Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 1141
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
atha haimavatīṃ rāma diśaṃ tyaktvā mahāmuniḥ / (1.1) Par.?
pūrvāṃ diśam anuprāpya tapas tepe sudāruṇam // (1.2) Par.?
maunaṃ varṣasahasrasya kṛtvā vratam anuttamam / (2.1) Par.?
cakārāpratimaṃ rāma tapaḥ paramaduṣkaram // (2.2) Par.?
pūrṇe varṣasahasre tu kāṣṭhabhūtaṃ mahāmunim / (3.1) Par.?
vighnair bahubhir ādhūtaṃ krodho nāntaram āviśat // (3.2) Par.?
tato devāḥ sagandharvāḥ pannagāsurarākṣasāḥ / (4.1) Par.?
mohitās tejasā tasya tapasā mandaraśmayaḥ / (4.2) Par.?
kaśmalopahatāḥ sarve pitāmaham athābruvan // (4.3) Par.?
bahubhiḥ kāraṇair deva viśvāmitro mahāmuniḥ / (5.1) Par.?
lobhitaḥ krodhitaś caiva tapasā cābhivardhate // (5.2) Par.?
na hy asya vṛjinaṃ kiṃcid dṛśyate sūkṣmam apy atha / (6.1) Par.?
na dīyate yadi tv asya manasā yad abhīpsitam / (6.2) Par.?
vināśayati trailokyaṃ tapasā sacarācaram // (6.3) Par.?
sāgarāḥ kṣubhitāḥ sarve viśīryante ca parvatāḥ / (7.1) Par.?
prakampate ca pṛthivī vāyur vāti bhṛśākulaḥ // (7.2) Par.?
buddhiṃ na kurute yāvan nāśe deva mahāmuniḥ / (8.1) Par.?
tāvat prasādyo bhagavān agnirūpo mahādyutiḥ // (8.2) Par.?
kālāgninā yathā pūrvaṃ trailokyaṃ dahyate 'khilam / (9.1) Par.?
devarājye cikīrṣeta dīyatām asya yan matam // (9.2) Par.?
tataḥ suragaṇāḥ sarve pitāmahapurogamāḥ / (10.1) Par.?
viśvāmitraṃ mahātmānaṃ vākyaṃ madhuram abruvan // (10.2) Par.?
brahmarṣe svāgataṃ te 'stu tapasā sma sutoṣitāḥ / (11.1) Par.?
brāhmaṇyaṃ tapasogreṇa prāptavān asi kauśika // (11.2) Par.?
dīrgham āyuś ca te brahman dadāmi samarudgaṇaḥ / (12.1) Par.?
svasti prāpnuhi bhadraṃ te gaccha saumya yathāsukham // (12.2) Par.?
pitāmahavacaḥ śrutvā sarveṣāṃ ca divaukasām / (13.1) Par.?
kṛtvā praṇāmaṃ mudito vyājahāra mahāmuniḥ // (13.2) Par.?
brāhmaṇyaṃ yadi me prāptaṃ dīrgham āyus tathaiva ca / (14.1) Par.?
oṃkāro 'tha vaṣaṭkāro vedāś ca varayantu mām // (14.2) Par.?
kṣatravedavidāṃ śreṣṭho brahmavedavidām api / (15.1) Par.?
brahmaputro vasiṣṭho mām evaṃ vadatu devatāḥ / (15.2) Par.?
yady ayaṃ paramaḥ kāmaḥ kṛto yāntu surarṣabhāḥ // (15.3) Par.?
tataḥ prasādito devair vasiṣṭho japatāṃ varaḥ / (16.1) Par.?
sakhyaṃ cakāra brahmarṣir evam astv iti cābravīt // (16.2) Par.?
brahmarṣitvaṃ na saṃdehaḥ sarvaṃ sampatsyate tava / (17.1) Par.?
ity uktvā devatāś cāpi sarvā jagmur yathāgatam // (17.2) Par.?
viśvāmitro 'pi dharmātmā labdhvā brāhmaṇyam uttamam / (18.1) Par.?
pūjayāmāsa brahmarṣiṃ vasiṣṭhaṃ japatāṃ varam // (18.2) Par.?
kṛtakāmo mahīṃ sarvāṃ cacāra tapasi sthitaḥ / (19.1) Par.?
evaṃ tv anena brāhmaṇyaṃ prāptaṃ rāma mahātmanā // (19.2) Par.?
eṣa rāma muniśreṣṭha eṣa vigrahavāṃs tapaḥ / (20.1) Par.?
eṣa dharmaḥ paro nityaṃ vīryasyaiṣa parāyaṇam // (20.2) Par.?
śatānandavacaḥ śrutvā rāmalakṣmaṇasaṃnidhau / (21.1) Par.?
janakaḥ prāñjalir vākyam uvāca kuśikātmajam // (21.2) Par.?
dhanyo 'smy anugṛhīto 'smi yasya me munipuṃgava / (22.1) Par.?
yajñaṃ kākutstha sahitaḥ prāptavān asi dhārmika // (22.2) Par.?
pāvito 'haṃ tvayā brahman darśanena mahāmune / (23.1) Par.?
guṇā bahuvidhāḥ prāptās tava saṃdarśanān mayā // (23.2) Par.?
vistareṇa ca te brahman kīrtyamānaṃ mahat tapaḥ / (24.1) Par.?
śrutaṃ mayā mahātejo rāmeṇa ca mahātmanā // (24.2) Par.?
sadasyaiḥ prāpya ca sadaḥ śrutās te bahavo guṇāḥ // (25.1) Par.?
aprameyaṃ tapas tubhyam aprameyaṃ ca te balam / (26.1) Par.?
aprameyā guṇāś caiva nityaṃ te kuśikātmaja // (26.2) Par.?
tṛptir āścaryabhūtānāṃ kathānāṃ nāsti me vibho / (27.1) Par.?
karmakālo muniśreṣṭha lambate ravimaṇḍalam // (27.2) Par.?
śvaḥ prabhāte mahātejo draṣṭum arhasi māṃ punaḥ / (28.1) Par.?
svāgataṃ tapatāṃ śreṣṭha mām anujñātum arhasi // (28.2) Par.?
evam uktvā muniśreṣṭhaṃ vaideho mithilādhipaḥ / (29.1) Par.?
pradakṣiṇaṃ cakārāśu sopādhyāyaḥ sabāndhavaḥ // (29.2) Par.?
viśvāmitro 'pi dharmātmā saharāmaḥ salakṣmaṇaḥ / (30.1) Par.?
svaṃ vāṭam abhicakrāma pūjyamāno maharṣibhiḥ // (30.2) Par.?
Duration=0.14023804664612 secs.