Occurrences

Divyāvadāna

Divyāvadāna
Divyāv, 18, 366.1 tena khalu samayena anyeṣu janapadeṣu dvau māṇavakau prativasataḥ //
Divyāv, 18, 373.1 yau etau dvau māṇavakau āgacchataḥ sumatiśca matiśca anayordvayoḥ sumateretatpradānaṃ dada //