Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 4999
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
purā tretāyuge hyāsīd araṇyaṃ bahuvistaram / (1.1) Par.?
samantād yojanaśataṃ nirmṛgaṃ pakṣivarjitam // (1.2) Par.?
tasminnirmānuṣe 'raṇye kurvāṇastapa uttamam / (2.1) Par.?
aham ākramituṃ saumya tad araṇyam upāgamam // (2.2) Par.?
tasya rūpam araṇyasya nirdeṣṭuṃ na śaśāka ha / (3.1) Par.?
phalamūlaiḥ sukhāsvādair bahurūpaiśca pādapaiḥ // (3.2) Par.?
tasyāraṇyasya madhye tu saro yojanam āyatam / (4.1) Par.?
padmotpalasamākīrṇaṃ samatikrāntaśaivalam // (4.2) Par.?
tad āścaryam ivātyarthaṃ sukhāsvādam anuttamam / (5.1) Par.?
arajaskaṃ tathākṣobhyaṃ śrīmatpakṣigaṇāyutam // (5.2) Par.?
tasmin saraḥsamīpe tu mahad adbhutam āśramam / (6.1) Par.?
purāṇaṃ puṇyam atyarthaṃ tapasvijanavarjitam // (6.2) Par.?
tatrāham avasaṃ rātriṃ naidāghīṃ puruṣarṣabha / (7.1) Par.?
prabhāte kālyam utthāya sarastad upacakrame // (7.2) Par.?
athāpaśyaṃ śavaṃ tatra supuṣṭam ajaraṃ kvacit / (8.1) Par.?
tiṣṭhantaṃ parayā lakṣmyā tasmiṃstoyāśaye nṛpa // (8.2) Par.?
tam arthaṃ cintayāno 'haṃ muhūrtaṃ tatra rāghava / (9.1) Par.?
viṣṭhito 'smi sarastīre kiṃ nvidaṃ syād iti prabho // (9.2) Par.?
athāpaśyaṃ muhūrtāt tu divyam adbhutadarśanam / (10.1) Par.?
vimānaṃ paramodāraṃ haṃsayuktaṃ manojavam // (10.2) Par.?
atyarthaṃ svargiṇaṃ tatra vimāne raghunandana / (11.1) Par.?
upāste 'psarasāṃ vīra sahasraṃ divyabhūṣaṇam / (11.2) Par.?
gānti geyāni ramyāṇi vādayanti tathāparāḥ // (11.3) Par.?
paśyato me tadā rāma vimānād avaruhya ca / (12.1) Par.?
taṃ śavaṃ bhakṣayāmāsa sa svargī raghunandana // (12.2) Par.?
tato bhuktvā yathākāmaṃ māṃsaṃ bahu ca suṣṭhu ca / (13.1) Par.?
avatīrya saraḥ svargī saṃspraṣṭum upacakrame // (13.2) Par.?
upaspṛśya yathānyāyaṃ sa svargī puruṣarṣabha / (14.1) Par.?
āroḍhum upacakrāma vimānavaram uttamam // (14.2) Par.?
tam ahaṃ devasaṃkāśam ārohantam udīkṣya vai / (15.1) Par.?
athāham abruvaṃ vākyaṃ tam eva puruṣarṣabha // (15.2) Par.?
ko bhavān devasaṃkāśa āhāraśca vigarhitaḥ / (16.1) Par.?
tvayāyaṃ bhujyate saumya kimarthaṃ vaktum arhasi // (16.2) Par.?
āścaryam īdṛśo bhāvo bhāsvaro devasaṃmataḥ / (17.1) Par.?
āhāro garhitaḥ saumya śrotum icchāmi tattvataḥ // (17.2) Par.?
Duration=0.11421990394592 secs.