Occurrences

Gobhilagṛhyasūtra

Gobhilagṛhyasūtra
GobhGS, 3, 10, 14.0 traiyambakapramāṇān //