Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 3395
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
vaiśaṃpāyana uvāca / (1.1) Par.?
vac.
3. sg., Perf.
root
athābravīnmayaḥ pārtham arjunaṃ jayatāṃ varam / (1.2) Par.?
atha
indecl.
∞ brū
3. sg., Impf.
root
∞ maya
n.s.m.
pārtha
ac.s.m.
arjuna
ac.s.m.
ji
Pre. ind., g.p.m.
vara.
ac.s.m.
āpṛcche tvāṃ gamiṣyāmi kṣipram eṣyāmi cāpyaham // (1.3) Par.?
āpracch
1. sg., Impf.
root
tvad
ac.s.a.
gam
1. sg., Fut.
root
kṣipram
indecl.
i
1. sg., Fut.
root
→ kailāsa (2.1) [obl:path]
→ maināka (2.1) [obl:goal]
ca
indecl.
∞ api
indecl.
∞ mad.
n.s.a.
uttareṇa tu kailāsaṃ mainākaṃ parvataṃ prati / (2.1) Par.?
uttareṇa
indecl.
tu
indecl.
kailāsa
ac.s.m.
← i (1.3) [obl]
maināka
ac.s.m.
← i (1.3) [obl]
parvata
ac.s.m.
prati
indecl.
yakṣyamāṇeṣu sarveṣu dānaveṣu tadā mayā / (2.2) Par.?
yaj
Fut., l.p.m.
← kṛ (2.3) [advcl]
sarva
l.p.m.
dānava
l.p.m.
tadā
indecl.
← kṛ (2.3) [advmod]
mad
i.s.a.
← kṛ (2.3) [obl]
kṛtaṃ maṇimayaṃ bhāṇḍaṃ ramyaṃ bindusaraḥ prati // (2.3) Par.?
kṛ
PPP, n.s.n.
root
→ tadā (2.2) [advmod]
→ yaj (2.2) [advcl:temp]
→ mad (2.2) [obl:agent]
maṇi
comp.
∞ maya
n.s.n.
ramya
n.s.n.
bindusaras
ac.s.n.
prati
indecl.
sabhāyāṃ satyasaṃdhasya yad āsīd vṛṣaparvaṇaḥ / (3.1) Par.?
sabhā
l.s.f.
satya
comp.
∞ saṃdhā
g.s.m.
yad
n.s.n.
as
3. sg., Impf.
← tad (3.2) [acl]
āgamiṣyāmi tad gṛhya yadi tiṣṭhati bhārata / (3.2) Par.?
āgam
1. sg., Fut.
root
tad
ac.s.n.
→ as (3.1) [acl:rel]
grah
Abs., indecl.
yadi
indecl.
sthā
3. sg., Pre. ind.
bhārata
v.s.m.
*viśrutāṃ triṣu lokeṣu pārtha divyāṃ sabhāṃ tava / (3.3) Par.?
viśru
PPP, ac.s.f.
→ kara (3.4) [conj]
→ vivardhin (3.4) [conj]
tri
l.p.m.
loka
l.p.m.
pārtha
v.s.m.
← kṛ (3.5) [vocative]
divya
ac.s.f.
sabhā
ac.s.f.
← kṛ (3.5) [obj]
tvad
g.s.a.
→ pāṇḍava (3.5) [conj]
*prāṇināṃ vismayakarīṃ tava prītivivardhinīm / (3.4) Par.?
prāṇin
g.p.m.
vismaya
comp.
∞ kara
ac.s.f.
← viśru (3.3) [conj]
tvad
g.s.a.
→ pāṇḍava (3.5) [conj]
prīti
comp.
∞ vivardhin
ac.s.f.
← viśru (3.3) [conj]
*pāṇḍavānāṃ ca sarveṣāṃ kariṣyāmi dhanaṃjaya // (3.5) Par.?
pāṇḍava
g.p.m.
← tvad (3.4) [conj]
ca
indecl.
sarva
g.p.m.
kṛ
1. sg., Fut.
root
→ pārtha (3.3) [vocative]
→ sabhā (3.3) [obj]
tataḥ sabhāṃ kariṣyāmi pāṇḍavāya yaśasvine / (4.1) Par.?
tatas
indecl.
sabhā
ac.s.f.
→ prahlādin (4.2) [acl]
kṛ
1. sg., Fut.
root
yaśasvin
d.s.m.
manaḥprahlādinīṃ citrāṃ sarvaratnavibhūṣitām // (4.2) Par.?
manas
comp.
∞ prahlādin
ac.s.f.
← sabhā (4.1) [acl]
citra
ac.s.f.
sarva
comp.
∞ ratna
comp.
∞ vibhūṣay
PPP, ac.s.f.
asti bindusarasyeva gadā śreṣṭhā kurūdvaha / (5.1) Par.?
as
3. sg., Pre. ind.
root
bindusaras
l.s.n.
∞ eva
indecl.
gadā
n.s.f.
→ nidhā (5.2) [acl]
kuru
comp.
∞ udvaha
v.s.m.
nihitā yauvanāśvena rājñā hatvā raṇe ripūn / (5.2) Par.?
nidhā
PPP, n.s.f.
→ citra (5.3) [conj]
→ guru (5.3) [conj]
→ saha (5.3) [conj]
→ dṛḍha (5.3) [conj]
← gadā (5.1) [acl]
rājan
i.s.m.
han
Abs., indecl.
raṇa
l.s.m.
ripu
ac.p.m.
suvarṇabindubhiścitrā gurvī bhārasahā dṛḍhā / (5.3) Par.?
∞ bindu
i.p.m.
∞ citra
n.s.f.
← nidhā (5.2) [conj]
guru
n.s.f.
← nidhā (5.2) [conj]
bhāra
comp.
∞ saha
n.s.f.
← nidhā (5.2) [conj]
dṛḍha
n.s.f.
← nidhā (5.2) [conj]
*svarṇabhārasahasreṇa nirmitā śatrughātinī // (5.4) Par.?
sā vai śatasahasrasya saṃmitā sarvaghātinī / (6.1) Par.?
tad
n.s.f.
vai
indecl.
śata
comp.
∞ sahasra
g.s.n.
saṃmā
PPP, n.s.f.
root
→ gāṇḍīva (6.2) [advcl:manner]
sarva
comp.
∞ ghātin
n.s.f.
→ anurūpa (6.2) [conj]
anurūpā ca bhīmasya gāṇḍīvaṃ bhavato yathā // (6.2) Par.?
anurūpa
n.s.f.
← ghātin (6.1) [conj]
ca
indecl.
bhīma
g.s.m.
gāṇḍīva
n.s.n.
← saṃmā (6.1) [advcl]
bhavat
g.s.m.
yathā
indecl.
vāruṇaśca mahāśaṅkho devadattaḥ sughoṣavān / (7.1) Par.?
vāruṇa
n.s.m.
∞ ca
indecl.
mahat
comp.
∞ śaṅkha
n.s.m.
← etad (7.2) [dislocated]
devadatta
n.s.m.
su
indecl.
∞ ghoṣavat,
n.s.m.
sarvam etat pradāsyāmi bhavate nātra saṃśayaḥ / (7.2) Par.?
sarva
ac.s.n.
etad
ac.s.n.
→ śaṅkha (7.1) [dislocated]
pradā
1. sg., Fut.
root
bhavat.
d.s.m.
na
indecl.
∞ atra
indecl.
saṃśaya.
n.s.m.
root
ityuktvā so 'suraḥ pārthaṃ prāgudīcīm agād diśam // (7.3) Par.?
iti
indecl.
∞ vac
Abs., indecl.
tad
n.s.m.
asura
n.s.m.
pārtha
ac.s.m.
prāñc
comp.
∞ udañc
ac.s.f.

3. sg., root aor.
root
diś.
ac.s.f.
uttareṇa tu kailāsaṃ mainākaṃ parvataṃ prati / (8.1) Par.?
uttareṇa
indecl.
tu
indecl.
kailāsa
ac.s.m.
root
→ hiraṇyaśṛṅga (8.2) [nsubj]
maināka
ac.s.m.
parvata
ac.s.m.
prati
indecl.
hiraṇyaśṛṅgo bhagavānmahāmaṇimayo giriḥ // (8.2) Par.?
hiraṇyaśṛṅga
n.s.m.
→ bindusaras (9.1) [conj]
← kailāsa (8.1) [nsubj]
bhagavat
n.s.m.
∞ mahat
comp.
∞ maṇi
comp.
∞ maya
n.s.m.
giri
n.s.m.
ramyaṃ bindusaro nāma yatra rājā bhagīrathaḥ / (9.1) Par.?
ramya
n.s.n.
bindusaras
n.s.n.
→ vas (9.2) [acl:rel]
← hiraṇyaśṛṅga (8.2) [conj]
nāma
indecl.
yatra
indecl.
← vas (9.2) [mark]
rājan
n.s.m.
bhagīratha
n.s.m.
← vas (9.2) [nsubj]
dṛṣṭvā bhāgīrathīṃ gaṅgām uvāsa bahulāḥ samāḥ // (9.2) Par.?
dṛś
Abs., indecl.
gaṅgā
ac.s.f.
vas
3. sg., Perf.
→ yatra (9.1) [mark]
→ bhagīratha (9.1) [nsubj]
→ āhṛ (10.2) [conj]
← bindusaras (9.1) [acl]
bahula
ac.p.f.
samā
ac.p.f.
yatreṣṭvā sarvabhūtānām īśvareṇa mahātmanā / (10.1) Par.?
yatra
indecl.
← āhṛ (10.2) [mark]
∞ yaj
Abs., indecl.
← āhṛ (10.2) [advcl]
sarva
comp.
∞ bhūta
g.p.n.
← āhṛ (10.2) [obl]
īśvara
i.s.m.
← āhṛ (10.2) [obl]
mahātman
i.s.m.
āhṛtāḥ kratavo mukhyāḥ śataṃ bharatasattama // (10.2) Par.?
āhṛ
PPP, n.p.m.
→ yatra (10.1) [mark]
→ yaj (10.1) [advcl:temp]
→ bhūta (10.1) [obl:benef]
→ īśvara (10.1) [obl:agent]
← vas (9.2) [conj]
kratu
n.p.m.
mukhya
n.p.m.
śata
n.s.n.
bharata
comp.
∞ sattama
v.s.m.
yatra yūpā maṇimayāścityāścāpi hiraṇmayāḥ / (11.1) Par.?
yatra
indecl.
← vidhā (11.2) [mark]
yūpa
n.p.m.
← vidhā (11.2) [nsubj]
maṇi
comp.
∞ maya
n.p.m.
∞ cityā
n.p.f.
∞ ca
indecl.
∞ api
indecl.
śobhārthaṃ vihitāstatra na tu dṛṣṭāntataḥ kṛtāḥ // (11.2) Par.?
śobhā
comp.
∞ artha
ac.s.m.
vidhā
PPP, n.p.m.
→ yūpa (11.1) [nsubj]
→ yatra (11.1) [mark]
→ gam (12.1) [conj]
→ upās (12.3) [conj]
→ upās (13.2) [conj]
→ yaj (14.1) [conj]
→ yūpa (15.1) [conj]
→ dā (15.2) [conj]
← gam (16.1) [advcl]
∞ tatra
indecl.
na
indecl.
tu
indecl.
kṛ
PPP, n.p.m.
yatreṣṭvā sa gataḥ siddhiṃ sahasrākṣaḥ śacīpatiḥ / (12.1) Par.?
yatra
indecl.
∞ yaj
Abs., indecl.
tad
n.s.m.
gam
PPP, n.s.m.
← vidhā (11.2) [conj]
siddhi
ac.s.f.
śacīpati
n.s.m.
yatra bhūtapatiḥ sṛṣṭvā sarvalokān sanātanaḥ / (12.2) Par.?
yatra
indecl.
← upās (12.3) [mark]
bhūtapati
n.s.m.
→ tejas (12.3) [acl]
← upās (12.3) [nsubj]
sṛj
Abs., indecl.
← upās (12.3) [advcl]
sarva
comp.
∞ loka
ac.p.m.
sanātana
n.s.m.
upāsyate tigmatejā vṛto bhūtaiḥ sahasraśaḥ / (12.3) Par.?
upās
3. sg., Ind. pass.
→ sṛj (12.2) [advcl:temp]
→ yatra (12.2) [mark]
→ bhūtapati (12.2) [nsubj]
← vidhā (11.2) [conj]
tigma
comp.
∞ tejas
n.s.m.
← bhūtapati (12.2) [acl]
vṛ
PPP, n.s.m.
bhūta
i.p.n.
*yatreṣṭaṃ munibhiḥ sarvair nāradādyair mumukṣubhiḥ // (12.4) Par.?
naranārāyaṇau brahmā yamaḥ sthāṇuśca pañcamaḥ / (13.1) Par.?
nara
comp.
∞ nārāyaṇa
n.d.m.
← upās (13.2) [nsubj]
brahman
n.s.m.
yama
n.s.m.
sthāṇu
n.s.m.
∞ ca
indecl.
pañcama
n.s.m.
upāsate yatra satraṃ sahasrayugaparyaye // (13.2) Par.?
upās
3. sg., Pre. ind.
→ nārāyaṇa (13.1) [nsubj]
← vidhā (11.2) [conj]
yatra
indecl.
sattra
ac.s.n.
sahasra
comp.
∞ yuga
comp.
∞ paryaya
l.s.m.
yatreṣṭaṃ vāsudevena satrair varṣasahasrakaiḥ / (14.1) Par.?
yatra
indecl.
∞ yaj
PPP, n.s.n.
← vidhā (11.2) [conj]
vāsudeva
i.s.m.
→ śraddhā (14.2) [acl]
sattra
i.p.n.
varṣa
comp.
∞ sahasraka
i.p.n.
śraddadhānena satataṃ śiṣṭasampratipattaye // (14.2) Par.?
śraddhā
Pre. ind., i.s.m.
← vāsudeva (14.1) [acl]
satatam
indecl.
∞ sampratipatti
d.s.f.
suvarṇamālino yūpāścityāścāpyatibhāsvarāḥ / (15.1) Par.?
∞ mālin
n.p.m.
yūpa
n.p.m.
← vidhā (11.2) [conj]
∞ cityā
n.p.f.
∞ ca
indecl.
∞ api
indecl.
∞ atibhāsvara
n.p.f.
dadau yatra sahasrāṇi prayutāni ca keśavaḥ // (15.2) Par.?

3. sg., Perf.
← vidhā (11.2) [conj]
yatra
indecl.
sahasra
ac.p.n.
prayuta
ac.p.n.
ca
indecl.
keśava
n.s.m.
tatra gatvā sa jagrāha gadāṃ śaṅkhaṃ ca bhārata / (16.1) Par.?
tatra
indecl.
gam
Abs., indecl.
→ vidhā (11.2) [advcl:temp]
tad
n.s.m.
grah
3. sg., Perf.
root
gadā
ac.s.f.
śaṅkha
ac.s.m.
ca
indecl.
bhārata
v.s.m.
*tasmād girer upādāya śilāḥ surucirāḥ śubhāḥ / (16.2) Par.?
sphāṭikaṃ ca sabhādravyaṃ yad āsīd vṛṣaparvaṇaḥ / (16.3) Par.?
sphāṭika
n.s.n.
← tad (16.4) [acl]
ca
indecl.
sabhā
comp.
∞ dravya
n.s.n.
yad
n.s.n.
as
3. sg., Impf.
kiṃkaraiḥ saha rakṣobhir agṛhṇāt sarvam eva tat / (16.4) Par.?
kiṃkara
i.p.m.
saha
indecl.
rakṣas
i.p.n.
grah
3. sg., Impf.
root
sarva
ac.s.n.
eva
indecl.
tad
ac.s.n.
→ sphāṭika (16.3) [acl:rel]
*tad agṛhṇānmayastatra gatvā sarvaṃ mahāsuraḥ // (16.5) Par.?
tad
ac.s.n.
grah
3. sg., Impf.
root
∞ maya
n.s.m.
∞ tatra
indecl.
gam
Abs., indecl.
sarva
ac.s.n.
mahat
comp.
∞ asura
n.s.m.
tad āhṛtya tu tāṃ cakre so 'suro 'pratimāṃ sabhām / (17.1) Par.?
tad
ac.s.n.
āhṛ
Abs., indecl.
tu
indecl.
tad
ac.s.f.
kṛ
3. sg., Perf.
root
tad
n.s.m.
asura
n.s.m.
apratima
ac.s.f.
→ viśru (17.2) [conj]
sabhā
ac.s.f.
viśrutāṃ triṣu lokeṣu divyāṃ maṇimayīṃ śubhām // (17.2) Par.?
viśru
PPP, ac.s.f.
← apratima (17.1) [conj]
tri
l.p.m.
loka
l.p.m.
divya
ac.s.f.
maṇi
comp.
∞ maya
ac.s.f.
śubha
ac.s.f.
gadāṃ ca bhīmasenāya pravarāṃ pradadau tadā / (18.1) Par.?
gadā
ac.s.f.
ca
indecl.
pravara
ac.s.f.
pradā
3. sg., Perf.
root
→ dā (18.2) [conj]
tadā
indecl.
devadattaṃ ca pārthāya dadau śaṅkham anuttamam / (18.2) Par.?
devadatta
ac.s.m.
ca
indecl.
pārtha
d.s.m.

3. sg., Perf.
← pradā (18.1) [conj]
śaṅkha
ac.s.m.
anuttama
ac.s.m.
*yasya śaṅkhasya nādena bhūtāni pracakampire // (18.3) Par.?
sabhā tu sā mahārāja śātakumbhamayadrumā / (19.1) Par.?
sabhā
n.s.f.
← āyam (19.2) [nsubj]
tu
indecl.
← āyam (19.2) [discourse]
tad
n.s.f.
mahat
comp.
∞ rāja
v.s.m.
← āyam (19.2) [vocative]
∞ maya
comp.
∞ druma
n.s.f.
daśa kiṣkusahasrāṇi samantād āyatābhavat // (19.2) Par.?
daśan
ac.s.n.
kiṣku
comp.
∞ sahasra
ac.p.n.
samantāt
indecl.
āyam
PPP, n.s.f.
root
→ rāja (19.1) [vocative]
→ tu (19.1) [discourse]
→ sabhā (19.1) [nsubj]
∞ bhū
3. sg., Impf.
yathā vahner yathārkasya somasya ca yathaiva sā / (20.1) Par.?
yathā
indecl.
vahni
g.s.m.
← bhṛ (20.2) [advcl]
yathā
indecl.
∞ arka
g.s.m.
soma
g.s.m.
ca
indecl.
yathā
indecl.
∞ eva
indecl.
tad
n.s.f.
bhrājamānā tathā divyā babhāra paramaṃ vapuḥ // (20.2) Par.?
bhrāj
Pre. ind., n.s.f.
tathā
indecl.
divya
n.s.f.
bhṛ
3. sg., Perf.
root
→ vahni (20.1) [advcl:manner]
parama
ac.s.n.
vapus
ac.s.n.
pratighnatīva prabhayā prabhām arkasya bhāsvarām / (21.1) Par.?
pratihan
Pre. ind., n.s.f.
→ jval (21.2) [conj]
← prabhā (21.2) [advcl]
∞ iva
indecl.
prabhā
i.s.f.
prabhā
ac.s.f.
arka
g.s.m.
bhāsvara
ac.s.f.
prababhau jvalamāneva divyā divyena varcasā // (21.2) Par.?
prabhā
3. sg., Perf.
root
→ pratihan (21.1) [advcl:manner]
jval
Pre. ind., n.s.f.
← pratihan (21.1) [conj]
∞ iva
indecl.
divya
n.s.f.
divya
i.s.n.
varcas
i.s.n.
nagameghapratīkāśā divam āvṛtya viṣṭhitā / (22.1) Par.?
naga
comp.
∞ megha
comp.
∞ pratīkāśa
n.p.m.
→ āyam (22.2) [conj]
→ sampad (23.1) [conj]
→ mālin (23.1) [conj]
→ dhana (23.2) [conj]
→ ratna (23.2) [conj]
→ kṛ (23.2) [conj]
div
ac.s.m.
āvṛ
Abs., indecl.
viṣṭhā
PPP, n.s.f.
root
āyatā vipulā ślakṣṇā vipāpmā vigataklamā // (22.2) Par.?
āyam
PPP, n.s.f.
← pratīkāśa (22.1) [conj]
vipula
n.s.f.
vipāpman
n.s.f.
vigam
PPP, comp.
∞ klama
n.s.f.
uttamadravyasampannā maṇiprākāramālinī / (23.1) Par.?
uttama
comp.
∞ dravya
comp.
∞ sampad
PPP, n.s.f.
← pratīkāśa (22.1) [conj]
maṇi
comp.
∞ prākāra
comp.
∞ mālin
n.s.f.
← pratīkāśa (22.1) [conj]
bahuratnā bahudhanā sukṛtā viśvakarmaṇā // (23.2) Par.?
bahu
comp.
∞ ratna
n.s.f.
← pratīkāśa (22.1) [conj]
bahu
comp.
∞ dhana
n.s.f.
← pratīkāśa (22.1) [conj]
su
indecl.
∞ kṛ
PPP, n.s.f.
← pratīkāśa (22.1) [conj]
na dāśārhī sudharmā vā brahmaṇo vāpi tādṛśī / (24.1) Par.?
na
indecl.
← sampad (24.2) [advmod]
dāśārha
n.s.f.
← sampad (24.2) [nsubj]
sudharmā
n.s.f.

indecl.
brahman
g.s.m.

indecl.
∞ api
indecl.
tādṛśa
n.s.f.
āsīd rūpeṇa sampannā yāṃ cakre 'pratimāṃ mayaḥ / (24.2) Par.?
as
3. sg., Impf.
rūpa
i.s.n.
sampad
PPP, n.s.f.
root
→ na (24.1) [advmod]
→ dāśārha (24.1) [nsubj]
yad
ac.s.f.
kṛ
3. sg., Perf.
apratima
ac.s.f.
maya
n.s.m.
*śaṃbhor vātha mahātmanaḥ / (24.3) Par.?
*atīva rūpasampannām // (24.4) Par.?
tāṃ sma tatra mayenoktā rakṣanti ca vahanti ca / (25.1) Par.?
tad
ac.s.f.
← sabhā (25.2) [det]
sma
indecl.
tatra
indecl.
maya
i.s.m.
∞ vac
PPP, n.p.m.
← rākṣasa (25.2) [acl]
rakṣ
3. pl., Pre. ind.
root
→ rākṣasa (25.2) [nsubj]
→ sabhā (25.2) [obj]
ca
indecl.
vah
3. pl., Pre. ind.
ca
indecl.
sabhām aṣṭau sahasrāṇi kiṃkarā nāma rākṣasāḥ // (25.2) Par.?
sabhā
ac.s.f.
→ tad (25.1) [det]
← rakṣ (25.1) [obj]
aṣṭan
n.p.m.
sahasra
n.p.n.
kiṃkara
n.p.m.
nāma
indecl.
rākṣasa
n.p.m.
→ vac (25.1) [acl]
→ cara (26.1) [acl]
← rakṣ (25.1) [nsubj]
antarikṣacarā ghorā mahākāyā mahābalāḥ / (26.1) Par.?
∞ cara
n.p.m.
→ akṣa (26.2) [conj]
→ akṣa (26.2) [conj]
→ karṇa (26.2) [conj]
→ prahārin (26.2) [conj]
← rākṣasa (25.2) [acl]
ghora
n.p.m.
mahat
comp.
∞ kāya
n.p.m.
mahat
comp.
∞ bala
n.p.m.
raktākṣāḥ piṅgalākṣāśca śuktikarṇāḥ prahāriṇaḥ // (26.2) Par.?
rakta
comp.
∞ akṣa
n.p.m.
← cara (26.1) [conj]
∞ akṣa
n.p.m.
← cara (26.1) [conj]
∞ ca
indecl.
śukti
comp.
∞ karṇa
n.p.m.
← cara (26.1) [conj]
prahārin
n.p.m.
← cara (26.1) [conj]
tasyāṃ sabhāyāṃ nalinīṃ cakārāpratimāṃ mayaḥ / (27.1) Par.?
tad
l.s.f.
sabhā
l.s.f.
nalinī
ac.s.f.
kṛ
3. sg., Perf.
root
∞ apratima
ac.s.f.
→ vitan (27.2) [conj]
→ ambuja (27.2) [conj]
→ saugandhikavat (28.1) [conj]
→ āyuta (28.1) [conj]
→ citra (28.2) [conj]
→ śobhay (28.2) [conj]
→ upatīrtha (29.1) [conj]
→ salila (29.1) [conj]
→ śubha (29.1) [conj]
→ āci (29.2) [conj]
→ kaluṣa (29.1) [conj]
maya
n.s.m.
vaiḍūryapatravitatāṃ maṇinālamayāmbujām // (27.2) Par.?
∞ pattra
comp.
∞ vitan
PPP, ac.s.f.
← apratima (27.1) [conj]
maṇi
comp.
∞ nāla
comp.
∞ maya
comp.
∞ ambuja
ac.s.f.
← apratima (27.1) [conj]
padmasaugandhikavatīṃ nānādvijagaṇāyutām / (28.1) Par.?
padma
comp.
∞ saugandhikavat
ac.s.f.
← apratima (27.1) [conj]
nānā
indecl.
∞ dvija
comp.
∞ gaṇa
comp.
∞ āyuta
ac.s.f.
← apratima (27.1) [conj]
puṣpitaiḥ paṅkajaiścitrāṃ kūrmamatsyaiśca śobhitām // (28.2) Par.?
puṣpita
i.p.n.
paṅkaja
i.p.n.
∞ citra
ac.s.f.
← apratima (27.1) [conj]
kūrma
comp.
∞ matsya
i.p.m.
∞ ca
indecl.
śobhay
PPP, ac.s.f.
← apratima (27.1) [conj]
sūpatīrthām akaluṣāṃ sarvartusalilāṃ śubhām / (29.1) Par.?
su
indecl.
∞ upatīrtha
ac.s.f.
← apratima (27.1) [conj]
a
indecl.
∞ kaluṣa
ac.s.f.
← apratima (27.1) [conj]
sarva
comp.
∞ ṛtu
comp.
∞ salila
ac.s.f.
← apratima (27.1) [conj]
śubha
ac.s.f.
← apratima (27.1) [conj]
mārutenaiva coddhūtair muktābindubhir ācitām / (29.2) Par.?
māruta
i.s.m.
∞ eva
indecl.
ca
indecl.
∞ uddhū
PPP, i.p.m.
muktā
comp.
∞ bindu
i.p.m.
āci
PPP, ac.s.f.
← apratima (27.1) [conj]
*mahāmaṇiśilāpaṭṭabaddhaparyantavedikām // (29.3) Par.?
maṇiratnacitāṃ tāṃ tu kecid abhyetya pārthivāḥ / (30.1) Par.?
maṇi
comp.
∞ ratna
comp.
∞ ci
PPP, ac.s.f.
tad
ac.s.f.
tu
indecl.
kaścit
n.p.m.
abhye
Abs., indecl.
← abhijñā (30.2) [advcl]
pārthiva
n.p.m.
dṛṣṭvāpi nābhyajānanta te 'jñānāt prapatantyuta // (30.2) Par.?
dṛś
Abs., indecl.
∞ api
indecl.
na
indecl.
∞ abhijñā
3. pl., Impf.
root
→ abhye (30.1) [advcl:temp]
tad
n.p.m.
ajñāna
ab.s.n.
prapat
3. pl., Pre. ind.
∞ uta
indecl.
tāṃ sabhām abhito nityaṃ puṣpavanto mahādrumāḥ / (31.1) Par.?
tad
ac.s.f.
sabhā
ac.s.f.
← as (31.2) [obl]
abhitas
indecl.
nityam
indecl.
← as (31.2) [advmod]
mahat
comp.
∞ druma
n.p.m.
→ nānāvidha (31.2) [acl]
→ kānana (32.1) [conj]
← as (31.2) [nsubj]
āsannānāvidhā nīlāḥ śītacchāyā manoramāḥ // (31.2) Par.?
as
3. pl., Impf.
root
→ nityam (31.1) [advmod]
→ druma (31.1) [nsubj]
→ sabhā (31.1) [obl:loc]
→ sarvaśas (32.1) [advmod]
∞ nānāvidha
n.p.m.
← druma (31.1) [acl]
nīla
n.p.m.
śīta
comp.
∞ chāyā
n.p.m.
manorama
n.p.m.
kānanāni sugandhīni puṣkariṇyaśca sarvaśaḥ / (32.1) Par.?
kānana
n.p.n.
← druma (31.1) [conj]
sugandhin
n.p.n.
puṣkariṇī
n.p.f.
→ yuta (32.2) [acl]
∞ ca
indecl.
sarvaśas,
indecl.
← as (31.2) [advmod]
haṃsakāraṇḍavayutāścakravākopaśobhitāḥ // (32.2) Par.?
haṃsa
comp.
∞ kāraṇḍava
comp.
∞ yuta
n.p.f.
← puṣkariṇī (32.1) [acl]
∞ cakravāka
comp.
∞ upaśobhay.
PPP, n.p.f.
jalajānāṃ ca mālyānāṃ sthalajānāṃ ca sarvaśaḥ / (33.1) Par.?
jala
comp.
∞ ja
g.p.n.
ca
indecl.
mālya
g.p.n.
← gandha (33.2) [nmod]
sthala
comp.
∞ ja
g.p.n.
ca
indecl.
sarvaśas
indecl.
← ādā (33.2) [advmod]
māruto gandham ādāya pāṇḍavān sma niṣevate / (33.2) Par.?
māruta
n.s.m.
gandha
ac.s.m.
→ mālya (33.1) [nmod]
ādā
Abs., indecl.
→ sarvaśas (33.1) [advmod]
sma
indecl.
niṣev
3. sg., Pre. ind.
root
*aṣṭau tāni sahasrāṇi kiṃkarā nāma rākṣasāḥ / (33.3) Par.?
aṣṭan
n.p.m.
tad
n.p.n.
sahasra
n.p.n.
kiṃkara
n.p.m.
nāma
indecl.
rākṣasa
n.p.m.
→ praharaṇa (33.4) [acl]
← pranṛt (33.5) [nsubj]
*ayasmayapraharaṇāḥ śūlamudgarapāṇayaḥ / (33.4) Par.?
∞ praharaṇa
n.p.m.
← rākṣasa (33.3) [acl]
śūla
comp.
∞ mudgara
comp.
∞ pāṇi
n.p.m.
*upagūḍhāḥ pranṛtyanti ramayanti sma pāṇḍavān / (33.5) Par.?
upaguh
PPP, n.p.m.
pranṛt
3. pl., Pre. ind.
root
→ rākṣasa (33.3) [nsubj]
ramay
3. pl., Pre. ind.
sma
indecl.
*prākāreṇa parikṣiptāṃ ratnajālavibhūṣitām // (33.6) Par.?
īdṛśīṃ tāṃ sabhāṃ kṛtvā māsaiḥ paricaturdaśaiḥ / (34.1) Par.?
īdṛśa
ac.s.f.
tad
ac.s.f.
sabhā
ac.s.f.
kṛ
Abs., indecl.
← niveday (34.2) [advcl]
māsa
i.p.m.
pari
indecl.
∞ caturdaśa
i.p.m.
niṣṭhitāṃ dharmarājāya mayo rājñe nyavedayat // (34.2) Par.?
niṣṭhā
PPP, ac.s.f.
maya
n.s.m.
rājan
d.s.m.
niveday
3. sg., Impf.
root
→ kṛ (34.1) [advcl]
Duration=0.21305584907532 secs.