Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Rasaratnasamuccayabodhinī

Mahābhārata
MBh, 2, 31, 10.2 pārvatīyāśca rājāno rājā caiva bṛhadbalaḥ //
MBh, 5, 19, 12.2 pārvatīyair mahīpālaiḥ sahitaḥ pāṇḍavān iyāt //
MBh, 5, 30, 24.1 prācyodīcyā dākṣiṇātyāśca śūrās tathā pratīcyāḥ pārvatīyāśca sarve /
MBh, 7, 35, 36.1 vanāyujān pārvatīyān kāmbojāraṭṭabāhlikān /
MBh, 7, 79, 8.2 pārvatīyair nadījaiśca saindhavaiśca hayottamaiḥ //
MBh, 7, 97, 26.1 vanāyujān pārvatīyān kāmbojāraṭṭabāhlikān /
MBh, 8, 4, 96.1 ājāneyaiḥ saindhavaiḥ pārvatīyair nadījakāmbojavanāyubāhlikaiḥ /
Rāmāyaṇa
Rām, Ay, 65, 10.2 anyā nadīś ca vividhāḥ pārvatīyais turaṃgamaiḥ //
Rām, Ki, 38, 12.1 nādeyaiḥ pārvatīyaiś ca sāmudraiś ca mahābalaiḥ /
Rasaratnasamuccayabodhinī
RRSBoṬ zu RRS, 3, 127.1, 1.0 mṛddāraśṛṅgaṃ sīsakasamutpannaḥ pārvatīyadhātuviśeṣaḥ //