Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 3551
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
sa nanāda mahānādaṃ samudram abhinādayan / (1.1) Par.?
janayann iva nirghātān vidhamann iva parvatān // (1.2) Par.?
tam avadhyaṃ maghavatā yamena varuṇena ca / (2.1) Par.?
prekṣya bhīmākṣam āyāntaṃ vānarā vipradudruvuḥ // (2.2) Par.?
tāṃstu vidravato dṛṣṭvā vāliputro 'ṅgado 'bravīt / (3.1) Par.?
nalaṃ nīlaṃ gavākṣaṃ ca kumudaṃ ca mahābalam // (3.2) Par.?
ātmānam atra vismṛtya vīryāṇyabhijanāni ca / (4.1) Par.?
kva gacchata bhayatrastāḥ prākṛtā harayo yathā // (4.2) Par.?
sādhu saumyā nivartadhvaṃ kiṃ prāṇān parirakṣatha / (5.1) Par.?
nālaṃ yuddhāya vai rakṣo mahatīyaṃ vibhīṣikā // (5.2) Par.?
mahatīm utthitām enāṃ rākṣasānāṃ vibhīṣikām / (6.1) Par.?
vikramād vidhamiṣyāmo nivartadhvaṃ plavaṃgamāḥ // (6.2) Par.?
kṛcchreṇa tu samāśvāsya saṃgamya ca tatastataḥ / (7.1) Par.?
vṛkṣādrihastā harayaḥ sampratasthū raṇājiram // (7.2) Par.?
te nivṛtya tu saṃkruddhāḥ kumbhakarṇaṃ vanaukasaḥ / (8.1) Par.?
nijaghnuḥ paramakruddhāḥ samadā iva kuñjarāḥ / (8.2) Par.?
prāṃśubhir giriśṛṅgaiśca śilābhiśca mahābalāḥ // (8.3) Par.?
pādapaiḥ puṣpitāgraiśca hanyamāno na kampate / (9.1) Par.?
tasya gātreṣu patitā bhidyante śataśaḥ śilāḥ / (9.2) Par.?
pādapāḥ puṣpitāgrāśca bhagnāḥ petur mahītale // (9.3) Par.?
so 'pi sainyāni saṃkruddho vānarāṇāṃ mahaujasām / (10.1) Par.?
mamantha paramāyatto vanānyagnir ivotthitaḥ // (10.2) Par.?
lohitārdrāstu bahavaḥ śerate vānararṣabhāḥ / (11.1) Par.?
nirastāḥ patitā bhūmau tāmrapuṣpā iva drumāḥ // (11.2) Par.?
laṅghayantaḥ pradhāvanto vānarā nāvalokayan / (12.1) Par.?
kecit samudre patitāḥ kecid gaganam āśritāḥ // (12.2) Par.?
vadhyamānāstu te vīrā rākṣasena balīyasā / (13.1) Par.?
sāgaraṃ yena te tīrṇāḥ pathā tenaiva dudruvuḥ // (13.2) Par.?
te sthalāni tathā nimnaṃ viṣaṇṇavadanā bhayāt / (14.1) Par.?
ṛkṣā vṛkṣān samārūḍhāḥ kecit parvatam āśritāḥ // (14.2) Par.?
mamajjur arṇave kecid guhāḥ kecit samāśritāḥ / (15.1) Par.?
niṣeduḥ plavagāḥ kecit kecin naivāvatasthire // (15.2) Par.?
tān samīkṣyāṅgado bhagnān vānarān idam abravīt / (16.1) Par.?
avatiṣṭhata yudhyāmo nivartadhvaṃ plavaṃgamāḥ // (16.2) Par.?
bhagnānāṃ vo na paśyāmi parigamya mahīm imām / (17.1) Par.?
sthānaṃ sarve nivartadhvaṃ kiṃ prāṇān parirakṣatha // (17.2) Par.?
nirāyudhānāṃ dravatām asaṃgagatipauruṣāḥ / (18.1) Par.?
dārā hyapahasiṣyanti sa vai ghātastu jīvatām // (18.2) Par.?
kuleṣu jātāḥ sarve sma vistīrṇeṣu mahatsu ca / (19.1) Par.?
anāryāḥ khalu yad bhītāstyaktvā vīryaṃ pradhāvata // (19.2) Par.?
vikatthanāni vo yāni yadā vai janasaṃsadi / (20.1) Par.?
tāni vaḥ kva ca yatāni sodagrāṇi mahānti ca // (20.2) Par.?
bhīrupravādāḥ śrūyante yastu jīvati dhikkṛtaḥ / (21.1) Par.?
mārgaḥ satpuruṣair juṣṭaḥ sevyatāṃ tyajyatāṃ bhayam // (21.2) Par.?
śayāmahe vā nihatāḥ pṛthivyām alpajīvitāḥ / (22.1) Par.?
duṣprāpaṃ brahmalokaṃ vā prāpnumo yudhi sūditāḥ / (22.2) Par.?
samprāpnuyāmaḥ kīrtiṃ vā nihatya śatrum āhave // (22.3) Par.?
na kumbhakarṇaḥ kākutsthaṃ dṛṣṭvā jīvan gamiṣyati / (23.1) Par.?
dīpyamānam ivāsādya pataṃgo jvalanaṃ yathā // (23.2) Par.?
palāyanena coddiṣṭāḥ prāṇān rakṣāmahe vayam / (24.1) Par.?
ekena bahavo bhagnā yaśo nāśaṃ gamiṣyati // (24.2) Par.?
evaṃ bruvāṇaṃ taṃ śūram aṅgadaṃ kanakāṅgadam / (25.1) Par.?
dravamāṇāstato vākyam ūcuḥ śūravigarhitam // (25.2) Par.?
kṛtaṃ naḥ kadanaṃ ghoraṃ kumbhakarṇena rakṣasā / (26.1) Par.?
na sthānakālo gacchāmo dayitaṃ jīvitaṃ hi naḥ // (26.2) Par.?
etāvad uktvā vacanaṃ sarve te bhejire diśaḥ / (27.1) Par.?
bhīmaṃ bhīmākṣam āyāntaṃ dṛṣṭvā vānarayūthapāḥ // (27.2) Par.?
dravamāṇāstu te vīrā aṅgadena valīmukhāḥ / (28.1) Par.?
sāntvaiśca bahumānaiśca tataḥ sarve nivartitāḥ // (28.2) Par.?
ṛṣabhaśarabhamaindadhūmranīlāḥ kumudasuṣeṇagavākṣarambhatārāḥ / (29.1) Par.?
dvividapanasavāyuputramukhyās tvaritatarābhimukhaṃ raṇaṃ prayātāḥ // (29.2) Par.?
Duration=0.34372019767761 secs.