Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 3373
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
*śṛṇu rājann avahitaścaritaṃ pūrvakasya te / (1.1) Par.?
*mokṣayitvā mayaṃ tatra pārthaḥ śastrabhṛtāṃ varaḥ / (1.2) Par.?
*gāṇḍīvaṃ kārmukaśreṣṭhaṃ tūṇī cākṣayasāyakau / (1.3) Par.?
*divyānyastrāṇi rājendra durlabhāni nṛpair bhuvi / (1.4) Par.?
*rathadhvajaṃ patākāśca śvetāśvaiḥ saha vīryavān / (1.5) Par.?
*etāni pāvakāt prāpya mudā paramayā yutaḥ / (1.6) Par.?
*tasthau pārtho mahāvīryastadā saha mayena saḥ // (1.7) Par.?
vaiśaṃpāyana uvāca / (2.1) Par.?
tato 'bravīnmayaḥ pārthaṃ vāsudevasya saṃnidhau / (2.2) Par.?
*pāṇḍavena paritrātastatkṛtaṃ pratyanusmaran / (2.3) Par.?
prāñjaliḥ ślakṣṇayā vācā pūjayitvā punaḥ punaḥ // (2.4) Par.?
asmācca kṛṣṇāt saṃkruddhāt pāvakācca didhakṣataḥ / (3.1) Par.?
tvayā trāto 'smi kaunteya brūhi kiṃ karavāṇi te / (3.2) Par.?
*ahaṃ hi viśvakarmā vai asurāṇāṃ paraṃtapa / (3.3) Par.?
*tasmāt te vismayaṃ kiṃcit kuryām anyaiḥ suduṣkaram / (3.4) Par.?
*evam ukto mahāvīryaḥ pārtho māyāvidaṃ mayam / (3.5) Par.?
*dhyātvā muhūrtaṃ kaunteyaḥ prahasan vākyam abravīt // (3.6) Par.?
arjuna uvāca / (4.1) Par.?
kṛtam eva tvayā sarvaṃ svasti gaccha mahāsura / (4.2) Par.?
prītimān bhava me nityaṃ prītimanto vayaṃ ca te / (4.3) Par.?
*prāptopakārād arthaṃ hi nāharāmīti me vratam // (4.4) Par.?
maya uvāca / (5.1) Par.?
yuktam etat tvayi vibho yathāttha puruṣarṣabha / (5.2) Par.?
prītipūrvam ahaṃ kiṃcit kartum icchāmi bhārata // (5.3) Par.?
ahaṃ hi viśvakarmā vai dānavānāṃ mahākaviḥ / (6.1) Par.?
so 'haṃ vai tvatkṛte kiṃcit kartum icchāmi pāṇḍava / (6.2) Par.?
*dānavānāṃ purā pārtha prāsādā hi mayā kṛtāḥ / (6.3) Par.?
*ramyāṇi sukhadarśāni bhogāḍhyāni sahasraśaḥ / (6.4) Par.?
*udyānāni ca ramyāṇi sarāṃsi vividhāni ca / (6.5) Par.?
*vicitrāṇi ca śastrāṇi rathāḥ kāmagamāstathā / (6.6) Par.?
*nagarāṇi viśālāni sāṭṭaprākāratoraṇaiḥ / (6.7) Par.?
*vāhanāni ca mukhyāni vicitrāṇi sahasraśaḥ / (6.8) Par.?
*bilāni ramaṇīyāni sukhayuktāni vai bhṛśam / (6.9) Par.?
*ete kṛtā mayā sarve tasmād icchāmi phalguna // (6.10) Par.?
arjuna uvāca / (7.1) Par.?
prāṇakṛcchrād vimuktaṃ tvam ātmānaṃ manyase mayā / (7.2) Par.?
evaṃ gate na śakṣyāmi kiṃcit kārayituṃ tvayā // (7.3) Par.?
na cāpi tava saṃkalpaṃ mogham icchāmi dānava / (8.1) Par.?
kṛṣṇasya kriyatāṃ kiṃcit tathā pratikṛtaṃ mayi / (8.2) Par.?
*mayaḥ / (8.3) Par.?
*vāsudeva mayā kartuṃ kim icchasi śubhānana // (8.4) Par.?
vaiśaṃpāyana uvāca / (9.1) Par.?
codito vāsudevastu mayena bharatarṣabha / (9.2) Par.?
muhūrtam iva saṃdadhyau kim ayaṃ codyatām iti / (9.3) Par.?
*naipuṇaṃ divi śilpasya saṃcintya mayam abravīt / (9.4) Par.?
*tato vicintya manasā lokanāthaḥ prajāpatiḥ // (9.5) Par.?
codayāmāsa taṃ kṛṣṇaḥ sabhā vai kriyatām iti / (10.1) Par.?
*yadi tvaṃ kartukāmo 'si priyaṃ śilpavatāṃ vara / (10.2) Par.?
dharmarājasya daiteya yādṛśīm iha manyase / (10.3) Par.?
*anavāpyāṃ manuṣyeṇa tādṛśīṃ kuru vai sabhām / (10.4) Par.?
*asurānmānuṣān devān gandharvān rākṣasān api // (10.5) Par.?
yāṃ kṛtāṃ nānukuryuste mānavāḥ prekṣya vismitāḥ / (11.1) Par.?
manuṣyaloke kṛtsne 'smiṃstādṛśīṃ kuru vai sabhām // (11.2) Par.?
yatra divyān abhiprāyān paśyema vihitāṃstvayā / (12.1) Par.?
āsurānmānuṣāṃścaiva tāṃ sabhāṃ kuru vai maya // (12.2) Par.?
pratigṛhya tu tad vākyaṃ samprahṛṣṭo mayastadā / (13.1) Par.?
vimānapratimāṃ cakre pāṇḍavasya sabhāṃ mudā // (13.2) Par.?
tataḥ kṛṣṇaśca pārthaśca dharmarāje yudhiṣṭhire / (14.1) Par.?
sarvam etad yathāvedya darśayāmāsatur mayam // (14.2) Par.?
tasmai yudhiṣṭhiraḥ pūjāṃ yathārham akarot tadā / (15.1) Par.?
*āsanaṃ kalpayāmāsa pūjayāmāsa ca prabhuḥ / (15.2) Par.?
sa tu tāṃ pratijagrāha mayaḥ satkṛtya satkṛtaḥ // (15.3) Par.?
sa pūrvadevacaritaṃ tatra tatra viśāṃ pate / (16.1) Par.?
*samprahṛṣṭo mayo rājan pāṇḍavasya ca tattvataḥ / (16.2) Par.?
kathayāmāsa daiteyaḥ pāṇḍuputreṣu bhārata // (16.3) Par.?
sa kālaṃ kaṃcid āśvasya viśvakarmā pracintya ca / (17.1) Par.?
sabhāṃ pracakrame kartuṃ pāṇḍavānāṃ mahātmanām // (17.2) Par.?
abhiprāyeṇa pārthānāṃ kṛṣṇasya ca mahātmanaḥ / (18.1) Par.?
puṇye 'hani mahātejāḥ kṛtakautukamaṅgalaḥ // (18.2) Par.?
tarpayitvā dvijaśreṣṭhān pāyasena sahasraśaḥ / (19.1) Par.?
dhanaṃ bahuvidhaṃ dattvā tebhya eva ca vīryavān / (19.2) Par.?
*iti sarvavidhiṃ kṛtvā pradakṣiṇam avartata // (19.3) Par.?
sarvartuguṇasampannāṃ divyarūpāṃ manoramām / (20.1) Par.?
*janaughasya rathaughasya yānayugyasya caiva hi / (20.2) Par.?
daśakiṣkusahasrāṃ tāṃ māpayāmāsa sarvataḥ // (20.3) Par.?
Duration=0.22036600112915 secs.