Occurrences

Rasaratnasamuccaya
Rasaratnākara
Rasendracintāmaṇi
Rasārṇava
Rasaratnasamuccayabodhinī

Rasaratnasamuccaya
RRS, 8, 72.2 iti trirūpā nirdiṣṭā jāraṇā varavārttikaiḥ //
RRS, 8, 74.0 samukhā nirmukhā ceti jāraṇā dvividhā punaḥ //
RRS, 8, 75.0 nirmukhā jāraṇā proktā bījādānena bhāgataḥ //
RRS, 8, 78.3 iyaṃ hi samukhā proktā jāraṇā mṛgacāriṇā //
RRS, 8, 85.2 jāraṇetyucyate tasyāḥ prakārāḥ santi koṭiśaḥ //
RRS, 11, 16.1 bāhyā drutiḥ sūtakajāraṇā syād grāsastathā sāraṇakarma paścāt /
Rasaratnākara
RRĀ, V.kh., 4, 36.1 athāsyā jāraṇā kāryā stanākhye lohasaṃpuṭe /
RRĀ, V.kh., 16, 83.2 tadvacca jāraṇā kāryā mukhaṃ baddhvātha bandhayet //
RRĀ, V.kh., 18, 77.1 jāraṇā sāraṇā kāryā punaḥ sāraṇajāraṇe /
RRĀ, V.kh., 18, 149.2 sārite jāraṇā kāryā mukhaṃ baddhvātha bandhayet /
Rasendracintāmaṇi
RCint, 3, 40.0 jāraṇā hi nāma pātanagālanavyatirekeṇa ghanahemādigrāsapūrvakapūrvāvasthāpratipannatvam //
RCint, 3, 42.2 sarvapāpakṣaye jāte prāpyate rasajāraṇā /
RCint, 3, 54.2 yathā syājjāraṇā bahvī tathā syādguṇado rasaḥ //
RCint, 3, 89.2 sampratyubhayoreva prādhānyena jāraṇocyate //
RCint, 3, 100.1 garbhadrutim antareṇa jāraṇaiva na syādatastallakṣaṇamāha /
Rasārṇava
RArṇ, 11, 98.0 bhūcarī jāraṇā proktā khecarīṃ jāraṇāṃ śṛṇu //
RArṇ, 15, 139.1 mukhena grasate grāsaṃ jāraṇā tena sundari /
RArṇ, 16, 9.2 tasmin drute jāraṇā ca kartavyā karmavedibhiḥ //
Rasaratnasamuccayabodhinī
RRSBoṬ zu RRS, 8, 73, 2.0 grāsaḥ kavalīkaraṇarūpajāraṇā piṇḍaḥ kardamavat piṇḍībhavanarūpajāraṇā //
RRSBoṬ zu RRS, 8, 73, 2.0 grāsaḥ kavalīkaraṇarūpajāraṇā piṇḍaḥ kardamavat piṇḍībhavanarūpajāraṇā //
RRSBoṬ zu RRS, 8, 73, 3.0 parīṇāmaḥ avasthāntaraprāpaṇarūpajāraṇā //
RRSBoṬ zu RRS, 8, 85.2, 3.0 rasendracintāmaṇau tu jāraṇā hi pātanagālanavyatirekeṇa ghanahemādigrāsapūrvakaṃ pūrvāvasthāpannatvam ityanena yat prakārāntaraṃ jāraṇālakṣaṇamuktaṃ tat cāraṇākhyajāraṇābhiprāyeṇa bodhyam //