Occurrences

Gokarṇapurāṇasāraḥ

Gokarṇapurāṇasāraḥ
GokPurS, 4, 34.2 utplavan phalalobhena pramādād apatad drumāt //
GokPurS, 4, 36.1 tāmragaṅgātalabhavaṃ śanair āruhya sa drumam /
GokPurS, 4, 46.2 tatra tīradrume daivād utplavan plavagottamaḥ //