Occurrences

Ṛgvedakhilāni

Ṛgvedakhilāni
ṚVKh, 3, 3, 3.1 ya ukthebhir na vindhate cikid ya ṛṣicodanaḥ /