Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 3245
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
karṇa uvāca / (1.1) Par.?
duryodhana tava prajñā na samyag iti me matiḥ / (1.2) Par.?
na hyupāyena te śakyāḥ pāṇḍavāḥ kurunandana // (1.3) Par.?
pūrvam eva hi te sūkṣmair upāyair yatitāstvayā / (2.1) Par.?
nigrahītuṃ yadā vīra śakitā na tadā tvayā // (2.2) Par.?
ihaiva vartamānāste samīpe tava pārthiva / (3.1) Par.?
ajātapakṣāḥ śiśavaḥ śakitā naiva bādhitum // (3.2) Par.?
jātapakṣā videśasthā vivṛddhāḥ sarvaśo 'dya te / (4.1) Par.?
nopāyasādhyāḥ kaunteyā mamaiṣā matir acyuta // (4.2) Par.?
na ca te vyasanair yoktuṃ śakyā diṣṭakṛtā hi te / (5.1) Par.?
śaṅkitāścepsavaścaiva pitṛpaitāmahaṃ padam // (5.2) Par.?
paraspareṇa bhedaśca nādhātuṃ teṣu śakyate / (6.1) Par.?
ekasyāṃ ye ratāḥ patnyāṃ na bhidyante parasparam // (6.2) Par.?
na cāpi kṛṣṇā śakyeta tebhyo bhedayituṃ paraiḥ / (7.1) Par.?
paridyūnān vṛtavatī kim utādya mṛjāvataḥ // (7.2) Par.?
īpsitaśca guṇaḥ strīṇām ekasyā bahubhartṛtā / (8.1) Par.?
taṃ ca prāptavatī kṛṣṇā na sā bhedayituṃ sukham // (8.2) Par.?
āryavṛttaśca pāñcālyo na sa rājā dhanapriyaḥ / (9.1) Par.?
na saṃtyakṣyati kaunteyān rājyadānair api dhruvam // (9.2) Par.?
tathāsya putro guṇavān anuraktaśca pāṇḍavān / (10.1) Par.?
tasmān nopāyasādhyāṃstān ahaṃ manye kathaṃcana / (10.2) Par.?
*pāṇḍavān bharataśreṣṭha vikramastatra rocatām // (10.3) Par.?
idaṃ tvadya kṣamaṃ kartum asmākaṃ puruṣarṣabha / (11.1) Par.?
yāvan na kṛtamūlāste pāṇḍaveyā viśāṃ pate / (11.2) Par.?
tāvat praharaṇīyāste rocatāṃ tava vikramaḥ // (11.3) Par.?
asmatpakṣo mahān yāvad yāvat pāñcālako laghuḥ / (12.1) Par.?
tāvat praharaṇaṃ teṣāṃ kriyatāṃ mā vicāraya // (12.2) Par.?
vāhanāni prabhūtāni mitrāṇi bahulāni ca / (13.1) Par.?
yāvan na teṣāṃ gāndhāre tāvad evāśu vikrama // (13.2) Par.?
yāvacca rājā pāñcālyo nodyame kurute manaḥ / (14.1) Par.?
saha putrair mahāvīryaistāvad evāśu vikrama / (14.2) Par.?
*sadā ca vairī drupadaḥ satataṃ nikṛtastvayā / (14.3) Par.?
*yāvan na vardhate mitrai rocatāṃ tatra vikramaḥ // (14.4) Par.?
yāvannāyāti vārṣṇeyaḥ karṣan yādavavāhinīm / (15.1) Par.?
rājyārthe pāṇḍaveyānāṃ tāvad evāśu vikrama // (15.2) Par.?
vasūni vividhān bhogān rājyam eva ca kevalam / (16.1) Par.?
nātyājyam asti kṛṣṇasya pāṇḍavārthe mahīpate // (16.2) Par.?
vikrameṇa mahī prāptā bharatena mahātmanā / (17.1) Par.?
vikrameṇa ca lokāṃstrīñ jitavān pākaśāsanaḥ // (17.2) Par.?
vikramaṃ ca praśaṃsanti kṣatriyasya viśāṃ pate / (18.1) Par.?
svako hi dharmaḥ śūrāṇāṃ vikramaḥ pārthivarṣabha // (18.2) Par.?
te balena vayaṃ rājan mahatā caturaṅgiṇā / (19.1) Par.?
pramathya drupadaṃ śīghram ānayāmeha pāṇḍavān // (19.2) Par.?
na hi sāmnā na dānena na bhedena ca pāṇḍavāḥ / (20.1) Par.?
śakyāḥ sādhayituṃ tasmād vikrameṇaiva tāñ jahi // (20.2) Par.?
tān vikrameṇa jitvemām akhilāṃ bhuṅkṣva medinīm / (21.1) Par.?
nānyam atra prapaśyāmi kāryopāyaṃ janādhipa // (21.2) Par.?
vaiśaṃpāyana uvāca / (22.1) Par.?
śrutvā tu rādheyavaco dhṛtarāṣṭraḥ pratāpavān / (22.2) Par.?
abhipūjya tataḥ paścād idaṃ vacanam abravīt // (22.3) Par.?
upapannaṃ mahāprājñe kṛtāstre sūtanandane / (23.1) Par.?
tvayi vikramasampannam idaṃ vacanam īdṛśam // (23.2) Par.?
bhūya eva tu bhīṣmaśca droṇo vidura eva ca / (24.1) Par.?
yuvāṃ ca kurutāṃ buddhiṃ bhaved yā naḥ sukhodayā // (24.2) Par.?
tata ānāyya tān sarvān mantriṇaḥ sumahāyaśāḥ / (25.1) Par.?
dhṛtarāṣṭro mahārāja mantrayāmāsa vai tadā // (25.2) Par.?
Duration=0.11288619041443 secs.