Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): for protection, safety, and luck

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 13294
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
apa ny adhuḥ pauruṣeyaṃ vadhaṃ mad indrāgnī dhātā savitā bṛhaspatiḥ / (1.1) Par.?
apa
indecl.
ni
indecl.
dhā
3. pl., root aor.
root
vadha
ac.s.m.
mad
ab.s.a.
indra
comp.
∞ agni
n.d.m.
dhātṛ
n.s.m.
savitṛ
n.s.m.
somo rājā varuṇo aśvinā yamaḥ pūṣāsmān pari pātu mṛtyoḥ // (1.2) Par.?
soma
n.s.m.
rājan
n.s.m.
varuṇa
n.s.m.
aśvin
n.d.m.
yama
n.s.m.
pūṣan
n.s.m.
∞ mad
ac.p.a.
pari
indecl.

3. sg., Pre. imp.
root
mṛtyu.
ab.s.m.
yāni cakāra bhuvanasya yas patiḥ prajāpatir mātariśvā prajābhyaḥ / (2.1) Par.?
yad
ac.p.n.
kṛ
3. sg., Perf.
→ vas (2.2) [conj]
← varman (2.2) [acl]
bhuvana
g.s.n.
yad
n.s.m.
pati
n.s.m.
prajāpati
n.s.m.
prajā,
d.p.f.
pradiśo yāni vasate diśaś ca tāni me varmāṇi bahulāni santu // (2.2) Par.?
pradiś
n.p.f.
yad
ac.p.n.
vas
3. pl., Pre. ind.
← kṛ (2.1) [conj]
diś
n.p.f.
ca,
indecl.
tad
n.p.n.
mad
d.s.a.
varman
n.p.n.
→ kṛ (2.1) [acl:rel]
bahula
n.p.n.
root
as.
3. pl., Pre. imp.
yat tanūṣv anahyanta devā dvirājayodhinaḥ / (3.1) Par.?
yad
ac.s.n.
tanū
l.p.f.
nah
3. pl., Impf.
→ kṛ (3.2) [conj]
← tad (3.2) [acl]
deva
n.p.m.
dvi
comp.
∞ rāja
comp.
∞ yodhin,
n.p.m.
indro yac cakre varma tad asmān pātu viśvataḥ // (3.2) Par.?
indra
n.s.m.
yad
ac.s.n.
kṛ
3. sg., Perf.
← nah (3.1) [conj]
varman,
ac.s.n.
tad
n.s.n.
→ nah (3.1) [acl:rel]
mad
ac.p.a.

3. sg., Pre. imp.
root
viśvatas.
indecl.
varma me dyāvāpṛthivī varmāhar varma sūryaḥ / (4.1) Par.?
varman
ac.s.n.
mad
d.s.a.
div
comp.
∞ pṛthivī,
n.d.f.
root
→ kṛ (4.2) [conj]
varman
ac.s.n.
∞ ahar,
n.s.n.
varman
ac.s.n.
sūrya,
n.s.m.
varma me viśve devāḥ kran mā mā prāpat pratīcikā // (4.2) Par.?
varman
ac.s.n.
mad
d.s.a.
viśva
n.p.m.
deva
n.p.m.
kṛ.
3. pl., Aor. inj.
← pṛthivī (4.1) [conj]

indecl.
mad
ac.s.a.
pra
indecl.
∞ āp
3. sg., Aor. inj.
root
Duration=0.015797853469849 secs.