Occurrences

Garuḍapurāṇa

Garuḍapurāṇa
GarPur, 1, 15, 77.2 sumukho durmukhaścaiva munakhena tu vivarjitaḥ //
GarPur, 1, 66, 11.1 nandano vijayaścaiva jayo manmathadurmukhau /