Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 1899
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
iti bruvāṇaṃ sugrīvaṃ rāmo dharmabhṛtāṃ varaḥ / (1.1) Par.?
bāhubhyāṃ sampariṣvajya pratyuvāca kṛtāñjalim // (1.2) Par.?
yad indro varṣate varṣaṃ na tac citraṃ bhaved bhuvi / (2.1) Par.?
ādityo vā sahasrāṃśuḥ kuryād vitimiraṃ nabhaḥ // (2.2) Par.?
candramā raśmibhiḥ kuryāt pṛthivīṃ saumya nirmalām / (3.1) Par.?
tvadvidho vāpi mitrāṇāṃ pratikuryāt paraṃtapa // (3.2) Par.?
evaṃ tvayi na tac citraṃ bhaved yat saumya śobhanam / (4.1) Par.?
jānāmy ahaṃ tvāṃ sugrīva satataṃ priyavādinam // (4.2) Par.?
tvatsanāthaḥ sakhe saṃkhye jetāsmi sakalān arīn / (5.1) Par.?
tvam eva me suhṛn mitraṃ sāhāyyaṃ kartum arhasi // (5.2) Par.?
jahārātmavināśāya vaidehīṃ rākṣasādhamaḥ / (6.1) Par.?
vañcayitvā tu paulomīm anuhlādo yathā śacīm // (6.2) Par.?
nacirāt taṃ haniṣyāmi rāvaṇaṃ niśitaiḥ śaraiḥ / (7.1) Par.?
paulomyāḥ pitaraṃ dṛptaṃ śatakratur ivārihā // (7.2) Par.?
etasminn antare caiva rajaḥ samabhivartata / (8.1) Par.?
uṣṇāṃ tīvrāṃ sahasrāṃśoś chādayad gagane prabhām // (8.2) Par.?
diśaḥ paryākulāś cāsan rajasā tena mūrchitāḥ / (9.1) Par.?
cacāla ca mahī sarvā saśailavanakānanā // (9.2) Par.?
tato nagendrasaṃkāśais tīkṣṇadaṃṣṭrair mahābalaiḥ / (10.1) Par.?
kṛtsnā saṃchāditā bhūmir asaṃkhyeyaiḥ plavaṃgamaiḥ // (10.2) Par.?
nimeṣāntaramātreṇa tatas tair hariyūthapaiḥ / (11.1) Par.?
koṭīśataparīvāraiḥ kāmarūpibhir āvṛtā // (11.2) Par.?
nādeyaiḥ pārvatīyaiś ca sāmudraiś ca mahābalaiḥ / (12.1) Par.?
haribhir meghanirhrādair anyaiś ca vanacāribhiḥ // (12.2) Par.?
taruṇādityavarṇaiś ca śaśigauraiś ca vānaraiḥ / (13.1) Par.?
padmakesaravarṇaiś ca śvetair merukṛtālayaiḥ // (13.2) Par.?
koṭīsahasrair daśabhiḥ śrīmān parivṛtas tadā / (14.1) Par.?
vīraḥ śatabalir nāma vānaraḥ pratyadṛśyata // (14.2) Par.?
tataḥ kāñcanaśailābhas tārāyā vīryavān pitā / (15.1) Par.?
anekair daśasāhasraiḥ koṭibhiḥ pratyadṛśyata // (15.2) Par.?
padmakesarasaṃkāśas taruṇārkanibhānanaḥ / (16.1) Par.?
buddhimān vānaraśreṣṭhaḥ sarvavānarasattamaḥ // (16.2) Par.?
anīkair bahusāhasrair vānarāṇāṃ samanvitaḥ / (17.1) Par.?
pitā hanumataḥ śrīmān kesarī pratyadṛśyata // (17.2) Par.?
golāṅgūlamahārājo gavākṣo bhīmavikramaḥ / (18.1) Par.?
vṛtaḥ koṭisahasreṇa vānarāṇām adṛśyata // (18.2) Par.?
ṛkṣāṇāṃ bhīmavegānāṃ dhūmraḥ śatrunibarhaṇaḥ / (19.1) Par.?
vṛtaḥ koṭisahasrābhyāṃ dvābhyāṃ samabhivartata // (19.2) Par.?
mahācalanibhair ghoraiḥ panaso nāma yūthapaḥ / (20.1) Par.?
ājagāma mahāvīryas tisṛbhiḥ koṭibhir vṛtaḥ // (20.2) Par.?
nīlāñjanacayākāro nīlo nāmātha yūthapaḥ / (21.1) Par.?
adṛśyata mahākāyaḥ koṭibhir daśabhir vṛtaḥ // (21.2) Par.?
darīmukhaś ca balavān yūthapo 'bhyāyayau tadā / (22.1) Par.?
vṛtaḥ koṭisahasreṇa sugrīvaṃ samupasthitaḥ // (22.2) Par.?
maindaś ca dvividaś cobhāv aśviputrau mahābalau / (23.1) Par.?
koṭikoṭisahasreṇa vānarāṇām adṛśyatām // (23.2) Par.?
tataḥ koṭisahasrāṇāṃ sahasreṇa śatena ca / (24.1) Par.?
pṛṣṭhato 'nugataḥ prāpto haribhir gandhamādanaḥ // (24.2) Par.?
tataḥ padmasahasreṇa vṛtaḥ śaṅkuśatena ca / (25.1) Par.?
yuvarājo 'ṅgadaḥ prāptaḥ pitṛtulyaparākramaḥ // (25.2) Par.?
tatas tārādyutis tāro harir bhīmaparākramaḥ / (26.1) Par.?
pañcabhir harikoṭībhir dūrataḥ pratyadṛśyata // (26.2) Par.?
indrajānuḥ kapir vīro yūthapaḥ pratyadṛśyata / (27.1) Par.?
ekādaśānāṃ koṭīnām īśvaras taiś ca saṃvṛtaḥ // (27.2) Par.?
tato rambhas tv anuprāptas taruṇādityasaṃnibhaḥ / (28.1) Par.?
ayutena vṛtaś caiva sahasreṇa śatena ca // (28.2) Par.?
tato yūthapatir vīro durmukho nāma vānaraḥ / (29.1) Par.?
pratyadṛśyata koṭibhyāṃ dvābhyāṃ parivṛto balī // (29.2) Par.?
kailāsaśikharākārair vānarair bhīmavikramaiḥ / (30.1) Par.?
vṛtaḥ koṭisahasreṇa hanumān pratyadṛśyata // (30.2) Par.?
nalaś cāpi mahāvīryaḥ saṃvṛto drumavāsibhiḥ / (31.1) Par.?
koṭīśatena samprāptaḥ sahasreṇa śatena ca // (31.2) Par.?
śarabhaḥ kumudo vahnir vānaro rambha eva ca / (32.1) Par.?
ete cānye ca bahavo vānarāḥ kāmarūpiṇaḥ // (32.2) Par.?
āvṛtya pṛthivīṃ sarvāṃ parvatāṃś ca vanāni ca / (33.1) Par.?
āplavantaḥ plavantaś ca garjantaś ca plavaṃgamāḥ / (33.2) Par.?
abhyavartanta sugrīvaṃ sūryam abhragaṇā iva // (33.3) Par.?
kurvāṇā bahuśabdāṃś ca prahṛṣṭā balaśālinaḥ / (34.1) Par.?
śirobhir vānarendrāya sugrīvāya nyavedayan // (34.2) Par.?
apare vānaraśreṣṭhāḥ saṃgamya ca yathocitam / (35.1) Par.?
sugrīveṇa samāgamya sthitāḥ prāñjalayas tadā // (35.2) Par.?
sugrīvas tvarito rāme sarvāṃs tān vānararṣabhān / (36.1) Par.?
nivedayitvā dharmajñaḥ sthitaḥ prāñjalir abravīt // (36.2) Par.?
yathā sukhaṃ parvatanirjhareṣu vaneṣu sarveṣu ca vānarendrāḥ / (37.1) Par.?
niveśayitvā vidhivad balāni balaṃ balajñaḥ pratipattum īṣṭe // (37.2) Par.?
Duration=0.12402701377869 secs.