Occurrences

Kaiyadevanighaṇṭu

Kaiyadevanighaṇṭu
KaiNigh, 2, 145.1 rājāvartaḥ kṛṣṇamaṇiḥ suvarṇābho ghanaprabhaḥ /