Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 9312
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
vaiśaṃpāyana uvāca / (1.1) Par.?
tataḥ prāyād viduro 'śvair udārair mahājavair balibhiḥ sādhudāntaiḥ / (1.2) Par.?
balānniyukto dhṛtarāṣṭreṇa rājñā manīṣiṇāṃ pāṇḍavānāṃ sakāśam // (1.3) Par.?
so 'bhipatya tadadhvānam āsādya nṛpateḥ puram / (2.1) Par.?
praviveśa mahābuddhiḥ pūjyamāno dvijātibhiḥ // (2.2) Par.?
sa rājagṛham āsādya kuberabhavanopamam / (3.1) Par.?
abhyagacchata dharmātmā dharmaputraṃ yudhiṣṭhiram // (3.2) Par.?
taṃ vai rājā satyadhṛtir mahātmā ajātaśatrur viduraṃ yathāvat / (4.1) Par.?
pūjāpūrvaṃ pratigṛhyājamīḍhas tato 'pṛcchad dhṛtarāṣṭraṃ saputram // (4.2) Par.?
yudhiṣṭhira uvāca / (5.1) Par.?
vijñāyate te manaso na praharṣaḥ kaccit kṣattaḥ kuśalenāgato 'si / (5.2) Par.?
kaccit putrāḥ sthavirasyānulomā vaśānugāścāpi viśo 'pi kaccit // (5.3) Par.?
vidura uvāca / (6.1) Par.?
rājā mahātmā kuśalī saputra āste vṛto jñātibhir indrakalpaiḥ / (6.2) Par.?
prīto rājan putragaṇair vinītair viśoka evātmaratir dṛḍhātmā // (6.3) Par.?
idaṃ tu tvāṃ kururājo 'bhyuvāca pūrvaṃ pṛṣṭvā kuśalaṃ cāvyayaṃ ca / (7.1) Par.?
iyaṃ sabhā tvatsabhātulyarūpā bhrātṝṇāṃ te paśya tām etya putra // (7.2) Par.?
samāgamya bhrātṛbhiḥ pārtha tasyāṃ suhṛddyūtaṃ kriyatāṃ ramyatāṃ ca / (8.1) Par.?
prīyāmahe bhavataḥ saṃgamena samāgatāḥ kuravaścaiva sarve // (8.2) Par.?
durodarā vihitā ye tu tatra mahātmanā dhṛtarāṣṭreṇa rājñā / (9.1) Par.?
tān drakṣyase kitavān saṃniviṣṭān ityāgato 'haṃ nṛpate tajjuṣasva // (9.2) Par.?
yudhiṣṭhira uvāca / (10.1) Par.?
dyūte kṣattaḥ kalaho vidyate naḥ ko vai dyūtaṃ rocayed budhyamānaḥ / (10.2) Par.?
kiṃ vā bhavānmanyate yuktarūpaṃ bhavadvākye sarva eva sthitāḥ sma // (10.3) Par.?
vidura uvāca / (11.1) Par.?
jānāmyahaṃ dyūtam anarthamūlaṃ kṛtaśca yatno 'sya mayā nivāraṇe / (11.2) Par.?
rājā tu māṃ prāhiṇot tvatsakāśaṃ śrutvā vidvañ śreya ihācarasva // (11.3) Par.?
yudhiṣṭhira uvāca / (12.1) Par.?
ke tatrānye kitavā dīvyamānā vinā rājño dhṛtarāṣṭrasya putraiḥ / (12.2) Par.?
pṛcchāmi tvāṃ vidura brūhi nastān yair dīvyāmaḥ śataśaḥ saṃnipatya // (12.3) Par.?
vidura uvāca / (13.1) Par.?
gāndhārarājaḥ śakunir viśāṃ pate rājātidevī kṛtahasto matākṣaḥ / (13.2) Par.?
viviṃśatiścitrasenaśca rājā satyavrataḥ purumitro jayaśca // (13.3) Par.?
yudhiṣṭhira uvāca / (14.1) Par.?
mahābhayāḥ kitavāḥ saṃniviṣṭā māyopadhā devitāro 'tra santi / (14.2) Par.?
dhātrā tu diṣṭasya vaśe kiledaṃ nādevanaṃ kitavair adya tair me // (14.3) Par.?
nāhaṃ rājño dhṛtarāṣṭrasya śāsanān na gantum icchāmi kave durodaram / (15.1) Par.?
iṣṭo hi putrasya pitā sadaiva tad asmi kartā vidurāttha māṃ yathā // (15.2) Par.?
na cākāmaḥ śakuninā devitāhaṃ na cenmāṃ dhṛṣṇur āhvayitā sabhāyām / (16.1) Par.?
āhūto 'haṃ na nivarte kadācit tad āhitaṃ śāśvataṃ vai vrataṃ me // (16.2) Par.?
vaiśaṃpāyana uvāca / (17.1) Par.?
evam uktvā viduraṃ dharmarājaḥ prāyātrikaṃ sarvam ājñāpya tūrṇam / (17.2) Par.?
prāyācchvobhūte sagaṇaḥ sānuyātraḥ saha strībhir draupadīm ādikṛtvā // (17.3) Par.?
daivaṃ prajñāṃ tu muṣṇāti tejaścakṣur ivāpatat / (18.1) Par.?
dhātuśca vaśam anveti pāśair iva naraḥ sitaḥ // (18.2) Par.?
ityuktvā prayayau rājā saha kṣattrā yudhiṣṭhiraḥ / (19.1) Par.?
amṛṣyamāṇastat pārthaḥ samāhvānam ariṃdamaḥ // (19.2) Par.?
bāhlikena rathaṃ dattam āsthāya paravīrahā / (20.1) Par.?
paricchanno yayau pārtho bhrātṛbhiḥ saha pāṇḍavaḥ // (20.2) Par.?
rājaśriyā dīpyamāno yayau brahmapuraḥsaraḥ / (21.1) Par.?
dhṛtarāṣṭreṇa cāhūtaḥ kālasya samayena ca // (21.2) Par.?
sa hāstinapuraṃ gatvā dhṛtarāṣṭragṛhaṃ yayau / (22.1) Par.?
samiyāya ca dharmātmā dhṛtarāṣṭreṇa pāṇḍavaḥ // (22.2) Par.?
tathā droṇena bhīṣmeṇa karṇena ca kṛpeṇa ca / (23.1) Par.?
samiyāya yathānyāyaṃ drauṇinā ca vibhuḥ saha // (23.2) Par.?
sametya ca mahābāhuḥ somadattena caiva ha / (24.1) Par.?
duryodhanena śalyena saubalena ca vīryavān // (24.2) Par.?
ye cānye tatra rājānaḥ pūrvam eva samāgatāḥ / (25.1) Par.?
jayadrathena ca tathā kurubhiścāpi sarvaśaḥ // (25.2) Par.?
tataḥ sarvair mahābāhur bhrātṛbhiḥ parivāritaḥ / (26.1) Par.?
praviveśa gṛhaṃ rājño dhṛtarāṣṭrasya dhīmataḥ // (26.2) Par.?
dadarśa tatra gāndhārīṃ devīṃ patim anuvratām / (27.1) Par.?
snuṣābhiḥ saṃvṛtāṃ śaśvat tārābhir iva rohiṇīm // (27.2) Par.?
abhivādya sa gāndhārīṃ tayā ca pratinanditaḥ / (28.1) Par.?
dadarśa pitaraṃ vṛddhaṃ prajñācakṣuṣam īśvaram // (28.2) Par.?
rājñā mūrdhanyupāghrātāste ca kauravanandanāḥ / (29.1) Par.?
catvāraḥ pāṇḍavā rājan bhīmasenapurogamāḥ // (29.2) Par.?
tato harṣaḥ samabhavat kauravāṇāṃ viśāṃ pate / (30.1) Par.?
tān dṛṣṭvā puruṣavyāghrān pāṇḍavān priyadarśanān // (30.2) Par.?
viviśuste 'bhyanujñātā ratnavanti gṛhāṇyatha / (31.1) Par.?
dadṛśuścopayātāstān draupadīpramukhāḥ striyaḥ // (31.2) Par.?
yājñasenyāḥ parām ṛddhiṃ dṛṣṭvā prajvalitām iva / (32.1) Par.?
snuṣāstā dhṛtarāṣṭrasya nātipramanaso 'bhavan // (32.2) Par.?
tataste puruṣavyāghrā gatvā strībhistu saṃvidam / (33.1) Par.?
kṛtvā vyāyāmapūrvāṇi kṛtyāni pratikarma ca // (33.2) Par.?
tataḥ kṛtāhnikāḥ sarve divyacandanarūṣitāḥ / (34.1) Par.?
kalyāṇamanasaścaiva brāhmaṇān svasti vācya ca // (34.2) Par.?
manojñam aśanaṃ bhuktvā viviśuḥ śaraṇānyatha / (35.1) Par.?
upagīyamānā nārībhir asvapan kurunandanāḥ // (35.2) Par.?
jagāma teṣāṃ sā rātriḥ puṇyā rativihāriṇām / (36.1) Par.?
stūyamānāśca viśrāntāḥ kāle nidrām athātyajan // (36.2) Par.?
sukhoṣitāstāṃ rajanīṃ prātaḥ sarve kṛtāhnikāḥ / (37.1) Par.?
sabhāṃ ramyāṃ praviviśuḥ kitavair abhisaṃvṛtām // (37.2) Par.?
Duration=0.16775608062744 secs.