Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 3554
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
te nivṛttā mahākāyāḥ śrutvāṅgadavacastadā / (1.1) Par.?
naiṣṭhikīṃ buddhim āsthāya sarve saṃgrāmakāṅkṣiṇaḥ // (1.2) Par.?
samudīritavīryāste samāropitavikramāḥ / (2.1) Par.?
paryavasthāpitā vākyair aṅgadena valīmukhāḥ // (2.2) Par.?
prayātāśca gatā harṣaṃ maraṇe kṛtaniścayāḥ / (3.1) Par.?
cakruḥ sutumulaṃ yuddhaṃ vānarāstyaktajīvitāḥ // (3.2) Par.?
atha vṛkṣānmahākāyāḥ sānūni sumahānti ca / (4.1) Par.?
vānarāstūrṇam udyamya kumbhakarṇam abhidravan // (4.2) Par.?
sa kumbhakarṇaḥ saṃkruddho gadām udyamya vīryavān / (5.1) Par.?
ardayan sumahākāyaḥ samantād vyākṣipad ripūn // (5.2) Par.?
śatāni sapta cāṣṭau ca sahasrāṇi ca vānarāḥ / (6.1) Par.?
prakīrṇāḥ śerate bhūmau kumbhakarṇena pothitāḥ // (6.2) Par.?
ṣoḍaśāṣṭau ca daśa ca viṃśat triṃśat tathaiva ca / (7.1) Par.?
parikṣipya ca bāhubhyāṃ khādan viparidhāvati / (7.2) Par.?
bhakṣayan bhṛśasaṃkruddho garuḍaḥ pannagān iva // (7.3) Par.?
hanūmāñ śailaśṛṅgāṇi vṛkṣāṃśca vividhān bahūn / (8.1) Par.?
vavarṣa kumbhakarṇasya śirasyambaram āsthitaḥ // (8.2) Par.?
tāni parvataśṛṅgāṇi śūlena tu bibheda ha / (9.1) Par.?
babhañja vṛkṣavarṣaṃ ca kumbhakarṇo mahābalaḥ // (9.2) Par.?
tato harīṇāṃ tad anīkam ugraṃ dudrāva śūlaṃ niśitaṃ pragṛhya / (10.1) Par.?
tasthau tato 'syāpatataḥ purastān mahīdharāgraṃ hanumān pragṛhya // (10.2) Par.?
sa kumbhakarṇaṃ kupito jaghāna vegena śailottamabhīmakāyam / (11.1) Par.?
sa cukṣubhe tena tadābhibhūto medārdragātro rudhirāvasiktaḥ // (11.2) Par.?
sa śūlam āvidhya taḍitprakāśaṃ giriṃ yathā prajvalitāgraśṛṅgam / (12.1) Par.?
bāhvantare mārutim ājaghāna guho 'calaṃ krauñcam ivograśaktyā // (12.2) Par.?
sa śūlanirbhinnamahābhujāntaraḥ pravihvalaḥ śoṇitam udvamanmukhāt / (13.1) Par.?
nanāda bhīmaṃ hanumānmahāhave yugāntameghastanitasvanopamam // (13.2) Par.?
tato vineduḥ sahasā prahṛṣṭā rakṣogaṇāstaṃ vyathitaṃ samīkṣya / (14.1) Par.?
plavaṃgamāstu vyathitā bhayārtāḥ pradudruvuḥ saṃyati kumbhakarṇāt // (14.2) Par.?
nīlaścikṣepa śailāgraṃ kumbhakarṇāya dhīmate / (15.1) Par.?
tam āpatantaṃ samprekṣya muṣṭinābhijaghāna ha // (15.2) Par.?
muṣṭiprahārābhihataṃ tacchailāgraṃ vyaśīryata / (16.1) Par.?
savisphuliṅgaṃ sajvālaṃ nipapāta mahītale // (16.2) Par.?
ṛṣabhaḥ śarabho nīlo gavākṣo gandhamādanaḥ / (17.1) Par.?
pañca vānaraśārdūlāḥ kumbhakarṇam upādravan // (17.2) Par.?
śailair vṛkṣaistalaiḥ pādair muṣṭibhiśca mahābalāḥ / (18.1) Par.?
kumbhakarṇaṃ mahākāyaṃ sarvato 'bhinijaghnire // (18.2) Par.?
sparśān iva prahārāṃstān vedayāno na vivyathe / (19.1) Par.?
ṛṣabhaṃ tu mahāvegaṃ bāhubhyāṃ pariṣasvaje // (19.2) Par.?
kumbhakarṇabhujābhyāṃ tu pīḍito vānararṣabhaḥ / (20.1) Par.?
nipapātarṣabho bhīmaḥ pramukhāgataśoṇitaḥ // (20.2) Par.?
muṣṭinā śarabhaṃ hatvā jānunā nīlam āhave / (21.1) Par.?
ājaghāna gavākṣaṃ ca talenendraripustadā // (21.2) Par.?
dattapraharavyathitā mumuhuḥ śoṇitokṣitāḥ / (22.1) Par.?
nipetuste tu medinyāṃ nikṛttā iva kiṃśukāḥ // (22.2) Par.?
teṣu vānaramukhyeṣu patiteṣu mahātmasu / (23.1) Par.?
vānarāṇāṃ sahasrāṇi kumbhakarṇaṃ pradudruvuḥ // (23.2) Par.?
taṃ śailam iva śailābhāḥ sarve tu plavagarṣabhāḥ / (24.1) Par.?
samāruhya samutpatya dadaṃśuśca mahābalāḥ // (24.2) Par.?
taṃ nakhair daśanaiścāpi muṣṭibhir jānubhistathā / (25.1) Par.?
kumbhakarṇaṃ mahākāyaṃ te jaghnuḥ plavagarṣabhāḥ // (25.2) Par.?
sa vānarasahasraistair ācitaḥ parvatopamaḥ / (26.1) Par.?
rarāja rākṣasavyāghro girir ātmaruhair iva // (26.2) Par.?
bāhubhyāṃ vānarān sarvān pragṛhya sa mahābalaḥ / (27.1) Par.?
bhakṣayāmāsa saṃkruddho garuḍaḥ pannagān iva // (27.2) Par.?
prakṣiptāḥ kumbhakarṇena vaktre pātālasaṃnibhe / (28.1) Par.?
nāsāpuṭābhyāṃ nirjagmuḥ karṇābhyāṃ caiva vānarāḥ // (28.2) Par.?
bhakṣayan bhṛśasaṃkruddho harīn parvatasaṃnibhaḥ / (29.1) Par.?
babhañja vānarān sarvān saṃkruddho rākṣasottamaḥ // (29.2) Par.?
māṃsaśoṇitasaṃkledāṃ bhūmiṃ kurvan sa rākṣasaḥ / (30.1) Par.?
cacāra harisainyeṣu kālāgnir iva mūrchitaḥ // (30.2) Par.?
vajrahasto yathā śakraḥ pāśahasta ivāntakaḥ / (31.1) Par.?
śūlahasto babhau tasmin kumbhakarṇo mahābalaḥ // (31.2) Par.?
yathā śuṣkāṇyaraṇyāni grīṣme dahati pāvakaḥ / (32.1) Par.?
tathā vānarasainyāni kumbhakarṇo vinirdahat // (32.2) Par.?
tataste vadhyamānāstu hatayūthā vināyakāḥ / (33.1) Par.?
vānarā bhayasaṃvignā vinedur visvaraṃ bhṛśam // (33.2) Par.?
anekaśo vadhyamānāḥ kumbhakarṇena vānarāḥ / (34.1) Par.?
rāghavaṃ śaraṇaṃ jagmur vyathitāḥ khinnacetasaḥ // (34.2) Par.?
tam āpatantaṃ samprekṣya kumbhakarṇaṃ mahābalam / (35.1) Par.?
utpapāta tadā vīraḥ sugrīvo vānarādhipaḥ // (35.2) Par.?
sa parvatāgram utkṣipya samāvidhya mahākapiḥ / (36.1) Par.?
abhidudrāva vegena kumbhakarṇaṃ mahābalam // (36.2) Par.?
tam āpatantaṃ samprekṣya kumbhakarṇaḥ plavaṃgamam / (37.1) Par.?
tasthau vivṛtasarvāṅgo vānarendrasya saṃmukhaḥ // (37.2) Par.?
kapiśoṇitadigdhāṅgaṃ bhakṣayantaṃ mahākapīn / (38.1) Par.?
kumbhakarṇaṃ sthitaṃ dṛṣṭvā sugrīvo vākyam abravīt // (38.2) Par.?
pātitāśca tvayā vīrāḥ kṛtaṃ karma suduṣkaram / (39.1) Par.?
bhakṣitāni ca sainyāni prāptaṃ te paramaṃ yaśaḥ // (39.2) Par.?
tyaja tad vānarānīkaṃ prākṛtaiḥ kiṃ kariṣyasi / (40.1) Par.?
sahasvaikaṃ nipātaṃ me parvatasyāsya rākṣasa // (40.2) Par.?
tad vākyaṃ harirājasya sattvadhairyasamanvitam / (41.1) Par.?
śrutvā rākṣasaśārdūlaḥ kumbhakarṇo 'bravīd vacaḥ // (41.2) Par.?
prajāpatestu pautrastvaṃ tathaivarkṣarajaḥsutaḥ / (42.1) Par.?
śrutapauruṣasampannastasmād garjasi vānara // (42.2) Par.?
sa kumbhakarṇasya vaco niśamya vyāvidhya śailaṃ sahasā mumoca / (43.1) Par.?
tenājaghānorasi kumbhakarṇaṃ śailena vajrāśanisaṃnibhena // (43.2) Par.?
tacchailaśṛṅgaṃ sahasā vikīrṇaṃ bhujāntare tasya tadā viśāle / (44.1) Par.?
tato viṣeduḥ sahasā plavaṃgamā rakṣogaṇāścāpi mudā vineduḥ // (44.2) Par.?
sa śailaśṛṅgābhihataścukopa nanāda kopācca vivṛtya vaktram / (45.1) Par.?
vyāvidhya śūlaṃ ca taḍitprakāśaṃ cikṣepa haryṛkṣapater vadhāya // (45.2) Par.?
tat kumbhakarṇasya bhujapraviddhaṃ śūlaṃ śitaṃ kāñcanadāmajuṣṭam / (46.1) Par.?
kṣipraṃ samutpatya nigṛhya dorbhyāṃ babhañja vegena suto 'nilasya // (46.2) Par.?
kṛtaṃ bhārasahasrasya śūlaṃ kālāyasaṃ mahat / (47.1) Par.?
babhañja jānum āropya prahṛṣṭaḥ plavagarṣabhaḥ // (47.2) Par.?
sa tat tadā bhagnam avekṣya śūlaṃ cukopa rakṣo'dhipatir mahātmā / (48.1) Par.?
utpāṭya laṅkāmalayāt sa śṛṅgaṃ jaghāna sugrīvam upetya tena // (48.2) Par.?
sa śailaśṛṅgābhihato visaṃjñaḥ papāta bhūmau yudhi vānarendraḥ / (49.1) Par.?
taṃ prekṣya bhūmau patitaṃ visaṃjñaṃ neduḥ prahṛṣṭā yudhi yātudhānāḥ // (49.2) Par.?
tam abhyupetyādbhutaghoravīryaṃ sa kumbhakarṇo yudhi vānarendram / (50.1) Par.?
jahāra sugrīvam abhipragṛhya yathānilo megham atipracaṇḍaḥ // (50.2) Par.?
sa taṃ mahāmeghanikāśarūpam utpāṭya gacchan yudhi kumbhakarṇaḥ / (51.1) Par.?
rarāja merupratimānarūpo merur yathātyucchritaghoraśṛṅgaḥ // (51.2) Par.?
tataḥ samutpāṭya jagāma vīraḥ saṃstūyamāno yudhi rākṣasendraiḥ / (52.1) Par.?
śṛṇvanninādaṃ tridaśālayānāṃ plavaṃgarājagrahavismitānām // (52.2) Par.?
tatastam ādāya tadā sa mene harīndram indropamam indravīryaḥ / (53.1) Par.?
asmin hṛte sarvam idaṃ hṛtaṃ syāt sarāghavaṃ sainyam itīndraśatruḥ // (53.2) Par.?
vidrutāṃ vāhinīṃ dṛṣṭvā vānarāṇāṃ tatastataḥ / (54.1) Par.?
kumbhakarṇena sugrīvaṃ gṛhītaṃ cāpi vānaram // (54.2) Par.?
hanūmāṃścintayāmāsa matimānmārutātmajaḥ / (55.1) Par.?
evaṃ gṛhīte sugrīve kiṃ kartavyaṃ mayā bhavet // (55.2) Par.?
yad vai nyāyyaṃ mayā kartuṃ tat kariṣyāmi sarvathā / (56.1) Par.?
bhūtvā parvatasaṃkāśo nāśayiṣyāmi rākṣasam // (56.2) Par.?
mayā hate saṃyati kumbhakarṇe mahābale muṣṭiviśīrṇadehe / (57.1) Par.?
vimocite vānarapārthive ca bhavantu hṛṣṭāḥ plavagāḥ samagrāḥ // (57.2) Par.?
athavā svayam apyeṣa mokṣaṃ prāpsyati pārthivaḥ / (58.1) Par.?
gṛhīto 'yaṃ yadi bhavet tridaśaiḥ sāsuroragaiḥ // (58.2) Par.?
manye na tāvad ātmānaṃ budhyate vānarādhipaḥ / (59.1) Par.?
śailaprahārābhihataḥ kumbhakarṇena saṃyuge // (59.2) Par.?
ayaṃ muhūrtāt sugrīvo labdhasaṃjño mahāhave / (60.1) Par.?
ātmano vānarāṇāṃ ca yat pathyaṃ tat kariṣyati // (60.2) Par.?
mayā tu mokṣitasyāsya sugrīvasya mahātmanaḥ / (61.1) Par.?
aprītiśca bhavet kaṣṭā kīrtināśaśca śāśvataḥ // (61.2) Par.?
tasmānmuhūrtaṃ kāṅkṣiṣye vikramaṃ pārthivasya naḥ / (62.1) Par.?
bhinnaṃ ca vānarānīkaṃ tāvad āśvāsayāmyaham // (62.2) Par.?
ityevaṃ cintayitvā tu hanūmānmārutātmajaḥ / (63.1) Par.?
bhūyaḥ saṃstambhayāmāsa vānarāṇāṃ mahācamūm // (63.2) Par.?
sa kumbhakarṇo 'tha viveśa laṅkāṃ sphurantam ādāya mahāhariṃ tam / (64.1) Par.?
vimānacaryāgṛhagopurasthaiḥ puṣpāgryavarṣair avakīryamāṇaḥ // (64.2) Par.?
tataḥ sa saṃjñām upalabhya kṛcchrād balīyasastasya bhujāntarasthaḥ / (65.1) Par.?
avekṣamāṇaḥ purarājamārgaṃ vicintayāmāsa muhur mahātmā // (65.2) Par.?
evaṃ gṛhītena kathaṃ nu nāma śakyaṃ mayā saṃprati kartum adya / (66.1) Par.?
tathā kariṣyāmi yathā harīṇāṃ bhaviṣyatīṣṭaṃ ca hitaṃ ca kāryam // (66.2) Par.?
tataḥ karāgraiḥ sahasā sametya rājā harīṇām amarendraśatroḥ / (67.1) Par.?
nakhaiśca karṇau daśanaiśca nāsāṃ dadaṃśa pārśveṣu ca kumbhakarṇam // (67.2) Par.?
sa kumbhakarṇo hṛtakarṇanāso vidāritastena vimarditaśca / (68.1) Par.?
roṣābhibhūtaḥ kṣatajārdragātraḥ sugrīvam āvidhya pipeṣa bhūmau // (68.2) Par.?
sa bhūtale bhīmabalābhipiṣṭaḥ surāribhistair abhihanyamānaḥ / (69.1) Par.?
jagāma khaṃ vegavad abhyupetya punaśca rāmeṇa samājagāma // (69.2) Par.?
karṇanāsāvihīnastu kumbhakarṇo mahābalaḥ / (70.1) Par.?
rarāja śoṇitotsikto giriḥ prasravaṇair iva // (70.2) Par.?
tataḥ sa puryāḥ sahasā mahātmā niṣkramya tad vānarasainyam ugram / (71.1) Par.?
babhakṣa rakṣo yudhi kumbhakarṇaḥ prajā yugāntāgnir iva pradīptaḥ // (71.2) Par.?
bubhukṣitaḥ śoṇitamāṃsagṛdhnuḥ praviśya tad vānarasainyam ugram / (72.1) Par.?
cakhāda rakṣāṃsi harīn piśācān ṛkṣāṃśca mohād yudhi kumbhakarṇaḥ // (72.2) Par.?
ekaṃ dvau trīn bahūn kruddho vānarān saha rākṣasaiḥ / (73.1) Par.?
samādāyaikahastena pracikṣepa tvaranmukhe // (73.2) Par.?
samprasravaṃstadā medaḥ śoṇitaṃ ca mahābalaḥ / (74.1) Par.?
vadhyamāno nagendrāgrair bhakṣayāmāsa vānarān / (74.2) Par.?
te bhakṣyamāṇā harayo rāmaṃ jagmustadā gatim // (74.3) Par.?
tasmin kāle sumitrāyāḥ putraḥ parabalārdanaḥ / (75.1) Par.?
cakāra lakṣmaṇaḥ kruddho yuddhaṃ parapuraṃjayaḥ // (75.2) Par.?
sa kumbhakarṇasya śarāñ śarīre sapta vīryavān / (76.1) Par.?
nicakhānādade cānyān visasarja ca lakṣmaṇaḥ // (76.2) Par.?
atikramya ca saumitriṃ kumbhakarṇo mahābalaḥ / (77.1) Par.?
rāmam evābhidudrāva dārayann iva medinīm // (77.2) Par.?
atha dāśarathī rāmo raudram astraṃ prayojayan / (78.1) Par.?
kumbhakarṇasya hṛdaye sasarja niśitāñ śarān // (78.2) Par.?
tasya rāmeṇa viddhasya sahasābhipradhāvataḥ / (79.1) Par.?
aṅgāramiśrāḥ kruddhasya mukhānniścerur arciṣaḥ // (79.2) Par.?
tasyorasi nimagnāśca śarā barhiṇavāsasaḥ / (80.1) Par.?
hastāccāsya paribhraṣṭā papātorvyāṃ mahāgadā // (80.2) Par.?
sa nirāyudham ātmānaṃ yadā mene mahābalaḥ / (81.1) Par.?
muṣṭibhyāṃ cāraṇābhyāṃ ca cakāra kadanaṃ mahat // (81.2) Par.?
sa bāṇair atividdhāṅgaḥ kṣatajena samukṣitaḥ / (82.1) Par.?
rudhiraṃ parisusrāva giriḥ prasravaṇān iva // (82.2) Par.?
sa tīvreṇa ca kopena rudhireṇa ca mūrchitaḥ / (83.1) Par.?
vānarān rākṣasān ṛkṣān khādan viparidhāvati // (83.2) Par.?
tasmin kāle sa dharmātmā lakṣmaṇo rāmam abravīt / (84.1) Par.?
kumbhakarṇavadhe yukto yogān parimṛśan bahūn // (84.2) Par.?
naivāyaṃ vānarān rājanna vijānāti rākṣasān / (85.1) Par.?
mattaḥ śoṇitagandhena svān parāṃścaiva khādati // (85.2) Par.?
sādhvenam adhirohantu sarvato vānararṣabhāḥ / (86.1) Par.?
yūthapāśca yathāmukhyāstiṣṭhantvasya samantataḥ // (86.2) Par.?
apyayaṃ durmatiḥ kāle gurubhāraprapīḍitaḥ / (87.1) Par.?
prapatan rākṣaso bhūmau nānyān hanyāt plavaṃgamān // (87.2) Par.?
tasya tadvacanaṃ śrutvā rājaputrasya dhīmataḥ / (88.1) Par.?
te samāruruhur hṛṣṭāḥ kumbhakarṇaṃ plavaṃgamāḥ // (88.2) Par.?
kumbhakarṇastu saṃkruddhaḥ samārūḍhaḥ plavaṃgamaiḥ / (89.1) Par.?
vyadhūnayat tān vegena duṣṭahastīva hastipān // (89.2) Par.?
tān dṛṣṭvā nirdhūtān rāmo ruṣṭo 'yam iti rākṣasaḥ / (90.1) Par.?
samutpapāta vegena dhanur uttamam ādade // (90.2) Par.?
sa cāpam ādāya bhujaṃgakalpaṃ dṛḍhajyam ugraṃ tapanīyacitram / (91.1) Par.?
harīn samāśvāsya samutpapāta rāmo nibaddhottamatūṇabāṇaḥ // (91.2) Par.?
sa vānaragaṇaistaistu vṛtaḥ paramadurjayaḥ / (92.1) Par.?
lakṣmaṇānucaro rāmaḥ sampratasthe mahābalaḥ // (92.2) Par.?
sa dadarśa mahātmānaṃ kirīṭinam ariṃdamam / (93.1) Par.?
śoṇitāplutasarvāṅgaṃ kumbhakarṇaṃ mahābalam // (93.2) Par.?
sarvān samabhidhāvantaṃ yathā ruṣṭaṃ diśāgajam / (94.1) Par.?
mārgamāṇaṃ harīn kruddhaṃ rākṣasaiḥ parivāritam // (94.2) Par.?
vindhyamandarasaṃkāśaṃ kāñcanāṅgadabhūṣaṇam / (95.1) Par.?
sravantaṃ rudhiraṃ vaktrād varṣamegham ivotthitam // (95.2) Par.?
jihvayā parilihyantaṃ śoṇitaṃ śoṇitokṣitam / (96.1) Par.?
mṛdnantaṃ vānarānīkaṃ kālāntakayamopamam // (96.2) Par.?
taṃ dṛṣṭvā rākṣasaśreṣṭhaṃ pradīptānalavarcasam / (97.1) Par.?
visphārayāmāsa tadā kārmukaṃ puruṣarṣabhaḥ // (97.2) Par.?
sa tasya cāpanirghoṣāt kupito nairṛtarṣabhaḥ / (98.1) Par.?
amṛṣyamāṇastaṃ ghoṣam abhidudrāva rāghavam // (98.2) Par.?
tatastu vātoddhatameghakalpaṃ bhujaṃgarājottamabhogabāhum / (99.1) Par.?
tam āpatantaṃ dharaṇīdharābham uvāca rāmo yudhi kumbhakarṇam // (99.2) Par.?
āgaccha rakṣo'dhipa mā viṣādam avasthito 'haṃ pragṛhītacāpaḥ / (100.1) Par.?
avehi māṃ śakrasapatna rāmam ayaṃ muhūrtād bhavitā vicetāḥ // (100.2) Par.?
rāmo 'yam iti vijñāya jahāsa vikṛtasvanam / (101.1) Par.?
pātayann iva sarveṣāṃ hṛdayāni vanaukasām // (101.2) Par.?
prahasya vikṛtaṃ bhīmaṃ sa meghasvanitopamam / (102.1) Par.?
kumbhakarṇo mahātejā rāghavaṃ vākyam abravīt // (102.2) Par.?
nāhaṃ virādho vijñeyo na kabandhaḥ kharo na ca / (103.1) Par.?
na vālī na ca mārīcaḥ kumbhakarṇo 'ham āgataḥ // (103.2) Par.?
paśya me mudgaraṃ ghoraṃ sarvakālāyasaṃ mahat / (104.1) Par.?
anena nirjitā devā dānavāśca mayā purā // (104.2) Par.?
vikarṇanāsa iti māṃ nāvajñātuṃ tvam arhasi / (105.1) Par.?
svalpāpi hi na me pīḍā karṇanāsāvināśanāt // (105.2) Par.?
darśayekṣvākuśārdūla vīryaṃ gātreṣu me laghu / (106.1) Par.?
tatastvāṃ bhakṣayiṣyāmi dṛṣṭapauruṣavikramam // (106.2) Par.?
sa kumbhakarṇasya vaco niśamya rāmaḥ supuṅkhān visasarja bāṇān / (107.1) Par.?
tair āhato vajrasamapravegair na cukṣubhe na vyathate surāriḥ // (107.2) Par.?
yaiḥ sāyakaiḥ sālavarā nikṛttā vālī hato vānarapuṃgavaśca / (108.1) Par.?
te kumbhakarṇasya tadā śarīraṃ vajropamā na vyathayāṃpracakruḥ // (108.2) Par.?
sa vāridhārā iva sāyakāṃstān pibañ śarīreṇa mahendraśatruḥ / (109.1) Par.?
jaghāna rāmasya śarapravegaṃ vyāvidhya taṃ mudgaram ugravegam // (109.2) Par.?
tatastu rakṣaḥ kṣatajānuliptaṃ vitrāsanaṃ devamahācamūnām / (110.1) Par.?
vyāvidhya taṃ mudgaram ugravegaṃ vidrāvayāmāsa camūṃ harīṇām // (110.2) Par.?
vāyavyam ādāya tato varāstraṃ rāmaḥ pracikṣepa niśācarāya / (111.1) Par.?
samudgaraṃ tena jahāra bāhuṃ sa kṛttabāhustumulaṃ nanāda // (111.2) Par.?
sa tasya bāhur giriśṛṅgakalpaḥ samudgaro rāghavabāṇakṛttaḥ / (112.1) Par.?
papāta tasmin harirājasainye jaghāna tāṃ vānaravāhinīṃ ca // (112.2) Par.?
te vānarā bhagnahatāvaśeṣāḥ paryantam āśritya tadā viṣaṇṇāḥ / (113.1) Par.?
pravepitāṅgā dadṛśuḥ sughoraṃ narendrarakṣo'dhipasaṃnipātam // (113.2) Par.?
sa kumbhakarṇo 'stranikṛttabāhur mahānnikṛttāgra ivācalendraḥ / (114.1) Par.?
utpāṭayāmāsa kareṇa vṛkṣaṃ tato 'bhidudrāva raṇe narendram // (114.2) Par.?
taṃ tasya bāhuṃ saha sālavṛkṣaṃ samudyataṃ pannagabhogakalpam / (115.1) Par.?
aindrāstrayuktena jahāra rāmo bāṇena jāmbūnadacitritena // (115.2) Par.?
sa kumbhakarṇasya bhujo nikṛttaḥ papāta bhūmau girisaṃnikāśaḥ / (116.1) Par.?
viveṣṭamāno nijaghāna vṛkṣāñ śailāñ śilā vānararākṣasāṃśca // (116.2) Par.?
taṃ chinnabāhuṃ samavekṣya rāmaḥ samāpatantaṃ sahasā nadantam / (117.1) Par.?
dvāvardhacandrau niśitau pragṛhya cicheda pādau yudhi rākṣasasya // (117.2) Par.?
nikṛttabāhur vinikṛttapādo vidārya vaktraṃ vaḍavāmukhābham / (118.1) Par.?
dudrāva rāmaṃ sahasābhigarjan rāhur yathā candram ivāntarikṣe // (118.2) Par.?
apūrayat tasya mukhaṃ śitāgrai rāmaḥ śarair hemapinaddhapuṅkhaiḥ / (119.1) Par.?
sa pūrṇavaktro na śaśāka vaktuṃ cukūja kṛcchreṇa mumoha cāpi // (119.2) Par.?
athādade sūryamarīcikalpaṃ sa brahmadaṇḍāntakakālakalpam / (120.1) Par.?
ariṣṭam aindraṃ niśitaṃ supuṅkhaṃ rāmaḥ śaraṃ mārutatulyavegam // (120.2) Par.?
taṃ vajrajāmbūnadacārupuṅkhaṃ pradīptasūryajvalanaprakāśam / (121.1) Par.?
mahendravajrāśanitulyavegaṃ rāmaḥ pracikṣepa niśācarāya // (121.2) Par.?
sa sāyako rāghavabāhucodito diśaḥ svabhāsā daśa saṃprakāśayan / (122.1) Par.?
vidhūmavaiśvānaradīptadarśano jagāma śakrāśanitulyavikramaḥ // (122.2) Par.?
sa tanmahāparvatakūṭasaṃnibhaṃ vivṛttadaṃṣṭraṃ calacārukuṇḍalam / (123.1) Par.?
cakarta rakṣo'dhipateḥ śirastadā yathaiva vṛtrasya purā puraṃdaraḥ // (123.2) Par.?
tad rāmabāṇābhihataṃ papāta rakṣaḥśiraḥ parvatasaṃnikāśam / (124.1) Par.?
babhañja caryāgṛhagopurāṇi prākāram uccaṃ tam apātayacca // (124.2) Par.?
taccātikāyaṃ himavatprakāśaṃ rakṣastadā toyanidhau papāta / (125.1) Par.?
grāhānmahāmīnacayān bhujaṃgamān mamarda bhūmiṃ ca tathā viveśa // (125.2) Par.?
tasmin hate brāhmaṇadevaśatrau mahābale saṃyati kumbhakarṇe / (126.1) Par.?
cacāla bhūr bhūmidharāśca sarve harṣācca devāstumulaṃ praṇeduḥ // (126.2) Par.?
tatastu devarṣimaharṣipannagāḥ surāśca bhūtāni suparṇaguhyakāḥ / (127.1) Par.?
sayakṣagandharvagaṇā nabhogatāḥ praharṣitā rāmaparākrameṇa // (127.2) Par.?
praharṣam īyur bahavastu vānarāḥ prabuddhapadmapratimair ivānanaiḥ / (128.1) Par.?
apūjayan rāghavam iṣṭabhāginaṃ hate ripau bhīmabale durāsade // (128.2) Par.?
sa kumbhakarṇaṃ surasainyamardanaṃ mahatsu yuddheṣvaparājitaśramam / (129.1) Par.?
nananda hatvā bharatāgrajo raṇe mahāsuraṃ vṛtram ivāmarādhipaḥ // (129.2) Par.?
Duration=0.79024600982666 secs.