Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 1734
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
grāmyapiśitādīni madhvādīnāmanyatareṇāpi viruddhāni // (1) Par.?
kalamūkateti kalamūkatā avyaktavacanatā // (2) Par.?
pauṣkarādīnāṃ madhupayobhyāṃ sahābhyavahāro viruddhaḥ pauṣkaraṃ puṣkaratratrarūpaṃ śākaṃ rohiṇī kaṭurohiṇī // (3) Par.?
dhamanīpraticayaḥ sirājagranthiḥ // (4) Par.?
jātuśākaṃ vaṃśapattrikā // (5) Par.?
vairodhikatvādityanena prakaraṇalabdhasyāpi vairodhikatvasya punarabhidhānaṃ sāmānyoktaṣāṇḍhyādivyādhikartṛtopadarśanārtham evamanyatrāpi sāmānye'pi vairodhikatvamātrābhidhāne vaktavyam / (6.1) Par.?
tathāmletyādau amlagrahaṇena labdhānāpy amlāmrātakādīnām abhidhānaṃ viśeṣavirodhasūcanārtham // (6.2) Par.?
sarvagrahaṇenaiva dravādravāmle prāpte punardravādravavacanaṃ sarvaśabdasya dravādravāmlakārtsnyārthatāpratiṣedhārthaṃ bhavati hi prakaraṇād ekadeśe 'pi sarvavyapadeśaḥ yathā sarvān bhojayediti kiṃvā sarvagrahaṇam amlavipākānāṃ vrīhyādīnāṃ grahaṇārtham // (7) Par.?
payaseti tṛtīyayeva sahārthe labdhe punaḥ sahetyabhidhānaṃ kevalāmlādiyuktasyaiva virodhitopadarśanārthaṃ tena amlapayaḥsaṃyoge guḍādisaṃyoge sati viruddhatvaṃ na dugdhāmrādīnām // (8) Par.?
vanako vanakodravaḥ // (9) Par.?
padmottarikā kusumbhaḥ // (10) Par.?
śārkara iti maireyaviśeṣaṇam // (11) Par.?
vātaṃ cātikopayatīti vacanena pittakaphāv alpaṃ kopayatīti bodhayati evaṃ pittaṃ cātikopayati kaphaṃ cātikopayatītyetayorapi vācyam // (12) Par.?
hāridrako haritāla iti khyātaḥ pakṣī // (13) Par.?
balākā vāruṇyā saha viruddhā tathā kulmāṣaiśca balākā viruddhā // (14) Par.?
eraṇḍasīsakāvasaktamiti eraṇḍakāṣṭhāvasaktaṃ sīsako hi bhaṭitrakaraṇakāṣṭham ucyate // (15) Par.?
tadeveti hāridrakamāṃsam // (16) Par.?
matsyā nistālyante pacyante yasmin tanmatsyanistālanaṃ kiṃvā nistālanaṃ vasā jatūkarṇe'pyuktaṃ matsyavasā siddhāḥ pippalyaḥ iti // (17) Par.?
kākamācī madhu ceti saṃyogaviruddham // (18) Par.?
bhāso goṣṭhakukkuṭaḥ // (19) Par.?
Duration=0.055398941040039 secs.