Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 3211
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
etair anyaiśca bahubhir vākyair vākyaviśāradaḥ / (1.1) Par.?
māṃ praśasyābhyanujñāpya praviṣṭaḥ sa svam āśramam // (1.2) Par.?
kandarāt tu visarpitvā parvatasya śanaiḥ śanaiḥ / (2.1) Par.?
ahaṃ vindhyaṃ samāruhya bhavataḥ pratipālaye // (2.2) Par.?
adya tvetasya kālasya sāgraṃ varṣaśataṃ gatam / (3.1) Par.?
deśakālapratīkṣo 'smi hṛdi kṛtvā muner vacaḥ // (3.2) Par.?
mahāprasthānam āsādya svargate tu niśākare / (4.1) Par.?
māṃ nirdahati saṃtāpo vitarkair bahubhir vṛtam // (4.2) Par.?
utthitāṃ maraṇe buddhiṃ munivākyair nivartaye / (5.1) Par.?
buddhir yā tena me dattā prāṇasaṃrakṣaṇāya tu / (5.2) Par.?
sā me 'panayate duḥkhaṃ dīptevāgniśikhā tamaḥ // (5.3) Par.?
budhyatā ca mayā vīryaṃ rāvaṇasya durātmanaḥ / (6.1) Par.?
putraḥ saṃtarjito vāgbhir na trātā maithilī katham // (6.2) Par.?
tasyā vilapitaṃ śrutvā tau ca sītāvinākṛtau / (7.1) Par.?
na me daśarathasnehāt putreṇotpāditaṃ priyam // (7.2) Par.?
tasya tvevaṃ bruvāṇasya saṃpāter vānaraiḥ saha / (8.1) Par.?
utpetatustadā pakṣau samakṣaṃ vanacāriṇām // (8.2) Par.?
sa dṛṣṭvā svāṃ tanuṃ pakṣair udgatair aruṇacchadaiḥ / (9.1) Par.?
praharṣam atulaṃ lebhe vānarāṃścedam abravīt // (9.2) Par.?
niśākarasya maharṣeḥ prabhāvād amitātmanaḥ / (10.1) Par.?
ādityaraśminirdagdhau pakṣau me punar utthitau // (10.2) Par.?
yauvane vartamānasya mamāsīd yaḥ parākramaḥ / (11.1) Par.?
tam evādyāvagacchāmi balaṃ pauruṣam eva ca // (11.2) Par.?
sarvathā kriyatāṃ yatnaḥ sītām adhigamiṣyatha / (12.1) Par.?
pakṣalābho mamāyaṃ vaḥ siddhipratyayakārakaḥ // (12.2) Par.?
ityuktvā tān harīn sarvān saṃpātiḥ patatāṃ varaḥ / (13.1) Par.?
utpapāta gireḥ śṛṅgājjijñāsuḥ khagamo gatim // (13.2) Par.?
tasya tadvacanaṃ śrutvā prītisaṃhṛṣṭamānasāḥ / (14.1) Par.?
babhūvur hariśārdūlā vikramābhyudayonmukhāḥ // (14.2) Par.?
atha pavanasamānavikramāḥ plavagavarāḥ pratilabdhapauruṣāḥ / (15.1) Par.?
abhijidabhimukhāṃ diśaṃ yayur janakasutāparimārgaṇonmukhāḥ // (15.2) Par.?
Duration=0.087142944335938 secs.