Occurrences

Gautamadharmasūtra
Arthaśāstra
Mahābhārata
Manusmṛti
Amarakośa
Daśakumāracarita
Nyāyabhāṣya
Viṣṇupurāṇa
Yājñavalkyasmṛti
Abhidhānacintāmaṇi
Bhāgavatapurāṇa
Garuḍapurāṇa

Gautamadharmasūtra
GautDhS, 2, 2, 3.1 trayyām ānvīkṣikyā vābhivinītaḥ //
Arthaśāstra
ArthaŚ, 1, 2, 1.1 ānvīkṣikī trayī vārttā daṇḍanītiśceti vidyāḥ //
ArthaŚ, 1, 2, 3.1 trayīviśeṣo hyānvīkṣikīti //
ArthaŚ, 1, 2, 10.1 sāṃkhyaṃ yogo lokāyataṃ cetyānvīkṣikī //
ArthaŚ, 1, 2, 12.2 āśrayaḥ sarvadharmāṇāṃ śaśvad ānvīkṣikī matā //
ArthaŚ, 1, 4, 3.1 ānvīkṣikītrayīvārttānāṃ yogakṣemasādhano daṇḍaḥ tasya nītir daṇḍanītiḥ alabdhalābhārthā labdhaparirakṣaṇī rakṣitavivardhanī vṛddhasya tīrthe pratipādanī ca //
ArthaŚ, 1, 5, 8.1 vṛttopanayanastrayīm ānvīkṣikīṃ ca śiṣṭebhyo vārttām adhyakṣebhyo daṇḍanītiṃ vaktṛprayoktṛbhyaḥ //
Mahābhārata
MBh, 12, 59, 33.1 trayī cānvīkṣikī caiva vārtā ca bharatarṣabha /
MBh, 12, 173, 45.2 ānvīkṣikīṃ tarkavidyām anurakto nirarthikām //
MBh, 12, 306, 27.3 pañcaviṃśatimaṃ praśnaṃ papracchānvīkṣikīṃ tathā //
MBh, 12, 306, 33.2 mathnāmi manasā tāta dṛṣṭvā cānvīkṣikīṃ parām //
MBh, 13, 37, 12.2 ānvīkṣikīṃ tarkavidyām anurakto nirarthikām //
Manusmṛti
ManuS, 7, 43.2 ānvīkṣikīṃ cātmavidyāṃ vārttārambhāṃś ca lokataḥ //
Amarakośa
AKośa, 1, 180.2 ānvīkṣikī daṇḍanītistarkavidyārthaśāstrayoḥ //
Daśakumāracarita
DKCar, 2, 5, 105.1 adhītī caturṣvāmnāyeṣu gṛhītī ṣaṭsvaṅgeṣu ānvīkṣikīvicakṣaṇaḥ catuḥṣaṣṭikalāgamaprayogacaturaḥ viśeṣeṇa gajarathaturaṅgatantravit iṣvasanāstrakarmaṇi gadāyuddhe ca nirupamaḥ purāṇetihāsakuśalaḥ kartā kāvyanāṭakākhyāyikānām vettā sopaniṣado 'rthaśāstrasya nirmatsaro guṇeṣu viśrambhī suhṛtsu śakyaḥ saṃvibhāgaśīlaḥ śrutadharaḥ gatasmayaśca //
DKCar, 2, 8, 29.0 punarime bruvate nanu catasro rājavidyāstrayī vārtānvīkṣikī daṇḍanītiriti //
DKCar, 2, 8, 30.0 tāsu tisrastrayīvārtānvīkṣikyo mahatyo mandaphalāśca tāstāvadāsatām //
Nyāyabhāṣya
NyāBh zu NyāSū, 1, 1, 1, 9.1 tatra saṃśayādīnāṃ pṛthagvacanam anarthakam saṃśayādayo yathāsambhavaṃ pramāṇeṣu prameyeṣu cāntarbhavanto na vyatiricyanta iti satyam etat imās tu catasro vidyāḥ pṛthakprasthānāḥ prāṇabhṛtām anugrahāyopadiśyante yāsāṃ caturthīyam ānvīkṣikī nyāyavidyā //
Viṣṇupurāṇa
ViPur, 1, 9, 118.1 ānvīkṣikī trayī vārtā daṇḍanītis tvam eva ca /
ViPur, 5, 10, 27.1 ānvīkṣikī trayī vārtā daṇḍanītistathāparā /
Yājñavalkyasmṛti
YāSmṛ, 1, 312.1 svarandhragoptānvīkṣikyāṃ daṇḍanītyāṃ tathaiva ca /
Abhidhānacintāmaṇi
AbhCint, 2, 165.2 ānvīkṣikī tarkavidyā mīmāṃsā tu vicāraṇā //
AbhCint, 2, 167.1 ṣaḍaṅgā vedāścatvāro mīmāṃsānvīkṣikī tathā /
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 1, 3, 12.1 ānvīkṣikīm alarkāya prahlādādibhya ūcivān /
BhāgPur, 3, 12, 44.1 ānvīkṣikī trayī vārttā daṇḍanītis tathaiva ca /
BhāgPur, 3, 25, 4.3 prāhedaṃ viduraṃ prīta ānvīkṣikyāṃ pracoditaḥ //
BhāgPur, 11, 16, 24.2 ānvīkṣikī kauśalānāṃ vikalpaḥ khyātivādinām //
BhāgPur, 11, 20, 24.1 yamādibhir yogapathair ānvīkṣikyā ca vidyayā /
Garuḍapurāṇa
GarPur, 1, 1, 19.2 ānvīkṣikīmalarkāya prahlādādibhya ūcivān //