Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 1196
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
sāntvyamānā tu rāmeṇa maithilī janakātmajā / (1.1) Par.?
vanavāsanimittāya bhartāram idam abravīt // (1.2) Par.?
sā tam uttamasaṃvignā sītā vipulavakṣasam / (2.1) Par.?
praṇayāc cābhimānāc ca paricikṣepa rāghavam // (2.2) Par.?
kiṃ tvāmanyata vaidehaḥ pitā me mithilādhipaḥ / (3.1) Par.?
rāma jāmātaraṃ prāpya striyaṃ puruṣavigraham // (3.2) Par.?
anṛtaṃ balaloko 'yam ajñānād yaddhi vakṣyati / (4.1) Par.?
tejo nāsti paraṃ rāme tapatīva divākare // (4.2) Par.?
kiṃ hi kṛtvā viṣaṇṇas tvaṃ kuto vā bhayam asti te / (5.1) Par.?
yat parityaktukāmas tvaṃ mām ananyaparāyaṇām // (5.2) Par.?
dyumatsenasutaṃ vīra satyavantam anuvratām / (6.1) Par.?
sāvitrīm iva māṃ viddhi tvam ātmavaśavartinīm // (6.2) Par.?
na tv ahaṃ manasāpy anyaṃ draṣṭāsmi tvadṛte 'nagha / (7.1) Par.?
tvayā rāghava gaccheyaṃ yathānyā kulapāṃsanī // (7.2) Par.?
svayaṃ tu bhāryāṃ kaumārīṃ ciram adhyuṣitāṃ satīm / (8.1) Par.?
śailūṣa iva māṃ rāma parebhyo dātum icchasi // (8.2) Par.?
sa mām anādāya vanaṃ na tvaṃ prasthātum arhasi / (9.1) Par.?
tapo vā yadi vāraṇyaṃ svargo vā syāt saha tvayā // (9.2) Par.?
na ca me bhavitā tatra kaścit pathi pariśramaḥ / (10.1) Par.?
pṛṣṭhatas tava gacchantyā vihāraśayaneṣv api // (10.2) Par.?
kuśakāśaśareṣīkā ye ca kaṇṭakino drumāḥ / (11.1) Par.?
tūlājinasamasparśā mārge mama saha tvayā // (11.2) Par.?
mahāvātasamuddhūtaṃ yan mām avakariṣyati / (12.1) Par.?
rajo ramaṇa tan manye parārdhyam iva candanam // (12.2) Par.?
śādvaleṣu yad āsiṣye vanānte vanagocarā / (13.1) Par.?
kuthāstaraṇatalpeṣu kiṃ syāt sukhataraṃ tataḥ // (13.2) Par.?
pattraṃ mūlaṃ phalaṃ yat tvam alpaṃ vā yadi vā bahu / (14.1) Par.?
dāsyasi svayam āhṛtya tan me 'mṛtarasopamam // (14.2) Par.?
na mātur na pitus tatra smariṣyāmi na veśmanaḥ / (15.1) Par.?
ārtavāny upabhuñjānā puṣpāṇi ca phalāni ca // (15.2) Par.?
na ca tatra gataḥ kiṃcid draṣṭum arhasi vipriyam / (16.1) Par.?
matkṛte na ca te śoko na bhaviṣyāmi durbharā // (16.2) Par.?
yas tvayā saha sa svargo nirayo yas tvayā vinā / (17.1) Par.?
iti jānan parāṃ prītiṃ gaccha rāma mayā saha // (17.2) Par.?
atha mām evam avyagrāṃ vanaṃ naiva nayiṣyasi / (18.1) Par.?
viṣam adyaiva pāsyāmi mā viśaṃ dviṣatāṃ vaśam // (18.2) Par.?
paścād api hi duḥkhena mama naivāsti jīvitam / (19.1) Par.?
ujjhitāyās tvayā nātha tadaiva maraṇaṃ varam // (19.2) Par.?
idaṃ hi sahituṃ śokaṃ muhūrtam api notsahe / (20.1) Par.?
kiṃ punar daśavarṣāṇi trīṇi caikaṃ ca duḥkhitā // (20.2) Par.?
iti sā śokasaṃtaptā vilapya karuṇaṃ bahu / (21.1) Par.?
cukrośa patim āyastā bhṛśam āliṅgya sasvaram // (21.2) Par.?
sā viddhā bahubhir vākyair digdhair iva gajāṅganā / (22.1) Par.?
cirasaṃniyataṃ bāṣpaṃ mumocāgnim ivāraṇiḥ // (22.2) Par.?
tasyāḥ sphaṭikasaṃkāśaṃ vāri saṃtāpasambhavam / (23.1) Par.?
netrābhyāṃ parisusrāva paṅkajābhyām ivodakam // (23.2) Par.?
tāṃ pariṣvajya bāhubhyāṃ visaṃjñām iva duḥkhitām / (24.1) Par.?
uvāca vacanaṃ rāmaḥ pariviśvāsayaṃs tadā // (24.2) Par.?
na devi tava duḥkhena svargam apy abhirocaye / (25.1) Par.?
na hi me 'sti bhayaṃ kiṃcit svayambhor iva sarvataḥ // (25.2) Par.?
tava sarvam abhiprāyam avijñāya śubhānane / (26.1) Par.?
vāsaṃ na rocaye 'raṇye śaktimān api rakṣaṇe // (26.2) Par.?
yat sṛṣṭāsi mayā sārdhaṃ vanavāsāya maithili / (27.1) Par.?
na vihātuṃ mayā śakyā kīrtir ātmavatā yathā // (27.2) Par.?
dharmas tu gajanāsoru sadbhir ācaritaḥ purā / (28.1) Par.?
taṃ cāham anuvarte 'dya yathā sūryaṃ suvarcalā // (28.2) Par.?
eṣa dharmas tu suśroṇi pitur mātuś ca vaśyatā / (29.1) Par.?
ataś cājñāṃ vyatikramya nāhaṃ jīvitum utsahe // (29.2) Par.?
sa māṃ pitā yathā śāsti satyadharmapathe sthitaḥ / (30.1) Par.?
tathā vartitum icchāmi sa hi dharmaḥ sanātanaḥ / (30.2) Par.?
anugacchasva māṃ bhīru sahadharmacarī bhava // (30.3) Par.?
brāhmaṇebhyaś ca ratnāni bhikṣukebhyaś ca bhojanam / (31.1) Par.?
dehi cāśaṃsamānebhyaḥ saṃtvarasva ca māciram // (31.2) Par.?
anukūlaṃ tu sā bhartur jñātvā gamanam ātmanaḥ / (32.1) Par.?
kṣipraṃ pramuditā devī dātum evopacakrame // (32.2) Par.?
tataḥ prahṛṣṭā paripūrṇamānasā yaśasvinī bhartur avekṣya bhāṣitam / (33.1) Par.?
dhanāni ratnāni ca dātum aṅganā pracakrame dharmabhṛtāṃ manasvinī // (33.2) Par.?
Duration=0.17621088027954 secs.