Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 1077
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
sumantraś codito rājñā provācedaṃ vacas tadā / (1.1) Par.?
yatharṣyaśṛṅgas tv ānītaḥ śṛṇu me mantribhiḥ saha // (1.2) Par.?
romapādam uvācedaṃ sahāmātyaḥ purohitaḥ / (2.1) Par.?
upāyo nirapāyo 'yam asmābhir abhicintitaḥ // (2.2) Par.?
ṛṣyaśṛṅgo vanacaras tapaḥsvādhyāyane rataḥ / (3.1) Par.?
anabhijñaḥ sa nārīṇāṃ viṣayāṇāṃ sukhasya ca // (3.2) Par.?
indriyārthair abhimatair naracittapramāthibhiḥ / (4.1) Par.?
puram ānāyayiṣyāmaḥ kṣipraṃ cādhyavasīyatām // (4.2) Par.?
gaṇikās tatra gacchantu rūpavatyaḥ svalaṃkṛtāḥ / (5.1) Par.?
pralobhya vividhopāyair āneṣyantīha satkṛtāḥ // (5.2) Par.?
śrutvā tatheti rājā ca pratyuvāca purohitam / (6.1) Par.?
purohito mantriṇaś ca tathā cakruś ca te tadā // (6.2) Par.?
vāramukhyās tu tac chrutvā vanaṃ praviviśur mahat / (7.1) Par.?
āśramasyāvidūre 'smin yatnaṃ kurvanti darśane // (7.2) Par.?
ṛṣiputrasya ghorasya nityam āśramavāsinaḥ / (8.1) Par.?
pituḥ sa nityasaṃtuṣṭo nāticakrāma cāśramāt // (8.2) Par.?
na tena janmaprabhṛti dṛṣṭapūrvaṃ tapasvinā / (9.1) Par.?
strī vā pumān vā yac cānyat sattvaṃ nagararāṣṭrajam // (9.2) Par.?
tataḥ kadācit taṃ deśam ājagāma yadṛcchayā / (10.1) Par.?
vibhāṇḍakasutas tatra tāś cāpaśyad varāṅganāḥ // (10.2) Par.?
tāś citraveṣāḥ pramadā gāyantyo madhurasvaraiḥ / (11.1) Par.?
ṛṣiputram upāgamya sarvā vacanam abruvan // (11.2) Par.?
kas tvaṃ kiṃ vartase brahmañ jñātum icchāmahe vayam / (12.1) Par.?
ekas tvaṃ vijane ghore vane carasi śaṃsa naḥ // (12.2) Par.?
adṛṣṭarūpās tās tena kāmyarūpā vane striyaḥ / (13.1) Par.?
hārdāt tasya matir jātā ākhyātuṃ pitaraṃ svakam // (13.2) Par.?
pitā vibhāṇḍako 'smākaṃ tasyāhaṃ suta aurasaḥ / (14.1) Par.?
ṛṣyaśṛṅga iti khyātaṃ nāma karma ca me bhuvi // (14.2) Par.?
ihāśramapado 'smākaṃ samīpe śubhadarśanāḥ / (15.1) Par.?
kariṣye vo 'tra pūjāṃ vai sarveṣāṃ vidhipūrvakam // (15.2) Par.?
ṛṣiputravacaḥ śrutvā sarvāsāṃ matir āsa vai / (16.1) Par.?
tad āśramapadaṃ draṣṭuṃ jagmuḥ sarvāś ca tena ha // (16.2) Par.?
gatānāṃ tu tataḥ pūjām ṛṣiputraś cakāra ha / (17.1) Par.?
idam arghyam idaṃ pādyam idaṃ mūlaṃ phalaṃ ca naḥ // (17.2) Par.?
pratigṛhya tu tāṃ pūjāṃ sarvā eva samutsukāḥ / (18.1) Par.?
ṛṣer bhītāś ca śīghraṃ tu gamanāya matiṃ dadhuḥ // (18.2) Par.?
asmākam api mukhyāni phalānīmāni vai dvija / (19.1) Par.?
gṛhāṇa prati bhadraṃ te bhakṣayasva ca māciram // (19.2) Par.?
tatas tās taṃ samāliṅgya sarvā harṣasamanvitāḥ / (20.1) Par.?
modakān pradadus tasmai bhakṣyāṃś ca vividhāñ śubhān // (20.2) Par.?
tāni cāsvādya tejasvī phalānīti sma manyate / (21.1) Par.?
anāsvāditapūrvāṇi vane nityanivāsinām // (21.2) Par.?
āpṛcchya ca tadā vipraṃ vratacaryāṃ nivedya ca / (22.1) Par.?
gacchanti smāpadeśāt tā bhītās tasya pituḥ striyaḥ // (22.2) Par.?
gatāsu tāsu sarvāsu kāśyapasyātmajo dvijaḥ / (23.1) Par.?
asvasthahṛdayaś cāsīd duḥkhaṃ sma parivartate // (23.2) Par.?
tato 'paredyus taṃ deśam ājagāma sa vīryavān / (24.1) Par.?
manojñā yatra tā dṛṣṭā vāramukhyāḥ svalaṃkṛtāḥ // (24.2) Par.?
dṛṣṭvaiva ca tadā vipram āyāntaṃ hṛṣṭamānasāḥ / (25.1) Par.?
upasṛtya tataḥ sarvās tās tam ūcur idaṃ vacaḥ // (25.2) Par.?
ehy āśramapadaṃ saumya asmākam iti cābruvan / (26.1) Par.?
tatrāpy eṣa vidhiḥ śrīmān viśeṣeṇa bhaviṣyati // (26.2) Par.?
śrutvā tu vacanaṃ tāsāṃ sarvāsāṃ hṛdayaṃgamam / (27.1) Par.?
gamanāya matiṃ cakre taṃ ca ninyus tadā striyaḥ // (27.2) Par.?
tatra cānīyamāne tu vipre tasmin mahātmani / (28.1) Par.?
vavarṣa sahasā devo jagat prahlādayaṃs tadā // (28.2) Par.?
varṣeṇaivāgataṃ vipraṃ viṣayaṃ svaṃ narādhipaḥ / (29.1) Par.?
pratyudgamya muniṃ prahvaḥ śirasā ca mahīṃ gataḥ // (29.2) Par.?
arghyaṃ ca pradadau tasmai nyāyataḥ susamāhitaḥ / (30.1) Par.?
vavre prasādaṃ viprendrān mā vipraṃ manyur āviśet // (30.2) Par.?
antaḥpuraṃ praviśyāsmai kanyāṃ dattvā yathāvidhi / (31.1) Par.?
śāntāṃ śāntena manasā rājā harṣam avāpa saḥ // (31.2) Par.?
evaṃ sa nyavasat tatra sarvakāmaiḥ supūjitaḥ / (32.1) Par.?
ṛṣyaśṛṅgo mahātejāḥ śāntayā saha bhāryayā // (32.2) Par.?
Duration=0.086848974227905 secs.