Occurrences

Gobhilagṛhyasūtra

Gobhilagṛhyasūtra
GobhGS, 3, 2, 9.0 śakvarīṇāṃ putrakā vrataṃ pārayiṣṇavo bhavateti //