPur, 11, 2, 52.1 na yasya svaḥ para iti vitteṣv ātmani vā bhidā /
Tantrāloka
TĀ, 16, 179.1 prāktanāṣṭabhidā yogāddvātriṃśadbheda ucyate /
Āryāsaptaśatī
Āsapt, 2, 518.2 asti bhidā malayācalasambhavasaurabhyasāmye'pi //
Śyainikaśāstra
Śyainikaśāstra, 3, 29.1 strīmṛgavyābhidā kāpi rasapuṣṭau ca dṛśyate /
Śyainikaśāstra, 3, 70.1 asyā eva bhidā kāpi kṛṣṇasāre rurau hi yaḥ /
Gūḍhārthadīpikā
ŚGDīp zu ŚdhSaṃh, 2, 11, 53.1, 3.0 duṣprāpyatvānniṣphalatvācca likhyate hi bhidā mayā //
Sātvatatantra
SātT, 3, 35.1 na brahmaṇo bhidā vipra śrīkṛṣṇasya ca sattama /