Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 3867
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
athāta unmādapratiṣedhamadhyāyaṃ vyākhyāsyāmaḥ // (1.1) Par.?
yathovāca bhagavān dhanvantariḥ // (2.1) Par.?
madayantyuddhatā doṣā yasmādunmārgamāśritāḥ / (3.1) Par.?
mānaso 'yamato vyādhirunmāda iti kīrtitaḥ // (3.2) Par.?
ekaikaśaḥ samastaiśca doṣair atyarthamūrchitaiḥ / (4.1) Par.?
mānasena ca duḥkhena sa pañcavidha ucyate // (4.2) Par.?
viṣādbhavati ṣaṣṭhaśca yathāsvaṃ tatra bheṣajam / (5.1) Par.?
sa cāpravṛddhastaruṇo madasaṃjñāṃ bibharti ca // (5.2) Par.?
mohodvegau svanaḥ śrotre gātrāṇāmapakarṣaṇam / (6.1) Par.?
atyutsāho 'ruciścānne svapne kaluṣabhojanam // (6.2) Par.?
vāyunonmathanaṃ cāpi bhramaścakragatasya vā / (7.1) Par.?
yasya syādacireṇaiva unmādaṃ so 'dhigacchati // (7.2) Par.?
rūkṣacchaviḥ paruṣavāgdhamanītato vā śītāturaḥ kṛśatanuḥ sphuritāṅgasandhiḥ / (8.1) Par.?
āsphoṭayatyaṭati gāyati nṛtyaśīlo vikrośati bhramati cāpyanilaprakopāt // (8.2) Par.?
tṛṭsvedadāhabahulo bahubhug vinidraś chāyāhimānilajalāntavihārasevī / (9.1) Par.?
tīkṣṇo himāmbuni caye 'pi sa vahniśaṅkī pittāddivā nabhasi paśyati tārakāśca // (9.2) Par.?
chardyagnisādasadanārucikāsayukto yoṣidviviktaratiralpamatipracāraḥ / (10.1) Par.?
nidrāparo 'lpakathano 'lpabhuguṣṇasevī rātrau bhṛśaṃ bhavati cāpi kaphaprakopāt // (10.2) Par.?
sarvātmake pavanapittakaphā yathāsvaṃ saṃharṣitā iva ca liṅgamudīrayanti // (11.1) Par.?
caurair narendrapuruṣairaribhistathānyair vitrāsitasya dhanabāndhavasaṃkṣayādvā / (12.1) Par.?
gāḍhaṃ kṣate manasi ca priyayā riraṃsor jāyeta cotkaṭataro manaso vikāraḥ // (12.2) Par.?
citraṃ sa jalpati mano'nugataṃ visaṃjño gāyatyatho hasati roditi mūḍhasaṃjñaḥ / (13.1) Par.?
raktekṣaṇo hatabalendriyabhāḥ sudīnaḥ śyāvānano viṣakṛto 'tha bhavet parāsuḥ // (13.2) Par.?
snigdhaṃ svinnaṃ tu manujamunmādārtaṃ viśodhayet / (14.1) Par.?
tīkṣṇairubhayatobhāgaiḥ śirasaśca virecanaiḥ // (14.2) Par.?
vividhairavapīḍaiśca sarṣapasnehasaṃyutaiḥ / (15.1) Par.?
yojayitvā tu taccūrṇaṃ ghrāṇe tasya prayojayet // (15.2) Par.?
satataṃ dhūpayeccainaṃ śvagomāṃsaiḥ supūtibhiḥ / (16.1) Par.?
sarṣapānāṃ ca tailena nasyābhyaṅgau hitau sadā // (16.2) Par.?
darśayedadbhutānyasya vadennāśaṃ priyasya vā / (17.1) Par.?
bhīmākārair narair nāgair dāntair vyālaiśca nirviṣaiḥ // (17.2) Par.?
bhīṣayet saṃyataṃ pāśaiḥ kaśābhir vātha tāḍayet / (18.1) Par.?
yantrayitvā suguptaṃ vā trāsayettaṃ tṛṇāgninā // (18.2) Par.?
jalena tarjayedvāpi rajjughātair vibhāvayet / (19.1) Par.?
balavāṃścāpi saṃrakṣet jale 'ntaḥ parivāsayet / (19.2) Par.?
pratudedārayā cainaṃ marmāghātaṃ vivarjayet / (19.3) Par.?
veśmano 'ntaḥ praviśyainaṃ rakṣaṃstadveśma dīpayet // (19.4) Par.?
sāpidhāne jaratkūpe satataṃ vā nivāsayet / (20.1) Par.?
tryahāt tryahād yavāgūśca tarpaṇān vā pradāpayet // (20.2) Par.?
kevalānambuyuktān vā kulmāṣān vā bahuśrutaḥ / (21.1) Par.?
hṛdyaṃ yaddīpanīyaṃ ca tatpathyaṃ tasya bhojayet // (21.2) Par.?
viḍaṅgatriphalāmustamañjiṣṭhādāḍimotpalaiḥ / (22.1) Par.?
śyāmailavālukailābhiś candanāmaradārubhiḥ // (22.2) Par.?
barhiṣṭharajanīkuṣṭhaparṇinīsārivādvayaiḥ / (23.1) Par.?
hareṇukātrivṛddantīvacātālīsakeśaraiḥ // (23.2) Par.?
dvikṣīraṃ sādhitaṃ sarpirmālatīkusumaiḥ saha / (24.1) Par.?
gulmakāsajvaraśvāsakṣayonmādanivāraṇam // (24.2) Par.?
etadeva hi saṃpakvaṃ jīvanīyopasaṃbhṛtam / (25.1) Par.?
caturguṇena dugdhena mahākalyāṇam ucyate // (25.2) Par.?
apasmāraṃ grahaṃ śoṣaṃ klaibyaṃ kārśyamabījatām / (26.1) Par.?
ghṛtametannihantyāśu ye cādau gaditā gadāḥ // (26.2) Par.?
barhiṣṭhakuṣṭhamañjiṣṭhākaṭukailāniśāhvayaiḥ / (27.1) Par.?
tagaratriphalāhiṅguvājigandhāmaradrumaiḥ // (27.2) Par.?
vacājamodākākolīmedāmadhukapadmakaiḥ / (28.1) Par.?
saśarkaraṃ hitaṃ sarpiḥ pakvaṃ kṣīracaturguṇam // (28.2) Par.?
bālānāṃ grahajuṣṭānāṃ puṃsāṃ duṣṭālparetasām / (29.1) Par.?
khyātaṃ phalaghṛtaṃ strīṇāṃ vandhyānāṃ cāśu garbhadam // (29.2) Par.?
brahmīmaindrīṃ viḍaṅgāni vyoṣaṃ hiṅgu surāṃ jaṭām / (30.1) Par.?
viṣaghnīṃ laśunaṃ rāsnāṃ viśalyāṃ surasāṃ vacām // (30.2) Par.?
jyotiṣmatīṃ nāgaraṃ ca anantāmabhayāṃ tathā / (31.1) Par.?
saurāṣṭrīṃ ca samāṃśāni gajamūtreṇa peṣayet // (31.2) Par.?
chāyāviśuṣkās tadvartīr yojayed vidhikovidaḥ / (32.1) Par.?
avapīḍe 'ñjane 'bhyaṅge nasye dhūme pralepane // (32.2) Par.?
uro'pāṅgalalāṭeṣu sirāścāsya vimokṣayet / (33.1) Par.?
apasmārakriyāṃ cāpi grahoddiṣṭāṃ ca kārayet // (33.2) Par.?
śāntadoṣaṃ viśuddhaṃ ca snehabastibhirācaret / (34.1) Par.?
unmādeṣu ca sarveṣu kuryāccittaprasādanam / (34.2) Par.?
mṛdupūrvāṃ made 'pyevaṃ kriyāṃ mṛdvīṃ prayojayet // (34.3) Par.?
śokaśalyaṃ vyapanayedunmāde pañcame bhiṣak / (35.1) Par.?
viṣaje mṛdupūrvāṃ ca viṣaghnīṃ kārayet kriyām // (35.2) Par.?
Duration=0.10433316230774 secs.