Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 1046
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
sanatkumāra uvāca / (1.1) Par.?
kadācitsvagṛhaṃ prāptaṃ kaśyapaṃ dvipadāṃ varam / (1.2) Par.?
apṛcchaddhimavānpraśnaṃ loke khyātikaraṃ nu kim // (1.3) Par.?
kenākṣayāśca lokāḥ syuḥ khyātiśca paramā mune / (2.1) Par.?
tathaiva cārcanīyatvaṃ satsu taṃ kathayasva me // (2.2) Par.?
kaśyapa uvāca / (3.1) Par.?
apatyena mahābāho sarvametadavāpyate / (3.2) Par.?
mama khyātirapatyena brahmaṇa ṛṣibhiśca ha // (3.3) Par.?
kiṃ na paśyasi śailendra yato māṃ paripṛcchasi / (4.1) Par.?
vartayiṣyāmi taccāpi yanme dṛṣṭaṃ purācala // (4.2) Par.?
vārāṇasīmahaṃ gacchannapaśyaṃ saṃsthitaṃ divi / (5.1) Par.?
vimānaṃ svanavaddivyamanaupamyamaninditam // (5.2) Par.?
tasyādhastādārtanādaṃ gartāsthāne śṛṇomyaham / (6.1) Par.?
tānahaṃ tapasā jñātvā tatraivāntarhitaḥ sthitaḥ // (6.2) Par.?
athāgāttatra śailendra vipro niyamavāñchuciḥ / (7.1) Par.?
tīrthābhiṣekapūtātmā pare tapasi saṃsthitaḥ // (7.2) Par.?
atha sa vrajamānastu vyāghreṇābhīṣito dvijaḥ / (8.1) Par.?
viveśa taṃ tadā deśaṃ sā gartā yatra bhūdhara // (8.2) Par.?
gartāyāṃ vīraṇastambe lambamānāṃs tadā munīn / (9.1) Par.?
apaśyadārto duḥkhārtānapṛcchattāṃśca sa dvijaḥ // (9.2) Par.?
ke yūyaṃ vīraṇastambe lambamānā hy adhomukhāḥ / (10.1) Par.?
duḥkhitāḥ kena mokṣaśca yuṣmākaṃ bhavitānaghāḥ // (10.2) Par.?
pitara ūcuḥ / (11.1) Par.?
vayaṃ te 'kṛtapuṇyasya pitaraḥ sapitāmahāḥ / (11.2) Par.?
prapitāmahāśca kliśyāmastava duṣṭena karmaṇā // (11.3) Par.?
narako 'yaṃ mahābhāga gartārūpaṃ samāsthitaḥ / (12.1) Par.?
tvaṃ cāpi vīraṇastambastvayi lambāmahe vayam // (12.2) Par.?
yāvattvaṃ jīvase vipra tāvadeva vayaṃ sthitāḥ / (13.1) Par.?
mṛte tvayi gamiṣyāmo narakaṃ pāpacetasaḥ // (13.2) Par.?
yadi tvaṃ dārasaṃyogaṃ kṛtvāpatyaṃ guṇottaram / (14.1) Par.?
utpādayasi tenāsmānmucyema vayamekaśaḥ // (14.2) Par.?
nānyena tapasā putra na tīrthānāṃ phalena ca / (15.1) Par.?
tatkuruṣva mahābuddhe tārayasva pitṝnbhayāt // (15.2) Par.?
sa tatheti pratijñāya ārādhya ca vṛṣadhvajam / (16.1) Par.?
pitṝn gartātsamuddhṛtya gaṇapānpracakāra ha // (16.2) Par.?
svayaṃ ca rudradayitaḥ sukeśo nāma nāmataḥ / (17.1) Par.?
saṃmato balavāṃścaiva rudrasya gaṇapo 'bhavat // (17.2) Par.?
tasmātkṛtvā tapo ghoramapatyaṃ guṇavattaram / (18.1) Par.?
utpādayasva śailendra tataḥ kīrtimavāpsyasi // (18.2) Par.?
sanatkumāra uvāca / (19.1) Par.?
sa evamukta ṛṣiṇā śailendro niyame sthitaḥ / (19.2) Par.?
tapaścakāra vipulaṃ yena brahmā tutoṣa ha // (19.3) Par.?
tamāgatya tadā brahmā varado 'smītyabhāṣata / (20.1) Par.?
brūhi tuṣṭo 'smi te śaila tapasānena suvrata // (20.2) Par.?
himavānuvāca / (21.1) Par.?
bhagavanputramicchāmi guṇaiḥ sarvairalaṃkṛtam / (21.2) Par.?
etadvaraṃ prayacchasva yadi tuṣṭo 'si naḥ prabho // (21.3) Par.?
brahmovāca / (22.1) Par.?
kanyā bhavitrī śailendra sutā te varavarṇinī / (22.2) Par.?
yasyāḥ prabhāvātsarvatra kīrtimāpsyasi puṣkalām // (22.3) Par.?
arcitaḥ sarvadevānāṃ tīrthakoṭisamāvṛtaḥ / (23.1) Par.?
pāvanaścaiva puṇyaśca devānāmapi sarvataḥ / (23.2) Par.?
jyeṣṭhā ca sā bhavitrī te anye cānu tataḥ śubhe // (23.3) Par.?
sanatkumāra uvāca / (24.1) Par.?
evamuktvā tato brahmā tatraivāntaradhīyata / (24.2) Par.?
so 'pi kālena śailendro menāyāmupapādayat / (24.3) Par.?
aparṇāmekaparṇāṃ ca tathā cāpyekapāṭalām // (24.4) Par.?
nyagrodhamekaparṇā tu pāṭalaṃ caikapāṭalā / (25.1) Par.?
āśrite dve aparṇā tu aniketā tapo 'carat / (25.2) Par.?
śataṃ varṣasahasrāṇāṃ duścaraṃ devadānavaiḥ // (25.3) Par.?
āhāramekaparṇena saikaparṇā samācarat / (26.1) Par.?
pāṭalena tathaikena vidadhātyekapāṭalā // (26.2) Par.?
pūrṇe pūrṇe sahasre tu āhāraṃ tena cakratuḥ / (27.1) Par.?
aparṇā tu nirāhārā tāṃ mātā pratyabhāṣata / (27.2) Par.?
niṣedhayantī hyu meti mātṛsnehena duḥkhitā // (27.3) Par.?
sā tathoktā tadā mātrā devī duścaracāriṇī / (28.1) Par.?
tenaiva nāmnā lokeṣu vikhyātā surapūjitā // (28.2) Par.?
etattattrikumārīṇāṃ jagatsthāvarajaṅgamam / (29.1) Par.?
etāsāṃ tapasā labdhaṃ yāvadbhūmirdhariṣyati // (29.2) Par.?
tapaḥśarīrāstāḥ sarvās tisro yogabalānvitāḥ / (30.1) Par.?
sarvāścaiva mahābhāgāḥ sarvāśca sthirayauvanāḥ // (30.2) Par.?
tā lokamātaraścaiva brahmacāriṇya eva ca / (31.1) Par.?
anugṛhṇanti lokāṃśca tapasā svena sarvadā // (31.2) Par.?
umā tāsāṃ variṣṭhā ca śreṣṭhā ca varavarṇinī / (32.1) Par.?
mahāyogabalopetā mahādevamupasthitā // (32.2) Par.?
dattakaścośanā tasyāḥ putraḥ sa bhṛgunandanaḥ / (33.1) Par.?
asitasyaikaparṇā tu devalaṃ suṣuve sutam // (33.2) Par.?
yā tu tāsāṃ kumārīṇāṃ tṛtīyā hy ekapāṭalā / (34.1) Par.?
putraṃ śataśalākasya jaigīṣavyamupasthitā / (34.2) Par.?
tasyāpi śaṅkhalikhitau smṛtau putrāv ayonijau // (34.3) Par.?
umā tu yā mayā tubhyaṃ kīrtitā varavarṇinī / (35.1) Par.?
atha tasyāstapoyogāttrailokyamakhilaṃ tadā / (35.2) Par.?
pradhūpitaṃ samālakṣya brahmā vacanamabravīt // (35.3) Par.?
brahmovāca / (36.1) Par.?
devi kiṃ tapasā lokāṃstāpayasyatiśobhane / (36.2) Par.?
tvayā sṛṣṭamidaṃ viśvaṃ mā kṛtvā tadvināśaya // (36.3) Par.?
tvaṃ hi dhārayase lokānimānsarvānsvatejasā / (37.1) Par.?
brūhi kiṃ te jaganmātaḥ prārthitaṃ samprasīda naḥ // (37.2) Par.?
devyuvāca / (38.1) Par.?
yadarthaṃ tapaso hy asya caraṇaṃ me pitāmaha / (38.2) Par.?
jānīṣe tattvametanme tataḥ pṛcchasi kiṃ punaḥ // (38.3) Par.?
brahmovāca / (39.1) Par.?
yadarthaṃ devi tapasā śrāmyase lokabhāvani / (39.2) Par.?
sa tvāṃ svayaṃ samāgamya ihaiva varayiṣyati // (39.3) Par.?
sarvadevapatiḥ śreṣṭhaḥ sarvalokeśvareśvaraḥ / (40.1) Par.?
vayaṃ sadevā yasyeśe vaśyāḥ kiṃkaravādinaḥ // (40.2) Par.?
sa devadevaḥ parameśvareśvaraḥ svayaṃ tavāyāsyati lokapo 'ntikam / (41.1) Par.?
udārarūpo vikṛtābhirūpavānsamānarūpo na hi yasya kasyacit // (41.2) Par.?
maheśvaraḥ parvatalokavāsī carācareśaḥ prathamo 'prameyaḥ / (42.1) Par.?
vinendunā indusamānavaktro vibhīṣaṇaṃ rūpamihāsthito 'gram // (42.2) Par.?
Duration=0.14546608924866 secs.