Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Mineralogy, jewels, metals

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 8320
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
sūta uvāca / (1.1) Par.?
dvipendrajīmūtavarāhaśaṅkhamatsyāhiśuktyudbhavaveṇujāni / (1.2) Par.?
muktāphalāni prathitāni loke teṣāṃ ca śuktyudbhavameva bhūri // (1.3) Par.?
tatraiva caikasya hi mūlamātraṃ niviśyate ratnapadasya jātu / (2.1) Par.?
vedhyaṃ tu śuktyudbhavameva teṣāṃ śeṣāṇyavedhyāni vadanti tajjñāḥ // (2.2) Par.?
tvaksāranāgendratimiprasūtaṃ yacchaṅkhajaṃ yacca varāhajātam / (3.1) Par.?
prāyo vimuktāni bhavanti bhāsā śastāni māṅgalyatayā tathāpi // (3.2) Par.?
yā mauktikānāmiha jātayo 'ṣṭau prakīrtitā ratnaviniścayajñaiḥ / (4.1) Par.?
kambūdbhavaṃ teṣvadhamaṃ pradiṣṭamutpadyate yacca gajendrakumbhāt // (4.2) Par.?
svayonimadyachavitulyavarṇaṃ śāṅkhaṃ bṛhallolaphalapramāṇam / (5.1) Par.?
utpadyate vāraṇakumbhamadhyād āpītavarṇaṃ prabhayā vihīnam // (5.2) Par.?
ye kambavaḥ śārṅgamukhāvamarśapītasya śaṅkhapravarasya gotre / (6.1) Par.?
mataṅgajāścāpi viśuddhavaṃśyāste mauktikānāṃ prabhavāḥ pradiṣṭāḥ // (6.2) Par.?
utpadyate mauktikameṣu vṛttamāpītavarṇaṃ prabhayā vihīnam / (7.1) Par.?
pāṭhīnapṛṣṭhasya samānavarṇaṃ mīnātsuvṛttaṃ laghu cātisūkṣmam // (7.2) Par.?
utpadyate vāricarānaneṣu matsyāś caite madhyacarāḥ payodheḥ / (8.1) Par.?
varāhadaṃṣṭrāprabhavaṃ pradiṣṭaṃ tasyaiva daṃṣṭrāṅkuratulyavarṇam // (8.2) Par.?
kvacit kathaṃcit sa bhuvaḥ pradeśe prajāyate sūkararāḍviśiṣṭaḥ / (9.1) Par.?
varṣopalānāṃ samavarṇaśobhaṃ tvaksāraparvaprabhavaṃ pradiṣṭam // (9.2) Par.?
te veṇavo divyajanopabhogye sthāne prarohanti na sārvajanye / (10.1) Par.?
bhaujaṃgamaṃ mīnaviśuddhavṛttaṃ saṃsthānato 'tyujjvalavarṇaśobham // (10.2) Par.?
nitāntadhautapravikalpamānanistriṃśadhārāsamavarṇakānti / (11.1) Par.?
prāpyātiratnāni mahāprabhāṇi rājyaṃ śriyaṃ vā mahatīṃ durāpām // (11.2) Par.?
tejo'nvitāḥ puṇyakṛto bhavanti muktāphalasyāhiśirobhavasya / (12.1) Par.?
jijñāsayā ratnadhanaṃ vidhijñaiḥ śubhe muhūrte prayataiḥ prayatnāt // (12.2) Par.?
rakṣāvidhānaṃ sumahadvidhāya harmyopariṣṭhaṃ kriyate yadā tat / (13.1) Par.?
tadā mahādundubhimandraghoṣair vidyullatāvisphuritāntarālaiḥ // (13.2) Par.?
payodharākrāntivilambinamrair ghanair navair āvriyate 'ntarikṣam / (14.1) Par.?
na taṃ bhujaṅgā na tu yātudhānā na vyādhayo nāpyupasargadoṣāḥ // (14.2) Par.?
hiṃsanti yasyāhiśiraḥsamutthaṃ muktāphalaṃ tiṣṭhati kośamadhye / (15.1) Par.?
nābhyeti meghaprabhavaṃ dharitrīṃ vipradgataṃ tadvibudhā haranti // (15.2) Par.?
arciḥprabhānāvṛtadigvibhāgam ādityavahuḥ khavibhāvyabimbam / (16.1) Par.?
tejastiraskṛtya hutāśanendunakṣatratārāprabhavaṃ samagram // (16.2) Par.?
divā yathā dīptiṅkaraṃ tathaiva tamo'vagāḍhāsvapi tanniśāsu / (17.1) Par.?
vicitraratnadyuticārutoyā catuḥsamudrābharaṇopapannā // (17.2) Par.?
mūlyaṃ na vā syāditi niścayo me kṛtsnā mahī tasya muvarṇapūrṇā / (18.1) Par.?
hīno 'piyastallabhate kadācid vipākayogānmahataḥ śubhasya // (18.2) Par.?
sāpatnyahīnāṃ sa mahīṃ samagrāṃ bhunakti tattiṣṭhati yāvadeva / (19.1) Par.?
na kevalaṃ tacchubhakṛnnṛpasya bhāgyaiḥ prajānāmapi tasya janma // (19.2) Par.?
tadyojanānāṃ paritaḥ sahasraṃ sarvānanarthān vimukhīkaroti / (20.1) Par.?
nakṣatramāleva divo viśīrṇā dantāvalistasya mahāmurasya // (20.2) Par.?
vicitravarṇeṣu viśuddhavarṇā payaḥsu patyuḥ payasāṃ papāta / (21.1) Par.?
sampūrṇacandrāṃśukalāpakānter māṇipravekasya mahāguṇasya // (21.2) Par.?
tacchuktimatsu sthitimāpa bījamāsan purāpyanyabhavāni yāni / (22.1) Par.?
yasminpradeśe 'mbunidhau papāta sucārumuktāmaṇiratnabījam / (22.2) Par.?
tasminpayastoyadharāvakīrṇaṃ śuktau sthitaṃ mauktikatāmavāpa // (22.3) Par.?
saiṃhalikapāralaukikasaurāṣṭrikatāmraparṇapāraśavāḥ / (23.1) Par.?
kauverapāṇḍyahāṭakahemakam ityākarāstvaṣṭau // (23.2) Par.?
śuktyudbhavaṃ nātinikṛṣṭavarṇaṃ pramāṇasaṃsthānaguṇaprabhābhiḥ / (24.1) Par.?
utpadyate vardhanapārasīkapātālalokāntarasiṃhaleṣu // (24.2) Par.?
cintyā na tasyākarajā viśeṣā rūpe pramāṇe ca yateta vidvān / (25.1) Par.?
na ca vyavasthāsti guṇāguṇeṣu sarvatra sarvākṛtayo bhavanti // (25.2) Par.?
etasya śuktiprabhasya muktāphalasya cānyena samunmitasya / (26.1) Par.?
mūlyaṃ sahasrāṇi tu rūpakāṇāṃ tribhiḥ śatairapyadhikāni pañca // (26.2) Par.?
yanmāṣakārdhena tato vihīnaṃ tatpañcabhāgadvayahīnamūlyam / (27.1) Par.?
yanmāṣakāṃstrīnbibhṛyātsahasre dve tasya mūlyaṃ paramaṃ pradiṣṭam // (27.2) Par.?
ardhādhikau dvau vahato 'sya mūlyaṃ tribhiḥ śatairapyadhikaṃ sahasram / (28.1) Par.?
dvimāṣakonmānitagauravasya śatāni cāṣṭau kathitāni mūlyam // (28.2) Par.?
ardhādhikaṃ māṣakamunmitasya samaṃ ca viṃśatritayaṃ śatānām / (29.1) Par.?
guñjāśca ṣaḍ dhārayataḥ śate dve mūlyaṃ paraṃ tasya vadanti tajjñāḥ / (29.2) Par.?
adhyardham unmānakṛtaṃ śataṃ syānmūlyaṃ guṇaistasya samanvitasya // (29.3) Par.?
yadi ṣoḍaśabhir bhaved anūnaṃ dharaṇaṃ tatpravadanti dārvikākhyam / (30.1) Par.?
adhikaṃ daśabhiḥ śataṃ ca mūlyaṃ samavāpnotyapi bāliśasya hastāt // (30.2) Par.?
dviguṇairdaśabhirbhavedanūnaṃ dharaṇaṃ tadbhavakaṃ vadanti tajjñāḥ / (31.1) Par.?
navasaptatimāpnuyātsvamūlyaṃ yadi na syādguṇasampadā vihīnam // (31.2) Par.?
triṃśatā dharaṇaṃ pūrṇaṃ śikyaṃ tasyeti kīrtyate / (32.1) Par.?
catvāriṃśadbhavettasyāḥ paraṃ mūlyaṃ viniścayaḥ // (32.2) Par.?
catvāriṃśadra bhavettasyāstriṃśanmūlyaṃ labhet sā / (33.1) Par.?
pañcāśattu bhavetsomastasya mūlyaṃ tu viṃśatiḥ // (33.2) Par.?
ṣaṣṭirnikaraśīrṣaṃ syāttasyā mūlyaṃ caturdaśa / (34.1) Par.?
aśītirnavatiścaiva kūpyeti parikīrtitā / (34.2) Par.?
ekādaśa syānnava ca tayormūlyamanukramāt // (34.3) Par.?
ādāya tatsakalameva tato 'nnabhāṇḍaṃ jambīrajātarasayojanayā vipakvam / (35.1) Par.?
ghṛṣṭaṃ tato mṛdutanūkṛtapiṇḍamūlaiḥ kuryādyatheṣṭamanu mauktikamāśu viddham // (35.2) Par.?
mṛlliptamatsyapuṭamadhyagataṃ tu kṛtvā paścātpacettanu tataśca biḍālapuṭyā / (36.1) Par.?
dugdhe tataḥ payasi taṃ vipacetsudhāyāṃ pakvaṃ tato 'pi payasā śucicikraṇena // (36.2) Par.?
śuddhaṃ tato vimalavastranigharṣaṇena syānmauktikaṃ vipulasadguṇakāntiyuktam / (37.1) Par.?
vyāḍirjagāda jagatāṃ hi mahāprabhāvaḥ siddho vidagdhahitatatparayā dayāluḥ // (37.2) Par.?
śvetakācasamaṃ tāraṃ hemāṃśaśatayojitam / (38.1) Par.?
rasamadhye pradhāryeta mauktikaṃ dehabhūṣaṇam // (38.2) Par.?
evaṃ hi siṃhale deśe kurvanti kuśalā janāḥ / (39.1) Par.?
yasmin kṛtrimasandehaḥ kvacidbhavati mauktike // (39.2) Par.?
uṣṇe salavaṇe snehe niśāṃ tadvāsayejjale / (40.1) Par.?
vrīhibhirmardanīyaṃ vā śuṣkavastropaveṣṭitam // (40.2) Par.?
yattu nāyāti vaivarṇyaṃ vijñeyaṃ tadakṛtrimam / (41.1) Par.?
sitaṃ pramāṇavatsnigdhaṃ guru svacchaṃ sunirmalam // (41.2) Par.?
tejo'dhikaṃ suvṛttaṃ ca mauktikaṃ guṇavatsmṛtam // (42.1) Par.?
pramāṇavadgauravaraśmiyuktaṃ sitaṃ suvṛttaṃ samasūkṣmavedham / (43.1) Par.?
akretur apyāvahati pramodaṃ yanmauktikaṃ tadguṇavatpradiṣṭam // (43.2) Par.?
evaṃ samastena guṇodayena yanmauktikaṃ yogamupāgataṃ syāt / (44.1) Par.?
na tasya bhartāramanarthajāta eko 'pi kaścit samupaiti doṣaḥ // (44.2) Par.?
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe muktāphalapramāṇādivarṇanaṃ nāma muktāphalaparīkṣā nāmaikonasaptatitamo 'dhyāyaḥ // (45.1) Par.?
Duration=0.21528697013855 secs.