Occurrences

Suśrutasaṃhitā
Rasaratnasamuccaya
Rasaratnākara

Suśrutasaṃhitā
Su, Cik., 4, 33.3 saṃskārapācanāccedaṃ vātarogeṣu śasyate //
Rasaratnasamuccaya
RRS, 14, 5.1 tālakaṃ śodhayedagre kūṣmāṇḍakṣārapācanāt /
Rasaratnākara
RRĀ, V.kh., 11, 19.2 athavā pātanāyantre pācanādutthito bhavet /