Occurrences

Mahābhārata
Kūrmapurāṇa
Liṅgapurāṇa
Matsyapurāṇa
Viṣṇupurāṇa
Garuḍapurāṇa

Mahābhārata
MBh, 13, 14, 74.1 yad avāptaṃ ca me pūrvaṃ devadevānmaheśvarāt /
MBh, 14, 53, 7.2 tataḥ paraṃ nāsti caiva devadevāt sanātanāt //
Kūrmapurāṇa
KūPur, 2, 44, 86.1 devyā vibhāgakathanaṃ devadevāt pinākinaḥ /
Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 98, 1.2 kathaṃ devena vai sūta devadevānmaheśvarāt /
LiPur, 2, 6, 1.3 kathaṃ jyeṣṭhāsamutpattir devadevājjanārdanāt //
Matsyapurāṇa
MPur, 120, 47.2 evaṃ prasādaṃ samprāpya devadevājjanārdanāt //
Viṣṇupurāṇa
ViPur, 1, 12, 96.2 evaṃ pūrvaṃ jagannāthād devadevāj janārdanāt /
Garuḍapurāṇa
GarPur, 1, 32, 15.2 indrādīṃśca surāṃstasmāddevadevātsamutthitān //