Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 3373
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
*śṛṇu rājann avahitaścaritaṃ pūrvakasya te / (1.1) Par.?
śru
2. sg., Pre. imp.
root
rājan
v.s.m.
avahita
n.s.m.
∞ carita
ac.s.n.
pūrvaka
g.s.m.
tvad.
g.s.a.
*mokṣayitvā mayaṃ tatra pārthaḥ śastrabhṛtāṃ varaḥ / (1.2) Par.?
mokṣay
Abs., indecl.
→ prāp (1.6) [conj]
← sthā (1.7) [advcl]
maya
ac.s.m.
tatra
indecl.
pārtha
n.s.m.
vara,
n.s.m.
*gāṇḍīvaṃ kārmukaśreṣṭhaṃ tūṇī cākṣayasāyakau / (1.3) Par.?
gāṇḍīva
ac.s.m.
→ astra (1.4) [conj]
→ dhvaja (1.5) [conj]
← etad (1.6) [nmod]
∞ śreṣṭha,
ac.s.m.
tūṇi
ac.d.m.
ca
indecl.
∞ akṣaya
comp.
∞ sāyaka,
ac.d.m.
*divyānyastrāṇi rājendra durlabhāni nṛpair bhuvi / (1.4) Par.?
divya
ac.p.n.
∞ astra
ac.p.n.
← gāṇḍīva (1.3) [conj]
rājan
comp.
∞ indra
v.s.m.
durlabha
ac.p.n.
nṛpa
i.p.m.
bhū,
l.s.f.
*rathadhvajaṃ patākāśca śvetāśvaiḥ saha vīryavān / (1.5) Par.?
ratha
comp.
∞ dhvaja
ac.s.m.
← gāṇḍīva (1.3) [conj]
patākā
ac.p.f.
∞ ca
indecl.
śveta
comp.
∞ aśva
i.p.m.
saha
indecl.
vīryavat,
n.s.m.
*etāni pāvakāt prāpya mudā paramayā yutaḥ / (1.6) Par.?
etad
ac.p.n.
→ gāṇḍīva (1.3) [nmod:appos]
pāvaka
ab.s.m.
prāp
Abs., indecl.
← mokṣay (1.2) [conj]
mud
i.s.f.
parama
i.s.f.
yuta,
n.s.m.
*tasthau pārtho mahāvīryastadā saha mayena saḥ // (1.7) Par.?
sthā
3. sg., Perf.
root
→ mokṣay (1.2) [advcl:temp]
pārtha
n.s.m.
mahat
comp.
∞ vīrya
n.s.m.
∞ tadā
indecl.
saha
indecl.
maya
i.s.m.
tad.
n.s.m.
vaiśaṃpāyana uvāca / (2.1) Par.?
vac.
3. sg., Perf.
root
tato 'bravīnmayaḥ pārthaṃ vāsudevasya saṃnidhau / (2.2) Par.?
tatas
indecl.
brū
3. sg., Impf.
root
→ pūjay (2.4) [advcl:temp]
→ trā (3.2) [ccomp]
∞ maya
n.s.m.
pārtha
ac.s.m.
vāsudeva
g.s.m.
saṃnidhi
l.s.m.
*pāṇḍavena paritrātastatkṛtaṃ pratyanusmaran / (2.3) Par.?
prāñjaliḥ ślakṣṇayā vācā pūjayitvā punaḥ punaḥ // (2.4) Par.?
vāc
i.s.f.
pūjay
Abs., indecl.
← brū (2.2) [advcl]
punar
indecl.
punar.
indecl.
asmācca kṛṣṇāt saṃkruddhāt pāvakācca didhakṣataḥ / (3.1) Par.?
idam
ab.s.m.
∞ ca
indecl.
kṛṣṇa
ab.s.m.
← trā (3.2) [obl]
saṃkrudh
PPP, ab.s.m.
pāvaka
ab.s.m.
∞ ca
indecl.
didhakṣ
Pre. ind., ab.s.m.
tvayā trāto 'smi kaunteya brūhi kiṃ karavāṇi te / (3.2) Par.?
tvad
i.s.a.
trā
PPP, n.s.m.
→ kṛṣṇa (3.1) [obl:source]
← brū (2.2) [ccomp]
as
1. sg., Pre. ind.
kaunteya.
v.s.m.
brū
2. sg., Pre. imp.
ka
ac.s.n.
kṛ
1. sg., Pre. imp.
tvad.
d.s.a.
*ahaṃ hi viśvakarmā vai asurāṇāṃ paraṃtapa / (3.3) Par.?
mad
n.s.a.
hi
indecl.
viśvakarman
n.s.m.
root
vai
indecl.
asura
g.p.m.
*tasmāt te vismayaṃ kiṃcit kuryām anyaiḥ suduṣkaram / (3.4) Par.?
tasmāt
indecl.
tvad
d.s.a.
vismaya
ac.s.m.
kaścit
ac.s.n.
kṛ
1. sg., Pre. opt.
root
anya
i.p.m.
su
indecl.
∞ duṣkara
ac.s.n.
*evam ukto mahāvīryaḥ pārtho māyāvidaṃ mayam / (3.5) Par.?
evam
indecl.
vac
PPP, n.s.m.
mahat
comp.
∞ vīrya
n.s.m.
pārtha
n.s.m.
→ kaunteya (3.6) [nmod:appos]
← brū (3.6) [nsubj]
māyā
comp.
∞ vid
ac.s.m.
maya
ac.s.m.
← brū (3.6) [iobj]
*dhyātvā muhūrtaṃ kaunteyaḥ prahasan vākyam abravīt // (3.6) Par.?
dhyā
Abs., indecl.
muhūrta
ac.s.n.
kaunteya
n.s.m.
← pārtha (3.5) [nmod]
prahas
Pre. ind., n.s.m.
vākya
ac.s.n.
brū
3. sg., Impf.
root
→ maya (3.5) [iobj]
→ pārtha (3.5) [nsubj]
arjuna uvāca / (4.1) Par.?
arjuna
n.s.m.
vac.
3. sg., Perf.
root
→ kṛ (4.2) [ccomp]
kṛtam eva tvayā sarvaṃ svasti gaccha mahāsura / (4.2) Par.?
kṛ
PPP, n.s.n.
← vac (4.1) [ccomp]
eva
indecl.
tvad
i.s.a.
sarva.
n.s.n.
svasti
ac.s.n.
gam
2. sg., Pre. imp.
→ prītimat (4.3) [parataxis]
mahat
comp.
∞ asura.
v.s.m.
prītimān bhava me nityaṃ prītimanto vayaṃ ca te / (4.3) Par.?
prītimat
n.s.m.
← gam (4.2) [parataxis]
bhū
2. sg., Pre. imp.
mad
g.s.a.
nityam.
indecl.
prītimat
n.p.m.
mad
n.p.a.
ca
indecl.
tvad.
d.s.a.
*prāptopakārād arthaṃ hi nāharāmīti me vratam // (4.4) Par.?
prāp
PPP, comp.
∞ upakāra
ab.s.m.
artha
ac.s.m.
hi
indecl.
na
indecl.
∞ āhṛ
1. sg., Pre. ind.
∞ iti
indecl.
mad
g.s.a.
vrata
n.s.n.
root
maya uvāca / (5.1) Par.?
maya
n.s.m.
vac.
3. sg., Perf.
root
→ yukta (5.2) [ccomp]
yuktam etat tvayi vibho yathāttha puruṣarṣabha / (5.2) Par.?
yukta
n.s.n.
→ iṣ (5.3) [parataxis]
← vac (5.1) [ccomp]
etad
n.s.n.
tvad
l.s.a.
vibhu
v.s.m.
yathā
indecl.
∞ ah
2. sg., Perf.
∞ ṛṣabha.
v.s.m.
prītipūrvam ahaṃ kiṃcit kartum icchāmi bhārata // (5.3) Par.?
prīti
comp.
∞ pūrvam
indecl.
mad
n.s.a.
kaścit
ac.s.n.
kṛ
Inf., indecl.
iṣ
1. sg., Pre. ind.
→ viśvakarman (6.1) [parataxis]
← yukta (5.2) [parataxis]
bhārata.
v.s.m.
ahaṃ hi viśvakarmā vai dānavānāṃ mahākaviḥ / (6.1) Par.?
mad
n.s.a.
hi
indecl.
viśvakarman
n.s.m.
← iṣ (5.3) [parataxis]
vai
indecl.
dānava
g.p.m.
mahat
comp.
∞ kavi.
n.s.m.
so 'haṃ vai tvatkṛte kiṃcit kartum icchāmi pāṇḍava / (6.2) Par.?
tad
n.s.m.
mad
n.s.a.
vai
indecl.
tvad
comp.
∞ kṛte
indecl.
kaścit
ac.s.n.
kṛ
Inf., indecl.
iṣ
1. sg., Pre. ind.
root
*dānavānāṃ purā pārtha prāsādā hi mayā kṛtāḥ / (6.3) Par.?
dānava
g.p.m.
purā
indecl.
pārtha
v.s.m.
prāsāda
n.p.m.
hi
indecl.
mad
i.s.a.
kṛ.
PPP, n.p.m.
root
*ramyāṇi sukhadarśāni bhogāḍhyāni sahasraśaḥ / (6.4) Par.?
ramya
n.p.n.
← udyāna (6.5) [acl]
sukha
comp.
∞ darśa
n.p.n.
bhoga
comp.
∞ āḍhya
n.p.n.
sahasraśas,
indecl.
*udyānāni ca ramyāṇi sarāṃsi vividhāni ca / (6.5) Par.?
udyāna
n.p.n.
→ ramya (6.4) [acl]
→ śastra (6.6) [conj]
→ ratha (6.6) [conj]
→ nagara (6.7) [conj]
→ vāhana (6.8) [conj]
→ bila (6.9) [conj]
← sarva (6.10) [nmod]
ca
indecl.
ramya
n.p.n.
saras
n.p.n.
vividha
n.p.n.
ca,
indecl.
*vicitrāṇi ca śastrāṇi rathāḥ kāmagamāstathā / (6.6) Par.?
vicitra
n.p.n.
ca
indecl.
śastra
n.p.n.
← udyāna (6.5) [conj]
ratha
n.p.m.
← udyāna (6.5) [conj]
kāma
comp.
∞ gama
n.p.m.
∞ tathā,
indecl.
*nagarāṇi viśālāni sāṭṭaprākāratoraṇaiḥ / (6.7) Par.?
nagara
n.p.n.
← udyāna (6.5) [conj]
viśāla
n.p.n.
∞ prākāra
comp.
∞ toraṇa,
i.p.n.
*vāhanāni ca mukhyāni vicitrāṇi sahasraśaḥ / (6.8) Par.?
vāhana
n.p.n.
← udyāna (6.5) [conj]
ca
indecl.
mukhya
n.p.n.
vicitra
n.p.n.
sahasraśas,
indecl.
*bilāni ramaṇīyāni sukhayuktāni vai bhṛśam / (6.9) Par.?
bila
n.p.n.
← udyāna (6.5) [conj]
sukha
comp.
∞ yuj
PPP, n.p.n.
vai
indecl.
bhṛśam,
indecl.
*ete kṛtā mayā sarve tasmād icchāmi phalguna // (6.10) Par.?
etad
n.p.m.
kṛ
PPP, n.p.m.
root
mad
i.s.a.
sarva.
l.s.m.
→ udyāna (6.5) [nmod:appos]
tasmāt
indecl.
iṣ
1. sg., Pre. ind.
root
phalguna.
v.s.m.
arjuna uvāca / (7.1) Par.?
arjuna
n.s.m.
vac.
3. sg., Perf.
root
prāṇakṛcchrād vimuktaṃ tvam ātmānaṃ manyase mayā / (7.2) Par.?
∞ kṛcchra
ab.s.m.
vimuc
PPP, ac.s.m.
tvad
n.s.a.
ātman
ac.s.m.
man
2. sg., Pre. ind.
root
mad.
i.s.a.
evaṃ gate na śakṣyāmi kiṃcit kārayituṃ tvayā // (7.3) Par.?
evam
indecl.
gam
PPP, l.s.m.
na
indecl.
śak
1. sg., Fut.
root
kaścit
ac.s.n.
kāray
Inf., indecl.
tvad.
i.s.a.
na cāpi tava saṃkalpaṃ mogham icchāmi dānava / (8.1) Par.?
na
indecl.
ca
indecl.
∞ api
indecl.
tvad
g.s.a.
saṃkalpa
ac.s.m.
mogha
ac.s.m.
iṣ
1. sg., Pre. ind.
root
dānava.
v.s.m.
kṛṣṇasya kriyatāṃ kiṃcit tathā pratikṛtaṃ mayi / (8.2) Par.?
kṛ
3. sg., Imp. pass.
root
kaścit.
n.s.n.
tathā
indecl.
pratikṛ
PPP, n.s.n.
root
mad.
l.s.a.
*mayaḥ / (8.3) Par.?
maya
n.s.m.
root
→ iṣ (8.4) [orphan]
*vāsudeva mayā kartuṃ kim icchasi śubhānana // (8.4) Par.?
vāsudeva
v.s.m.
mad
i.s.a.
kṛ
Inf., indecl.
ka
ac.s.n.
iṣ
2. sg., Pre. ind.
← maya (8.3) [orphan]
śubha
comp.
∞ ānana
v.s.m.
vaiśaṃpāyana uvāca / (9.1) Par.?
vac
3. sg., Perf.
root
codito vāsudevastu mayena bharatarṣabha / (9.2) Par.?
coday
PPP, n.s.m.
vāsudeva
n.s.m.
← saṃdhyā (9.3) [nsubj]
∞ tu
indecl.
maya
i.s.m.
bharata
comp.
∞ ṛṣabha
v.s.m.
← saṃdhyā (9.3) [vocative]
muhūrtam iva saṃdadhyau kim ayaṃ codyatām iti / (9.3) Par.?
muhūrta
ac.s.n.
iva
indecl.
saṃdhyā,
3. sg., Perf.
root
→ vāsudeva (9.2) [nsubj]
→ ṛṣabha (9.2) [vocative]
ka
ac.s.n.
idam
n.s.m.
coday
3. sg., Imp. pass.
iti.
indecl.
*naipuṇaṃ divi śilpasya saṃcintya mayam abravīt / (9.4) Par.?
naipuṇa
ac.s.n.
div
l.s.m.
śilpa
g.s.m.
saṃcintay
Abs., indecl.
maya
ac.s.m.
brū
3. sg., Impf.
root
*tato vicintya manasā lokanāthaḥ prajāpatiḥ // (9.5) Par.?
tatas
indecl.
vicintay
Abs., indecl.
manas
i.s.n.
loka
comp.
∞ nātha
n.s.m.
prajāpati
n.s.m.
root
codayāmāsa taṃ kṛṣṇaḥ sabhā vai kriyatām iti / (10.1) Par.?
coday
3. sg., per. perf.
root
tad
ac.s.m.
sabhā
n.s.f.
→ dharmarāja (10.3) [nmod]
→ man (10.3) [acl:rel]
vai
indecl.
kṛ
3. sg., Imp. pass.
→ daiteya (10.3) [vocative]
iti
indecl.
*yadi tvaṃ kartukāmo 'si priyaṃ śilpavatāṃ vara / (10.2) Par.?
dharmarājasya daiteya yādṛśīm iha manyase / (10.3) Par.?
dharmarāja
g.s.m.
← sabhā (10.1) [nmod]
daiteya
v.s.m.
← kṛ (10.1) [vocative]
yādṛśa
ac.s.f.
iha
indecl.
man.
2. sg., Pre. ind.
← sabhā (10.1) [acl]
*anavāpyāṃ manuṣyeṇa tādṛśīṃ kuru vai sabhām / (10.4) Par.?
an
indecl.
∞ avāp
Ger., ac.s.f.
manuṣya
i.s.m.
tādṛśa
ac.s.f.
kṛ
2. sg., Pre. imp.
root
vai
indecl.
sabhā
ac.s.f.
*asurānmānuṣān devān gandharvān rākṣasān api // (10.5) Par.?
yāṃ kṛtāṃ nānukuryuste mānavāḥ prekṣya vismitāḥ / (11.1) Par.?
yad
ac.s.f.
kṛ
PPP, ac.s.f.
na
indecl.
∞ anukṛ
3. pl., Pre. opt.
→ loka (11.2) [obl:loc]
← sabhā (11.2) [acl]
∞ tad
n.p.m.
mānava
n.p.m.
prekṣ
Abs., indecl.
vismi
PPP, n.p.m.
manuṣyaloke kṛtsne 'smiṃstādṛśīṃ kuru vai sabhām // (11.2) Par.?
∞ loka
l.s.m.
← anukṛ (11.1) [obl]
kṛtsna
l.s.m.
idam
l.s.m.
∞ tādṛśa
ac.s.f.
kṛ
2. sg., Pre. imp.
root
vai
indecl.
sabhā.
ac.s.f.
→ anukṛ (11.1) [acl:rel]
yatra divyān abhiprāyān paśyema vihitāṃstvayā / (12.1) Par.?
yatra
indecl.
divya
ac.p.m.
→ āsura (12.2) [nmod:appos]
abhiprāya
ac.p.m.
paś
1. pl., Pre. opt.
← kṛ (12.2) [advcl]
vidhā
PPP, ac.p.m.
∞ tvad
i.s.a.
āsurānmānuṣāṃścaiva tāṃ sabhāṃ kuru vai maya // (12.2) Par.?
āsura
ac.p.m.
← divya (12.1) [nmod]
∞ mānuṣa
ac.p.m.
∞ ca
indecl.
∞ eva,
indecl.
tad
ac.s.f.
sabhā
ac.s.f.
kṛ
2. sg., Pre. imp.
root
→ paś (12.1) [advcl:local]
vai
indecl.
maya.
v.s.m.
pratigṛhya tu tad vākyaṃ samprahṛṣṭo mayastadā / (13.1) Par.?
pratigrah
Abs., indecl.
← kṛ (13.2) [advcl]
tu
indecl.
tad
ac.s.n.
vākya
ac.s.n.
samprahṛṣ
PPP, n.s.m.
← kṛ (13.2) [advcl]
maya
n.s.m.
← kṛ (13.2) [nsubj]
∞ tadā
indecl.
← kṛ (13.2) [advmod]
vimānapratimāṃ cakre pāṇḍavasya sabhāṃ mudā // (13.2) Par.?
vimāna
comp.
∞ pratimā
ac.s.f.
kṛ
3. sg., Perf.
root
→ pratigrah (13.1) [advcl:temp]
→ maya (13.1) [nsubj]
→ samprahṛṣ (13.1) [advcl]
→ tadā (13.1) [advmod]
sabhā
ac.s.f.
mud.
i.s.f.
tataḥ kṛṣṇaśca pārthaśca dharmarāje yudhiṣṭhire / (14.1) Par.?
tatas
indecl.
← darśay (14.2) [advmod]
kṛṣṇa
n.s.m.
← darśay (14.2) [nsubj]
∞ ca
indecl.
pārtha
n.s.m.
∞ ca
indecl.
yudhiṣṭhira
l.s.m.
← darśay (14.2) [obl]
sarvam etad yathāvedya darśayāmāsatur mayam // (14.2) Par.?
sarva
ac.s.n.
etad
ac.s.n.
yathā
indecl.
∞ āveday
Abs., indecl.
darśay
3. du., per. perf.
root
→ kṛṣṇa (14.1) [nsubj]
→ tatas (14.1) [advmod]
→ yudhiṣṭhira (14.1) [obl:benef]
maya.
ac.s.m.
tasmai yudhiṣṭhiraḥ pūjāṃ yathārham akarot tadā / (15.1) Par.?
tad
d.s.m.
pūjā
ac.s.f.
yathārha
ac.s.m.
kṛ
3. sg., Impf.
root
tadā.
indecl.
*āsanaṃ kalpayāmāsa pūjayāmāsa ca prabhuḥ / (15.2) Par.?
āsana
ac.s.n.
kalpay
3. sg., per. perf.
root
pūjay
3. sg., per. perf.
ca
indecl.
prabhu
n.s.m.
sa tu tāṃ pratijagrāha mayaḥ satkṛtya satkṛtaḥ // (15.3) Par.?
tad
n.s.m.
tu
indecl.
tad
ac.s.f.
pratigrah
3. sg., Perf.
root
maya
n.s.m.
satkṛ
Abs., indecl.
satkṛ.
PPP, n.s.m.
sa pūrvadevacaritaṃ tatra tatra viśāṃ pate / (16.1) Par.?
tad
n.s.m.
← kathay (16.3) [discourse]
∞ carita
ac.s.n.
← kathay (16.3) [obj]
tatra
indecl.
← kathay (16.3) [advmod]
tatra
indecl.
viś
g.p.f.
pati
v.s.m.
← kathay (16.3) [vocative]
*samprahṛṣṭo mayo rājan pāṇḍavasya ca tattvataḥ / (16.2) Par.?
kathayāmāsa daiteyaḥ pāṇḍuputreṣu bhārata // (16.3) Par.?
kathay
3. sg., per. perf.
root
→ tad (16.1) [discourse]
→ carita (16.1) [obj]
→ tatra (16.1) [advmod]
→ pati (16.1) [vocative]
daiteya
n.s.m.
∞ putra
l.p.m.
bhārata.
v.s.m.
sa kālaṃ kaṃcid āśvasya viśvakarmā pracintya ca / (17.1) Par.?
tad
n.s.m.
kāla
ac.s.m.
kaścit
ac.s.m.
āśvas
Abs., indecl.
← prakram (17.2) [advcl]
pracintay
Abs., indecl.
ca
indecl.
sabhāṃ pracakrame kartuṃ pāṇḍavānāṃ mahātmanām // (17.2) Par.?
sabhā
ac.s.f.
prakram
3. sg., Perf.
root
→ āśvas (17.1) [advcl:temp]
→ abhiprāya (18.1) [obl]
→ ahar (18.2) [obl:temp]
→ tejas (18.2) [advcl:dpct]
→ tarpay (19.1) [advcl:temp]
kṛ
Inf., indecl.
mahātman.
g.p.m.
abhiprāyeṇa pārthānāṃ kṛṣṇasya ca mahātmanaḥ / (18.1) Par.?
abhiprāya
i.s.m.
← prakram (17.2) [obl]
pārtha
g.p.m.
ca
indecl.
mahātman
g.s.m.
puṇye 'hani mahātejāḥ kṛtakautukamaṅgalaḥ // (18.2) Par.?
puṇya
l.s.n.
ahar
l.s.n.
← prakram (17.2) [obl]
mahat
comp.
∞ tejas
n.s.m.
← prakram (17.2) [advcl]
kṛ
PPP, comp.
∞ kautuka
comp.
∞ maṅgala
n.s.m.
tarpayitvā dvijaśreṣṭhān pāyasena sahasraśaḥ / (19.1) Par.?
tarpay
Abs., indecl.
→ dā (19.2) [conj]
← prakram (17.2) [advcl]
pāyasa
i.s.n.
dhanaṃ bahuvidhaṃ dattvā tebhya eva ca vīryavān / (19.2) Par.?
dhana
ac.s.n.
bahuvidha
ac.s.n.

Abs., indecl.
← tarpay (19.1) [conj]
tad
d.p.m.
eva
indecl.
ca
indecl.
vīryavat
n.s.m.
*iti sarvavidhiṃ kṛtvā pradakṣiṇam avartata // (19.3) Par.?
iti
indecl.
sarva
comp.
∞ vidhi
ac.s.m.
kṛ
Abs., indecl.
vṛt
3. sg., Impf.
root
sarvartuguṇasampannāṃ divyarūpāṃ manoramām / (20.1) Par.?
sarva
comp.
∞ ṛtu
comp.
∞ guṇa
comp.
∞ sampad
PPP, ac.s.f.
→ sahasra (20.3) [conj]
← māpay (20.3) [xcomp]
divya
comp.
∞ rūpa
ac.s.f.
manorama
ac.s.f.
*janaughasya rathaughasya yānayugyasya caiva hi / (20.2) Par.?
daśakiṣkusahasrāṃ tāṃ māpayāmāsa sarvataḥ // (20.3) Par.?
daśan
comp.
∞ kiṣku
comp.
∞ sahasra
ac.s.f.
← sampad (20.1) [conj]
tad
ac.s.f.
māpay
3. sg., per. perf.
root
→ sampad (20.1) [xcomp]
sarvatas.
indecl.
Duration=0.21610403060913 secs.