Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 3238
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
drupada uvāca / (1.1) Par.?
aśrutvaivaṃ vacanaṃ te maharṣe mayā pūrvaṃ yatitaṃ kāryam etat / (1.2) Par.?
*śrutvā vacastathyam idaṃ mahārthaṃ naṣṭapramoho 'smi mahānubhāva / (1.3) Par.?
na vai śakyaṃ vihitasyāpayātuṃ tad evedam upapannaṃ vidhānam // (1.4) Par.?
diṣṭasya granthir anivartanīyaḥ svakarmaṇā vihitaṃ neha kiṃcit / (2.1) Par.?
kṛtaṃ nimittaṃ hi varaikahetos tad evedam upapannaṃ bahūnām // (2.2) Par.?
yathaiva kṛṣṇoktavatī purastān naikān patīn me bhagavān dadātu / (3.1) Par.?
sa cāpyevaṃ varam ityabravīt tāṃ devo hi veda paramaṃ yad atra // (3.2) Par.?
yadi vāyaṃ vihitaḥ śaṃkareṇa dharmo 'dharmo vā nātra mamāparādhaḥ / (4.1) Par.?
gṛhṇantvime vidhivat pāṇim asyā yathopajoṣaṃ vihitaiṣāṃ hi kṛṣṇā / (4.2) Par.?
*nāyaṃ vidhir mānuṣāṇāṃ vivāhe devā hyete draupadī cāpi lakṣmīḥ / (4.3) Par.?
*prāk karmaṇaḥ svakṛtāt pañca bhartṝn avāpyaiṣā devadevaprasādāt / (4.4) Par.?
*naiṣām evāyaṃ vihitaḥ sadvivāho yad bhāryaiṣā draupadī pāṇḍavānām / (4.5) Par.?
*anye 'pyevaṃ syur manuṣyāḥ striyaśca na dharmaḥ syān mānavokto narendra // (4.6) Par.?
vaiśaṃpāyana uvāca / (5.1) Par.?
tato 'bravīd bhagavān dharmarājam adya puṇyāham uta pāṇḍaveya / (5.2) Par.?
adya pauṣyaṃ yogam upaiti candramāḥ pāṇiṃ kṛṣṇāyāstvaṃ gṛhāṇādya pūrvam / (5.3) Par.?
*pāṇiṃ gṛhāṇa prathamaṃ tvam asyāḥ / (5.4) Par.?
*pāñcālarājasya narendra putryāḥ / (5.5) Par.?
*tata ājagmatustatra tau kṛṣṇadrupadāvubhau / (5.6) Par.?
*kuntī saputrā yatrāste dhṛṣṭadyumnaśca pārṣataḥ / (5.7) Par.?
*tato dvaipāyanaḥ kṛṣṇo yudhiṣṭhiram athābravīt / (5.8) Par.?
*adya puṇyamahaścandro rohiṇyā ca sameṣyati / (5.9) Par.?
*krameṇa manujavyāghrāḥ pāṇiṃ gṛhṇantu pāṇḍavāḥ / (5.10) Par.?
*draupadyā dharmataḥ sarve dṛṣṭam etat purānagha // (5.11) Par.?
tato rājā yajñasenaḥ saputro janyārthayuktaṃ bahu tat tadagryam / (6.1) Par.?
samānayāmāsa sutāṃ ca kṛṣṇām āplāvya ratnair bahubhir vibhūṣya // (6.2) Par.?
tataḥ sarve suhṛdastatra tasya samājagmuḥ sacivā mantriṇaśca / (7.1) Par.?
draṣṭuṃ vivāhaṃ paramapratītā dvijāśca paurāśca yathāpradhānāḥ // (7.2) Par.?
tat tasya veśmārthijanopaśobhitaṃ vikīrṇapadmotpalabhūṣitājiram / (8.1) Par.?
mahārharatnaughavicitram ābabhau divaṃ yathā nirmalatārakācitam // (8.2) Par.?
tatastu te kauravarājaputrā vibhūṣitāḥ kuṇḍalino yuvānaḥ / (9.1) Par.?
mahārhavastrā varacandanokṣitāḥ kṛtābhiṣekāḥ kṛtamaṅgalakriyāḥ // (9.2) Par.?
purohitenāgnisamānavarcasā sahaiva dhaumyena yathāvidhi prabho / (10.1) Par.?
krameṇa sarve viviśuśca tat sado maharṣabhā goṣṭham ivābhinandinaḥ // (10.2) Par.?
tataḥ samādhāya sa vedapārago juhāva mantrair jvalitaṃ hutāśanam / (11.1) Par.?
yudhiṣṭhiraṃ cāpyupanīya mantravin niyojayāmāsa sahaiva kṛṣṇayā // (11.2) Par.?
pradakṣiṇaṃ tau pragṛhītapāṇī samānayāmāsa sa vedapāragaḥ / (12.1) Par.?
*viprāṃstu saṃtarpya yudhiṣṭhiro 'nnair gobhiśca ratnair vividhair apūrvaiḥ / (12.2) Par.?
*jagrāha pāṇiṃ naradevaputryā dhaumyena mantrair vidhivaddhute 'gnau / (12.3) Par.?
*tato 'ntarikṣāt kusumāni petur vavau ca vāyuḥ sumanojñagandhaḥ / (12.4) Par.?
tato 'bhyanujñāya tam ājiśobhinaṃ purohito rājagṛhād viniryayau // (12.5) Par.?
krameṇa cānena narādhipātmajā varastriyāste jagṛhustadā karam / (13.1) Par.?
ahanyahanyuttamarūpadhāriṇo mahārathāḥ kauravavaṃśavardhanāḥ // (13.2) Par.?
idaṃ ca tatrādbhutarūpam uttamaṃ jagāda viprarṣir atītamānuṣam / (14.1) Par.?
mahānubhāvā kila sā sumadhyamā babhūva kanyaiva gate gate 'hani / (14.2) Par.?
*patiśvaśuratā jyeṣṭhe patidevaratānuje / (14.3) Par.?
*madhyameṣu ca pāñcālyāḥ tritayaṃ tritayaṃ triṣu // (14.4) Par.?
kṛte vivāhe drupado dhanaṃ dadau mahārathebhyo bahurūpam uttamam / (15.1) Par.?
śataṃ rathānāṃ varahemabhūṣiṇāṃ caturyujāṃ hemakhalīnamālinām // (15.2) Par.?
śataṃ gajānām abhipadmināṃ tathā śataṃ girīṇām iva hemaśṛṅgiṇām / (16.1) Par.?
*śataṃ daśāśvān maṇihemabhūṣaṇān / (16.2) Par.?
*manojavān dvādaśavārṣikān yathā / (16.3) Par.?
tathaiva dāsīśatam agryayauvanaṃ mahārhaveṣābharaṇāmbarasrajam / (16.4) Par.?
*haimāni śayyāsanabhājanāni / (16.5) Par.?
*dravyāṇi cānyāni mahāsanāni // (16.6) Par.?
pṛthak pṛthak caiva daśāyutānvitaṃ dhanaṃ dadau saumakir agnisākṣikam / (17.1) Par.?
tathaiva vastrāṇi ca bhūṣaṇāni prabhāvayuktāni mahādhanāni // (17.2) Par.?
kṛte vivāhe ca tataḥ sma pāṇḍavāḥ prabhūtaratnām upalabhya tāṃ śriyam / (18.1) Par.?
vijahrur indrapratimā mahābalāḥ pure tu pāñcālanṛpasya tasya ha / (18.2) Par.?
*sarve 'pyatuṣyan nṛpa pāṇḍaveyās tasyāḥ śubhaiḥ śīlasamādhivṛttaiḥ / (18.3) Par.?
*sā cāpyeṣāṃ yājñasenī tadānīṃ vivardhayāmāsa mudaṃ svavṛttaiḥ // (18.4) Par.?
Duration=0.11595511436462 secs.