Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 9312
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
vaiśaṃpāyana uvāca / (1.1) Par.?
vac
3. sg., Perf.
root
tataḥ prāyād viduro 'śvair udārair mahājavair balibhiḥ sādhudāntaiḥ / (1.2) Par.?
tatas
indecl.
prayā
3. sg., Impf.
root
→ niyuj (1.3) [advcl]
→ sakāśa (1.3) [obl:goal]
vidura
n.s.m.
aśva
i.p.m.
udāra
i.p.m.
mahat
comp.
∞ java
i.p.m.
balin
i.p.m.
sādhu
comp.
∞ dam
PPP, i.p.m.
balānniyukto dhṛtarāṣṭreṇa rājñā manīṣiṇāṃ pāṇḍavānāṃ sakāśam // (1.3) Par.?
bala
ab.s.n.
∞ niyuj
PPP, n.s.m.
← prayā (1.2) [advcl]
rājan
i.s.m.
sakāśa
ac.s.m.
← prayā (1.2) [obl]
so 'bhipatya tadadhvānam āsādya nṛpateḥ puram / (2.1) Par.?
tad
n.s.m.
→ buddhi (2.2) [acl]
← praviś (2.2) [nsubj]
abhipat
Abs., indecl.
← praviś (2.2) [advcl]
tad
comp.
∞ adhvan
ac.s.m.
āsāday
Abs., indecl.
nṛpati
g.s.m.
pura
ac.s.n.
praviveśa mahābuddhiḥ pūjyamāno dvijātibhiḥ // (2.2) Par.?
praviś
3. sg., Perf.
root
→ abhipat (2.1) [advcl:temp]
→ tad (2.1) [nsubj]
mahat
comp.
∞ buddhi
n.s.m.
← tad (2.1) [acl]
pūjay
Ind. pass., n.s.m.
dvijāti
i.p.m.
sa rājagṛham āsādya kuberabhavanopamam / (3.1) Par.?
tad
n.s.m.
→ ātman (3.2) [acl]
← abhigam (3.2) [nsubj]
rājan
comp.
∞ gṛha
ac.s.n.
āsāday
Abs., indecl.
← abhigam (3.2) [advcl]
kubera
comp.
∞ bhavana
comp.
∞ upama
ac.s.n.
abhyagacchata dharmātmā dharmaputraṃ yudhiṣṭhiram // (3.2) Par.?
abhigam
3. sg., Impf.
root
→ tad (3.1) [nsubj]
→ āsāday (3.1) [advcl:temp]
dharma
comp.
∞ ātman
n.s.m.
← tad (3.1) [acl]
dharmaputra
ac.s.m.
taṃ vai rājā satyadhṛtir mahātmā ajātaśatrur viduraṃ yathāvat / (4.1) Par.?
tad
ac.s.m.
vai
indecl.
← pracch (4.2) [discourse]
rājan
n.s.m.
← ājamīḍha (4.2) [nmod]
satya
comp.
∞ dhṛti
n.s.m.
mahātman
n.s.m.
a
indecl.
∞ jan
PPP, comp.
∞ śatru
n.s.m.
vidura
ac.s.m.
← pratigrah (4.2) [obj]
yathāvat,
indecl.
← pratigrah (4.2) [advmod]
pūjāpūrvaṃ pratigṛhyājamīḍhas tato 'pṛcchad dhṛtarāṣṭraṃ saputram // (4.2) Par.?
pūjā
comp.
∞ pūrvam
indecl.
pratigrah
Abs., indecl.
→ vidura (4.1) [obj]
→ yathāvat (4.1) [advmod]
∞ ājamīḍha
n.s.m.
→ rājan (4.1) [nmod:appos]
tatas
indecl.
pracch
3. sg., Impf.
root
→ vai (4.1) [discourse]
sa
indecl.
∞ putra.
ac.s.m.
yudhiṣṭhira uvāca / (5.1) Par.?
vac.
3. sg., Perf.
root
vijñāyate te manaso na praharṣaḥ kaccit kṣattaḥ kuśalenāgato 'si / (5.2) Par.?
vijñā
3. sg., Ind. pass.
root
tvad
g.s.a.
manas
g.s.n.
na
indecl.
praharṣa.
n.s.m.
kaccit
indecl.
kuśala
i.s.n.
∞ āgam
PPP, n.s.m.
root
as.
2. sg., Pre. ind.
kaccit putrāḥ sthavirasyānulomā vaśānugāścāpi viśo 'pi kaccit // (5.3) Par.?
kaccit
indecl.
putra
n.p.m.
sthavira
g.s.m.
∞ anuloma
n.p.m.
root
vaśa
comp.
∞ anuga
n.p.m.
∞ ca
indecl.
∞ api,
indecl.
viś
n.p.f.
api
indecl.
kaccit.
indecl.
vidura uvāca / (6.1) Par.?
vidura
n.s.m.
vac.
3. sg., Perf.
root
rājā mahātmā kuśalī saputra āste vṛto jñātibhir indrakalpaiḥ / (6.2) Par.?
rājan
n.s.m.
mahātman
n.s.m.
kuśalin
n.s.m.
→ prī (6.3) [conj]
→ viśoka (6.3) [conj]
→ rati (6.3) [conj]
→ ātman (6.3) [conj]
sa
indecl.
∞ putra
n.s.m.
ās
3. sg., Pre. ind.
root
vṛ
PPP, n.s.m.
jñāti
i.p.m.
indra
comp.
∞ kalpa.
i.p.m.
prīto rājan putragaṇair vinītair viśoka evātmaratir dṛḍhātmā // (6.3) Par.?
prī
PPP, n.s.m.
← kuśalin (6.2) [conj]
rājan
v.s.m.
putra
comp.
∞ gaṇa
i.p.m.
vinī
PPP, i.p.m.
viśoka
n.s.m.
← kuśalin (6.2) [conj]
eva
indecl.
∞ ātman
comp.
∞ rati
n.s.m.
← kuśalin (6.2) [conj]
∞ ātman.
n.s.m.
← kuśalin (6.2) [conj]
idaṃ tu tvāṃ kururājo 'bhyuvāca pūrvaṃ pṛṣṭvā kuśalaṃ cāvyayaṃ ca / (7.1) Par.?
idam
ac.s.n.
tu
indecl.
tvad
ac.s.a.
kuru
comp.
∞ rāja
n.s.m.
abhivac
3. sg., Perf.
root
pūrvam
indecl.
pracch
Abs., indecl.
kuśala
ac.s.n.
ca
indecl.
∞ avyaya
ac.s.n.
ca
indecl.
iyaṃ sabhā tvatsabhātulyarūpā bhrātṝṇāṃ te paśya tām etya putra // (7.2) Par.?
idam
n.s.f.
sabhā
n.s.f.
tvad
comp.
∞ sabhā
comp.
∞ tulya
comp.
∞ rūpa
n.s.f.
root
bhrātṛ
g.p.m.
tvad
g.s.a.
paś
2. sg., Pre. imp.
root
tad
ac.s.f.
e
Abs., indecl.
putra
v.s.m.
samāgamya bhrātṛbhiḥ pārtha tasyāṃ suhṛddyūtaṃ kriyatāṃ ramyatāṃ ca / (8.1) Par.?
samāgam
Abs., indecl.
bhrātṛ
i.p.m.
pārtha
v.s.m.
tad
l.s.f.
suhṛd
comp.
∞ dyūta
n.s.n.
kṛ
3. sg., Imp. pass.
root
ram
3. sg., Imp. pass.
ca
indecl.
prīyāmahe bhavataḥ saṃgamena samāgatāḥ kuravaścaiva sarve // (8.2) Par.?
prī
1. pl., Ind. pass.
root
bhavat
g.s.m.
saṃgama
i.s.m.
samāgam
PPP, n.p.m.
kuru
n.p.m.
∞ ca
indecl.
∞ eva
indecl.
sarva
n.p.m.
durodarā vihitā ye tu tatra mahātmanā dhṛtarāṣṭreṇa rājñā / (9.1) Par.?
durodara
n.p.m.
vidhā
PPP, n.p.m.
← kitava (9.2) [acl]
yad
n.p.m.
tu
indecl.
tatra
indecl.
mahātman
i.s.m.
rājan
i.s.m.
tān drakṣyase kitavān saṃniviṣṭān ityāgato 'haṃ nṛpate tajjuṣasva // (9.2) Par.?
tad
ac.p.m.
dṛś
2. sg., Fut.
root
kitava
ac.p.m.
→ vidhā (9.1) [acl:rel]
saṃniviś
PPP, ac.p.m.
iti
indecl.
∞ āgam
PPP, n.s.m.
root
mad
n.s.a.
nṛpati
v.s.m.
tad
ac.s.n.
∞ juṣ
2. sg., Pre. imp.
root
yudhiṣṭhira uvāca / (10.1) Par.?
vac.
3. sg., Perf.
root
dyūte kṣattaḥ kalaho vidyate naḥ ko vai dyūtaṃ rocayed budhyamānaḥ / (10.2) Par.?
dyūta
l.s.n.
kalaha
n.s.m.
vid
3. sg., Ind. pass.
root
mad.
g.p.a.
ka
n.s.m.
vai
indecl.
dyūta
ac.s.n.
rocay
3. sg., Pre. opt.
root
budh.
Pre. ind., n.s.m.
kiṃ vā bhavānmanyate yuktarūpaṃ bhavadvākye sarva eva sthitāḥ sma // (10.3) Par.?
ka
ac.s.n.

indecl.
bhavat
n.s.m.
∞ man
3. sg., Pre. ind.
root
yuj
PPP, comp.
∞ rūpa.
ac.s.n.
bhavat
comp.
∞ vākya
l.s.n.
sarva
n.p.m.
eva
indecl.
sthā
PPP, n.p.m.
root
sma.
indecl.
vidura uvāca / (11.1) Par.?
vidura
n.s.m.
vac
3. sg., Perf.
root
jānāmyahaṃ dyūtam anarthamūlaṃ kṛtaśca yatno 'sya mayā nivāraṇe / (11.2) Par.?
jñā
1. sg., Pre. ind.
root
∞ mad
n.s.a.
dyūta
ac.s.n.
anartha
comp.
∞ mūla
ac.s.n.
kṛ
PPP, n.s.m.
root
∞ ca
indecl.
yatna
n.s.m.
idam
g.s.n.
mad
i.s.a.
rājā tu māṃ prāhiṇot tvatsakāśaṃ śrutvā vidvañ śreya ihācarasva // (11.3) Par.?
rājan
n.s.m.
tu
indecl.
mad
ac.s.a.
prahi
3. sg., Impf.
root
tvad
comp.
∞ sakāśa
ac.s.m.
śru
Abs., indecl.
vidvas
v.s.m.
śreyas
ac.s.n.
iha
indecl.
∞ ācar
2. sg., Pre. imp.
root
yudhiṣṭhira uvāca / (12.1) Par.?
vac
3. sg., Perf.
root
ke tatrānye kitavā dīvyamānā vinā rājño dhṛtarāṣṭrasya putraiḥ / (12.2) Par.?
ka
n.p.m.
tatra
indecl.
∞ anya
n.p.m.
kitava
n.p.m.
root
dīv
Pre. ind., n.p.m.
vinā
indecl.
rājan
g.s.m.
putra
i.p.m.
pṛcchāmi tvāṃ vidura brūhi nastān yair dīvyāmaḥ śataśaḥ saṃnipatya // (12.3) Par.?
pracch
1. sg., Pre. ind.
root
tvad
ac.s.a.
vidura
v.s.m.
brū
2. sg., Pre. imp.
root
mad
ac.p.a.
∞ tad
ac.p.m.
yad
i.p.m.
dīv
1. pl., Pre. ind.
śataśas
indecl.
saṃnipat
Abs., indecl.
vidura uvāca / (13.1) Par.?
vidura
n.s.m.
vac
3. sg., Perf.
root
gāndhārarājaḥ śakunir viśāṃ pate rājātidevī kṛtahasto matākṣaḥ / (13.2) Par.?
∞ rāja
n.s.m.
śakuni
n.s.m.
viś
g.p.f.
pati
v.s.m.
rājan
n.s.m.
∞ ati
indecl.
∞ devin
n.s.m.
root
→ viviṃśati (13.3) [conj]
viviṃśatiścitrasenaśca rājā satyavrataḥ purumitro jayaśca // (13.3) Par.?
viviṃśati
n.s.m.
← devin (13.2) [conj]
∞ citrasena
n.s.m.
∞ ca
indecl.
rājan
n.s.m.
purumitra
n.s.m.
jaya
n.s.m.
∞ ca
indecl.
yudhiṣṭhira uvāca / (14.1) Par.?
vac
3. sg., Perf.
root
mahābhayāḥ kitavāḥ saṃniviṣṭā māyopadhā devitāro 'tra santi / (14.2) Par.?
mahat
comp.
∞ bhaya
n.p.m.
kitava
n.p.m.
saṃniviś
PPP, n.p.m.
root
māyā
comp.
∞ upadhā
n.p.m.
devitṛ
n.p.m.
atra
indecl.
as
3. pl., Pre. ind.
dhātrā tu diṣṭasya vaśe kiledaṃ nādevanaṃ kitavair adya tair me // (14.3) Par.?
nāhaṃ rājño dhṛtarāṣṭrasya śāsanān na gantum icchāmi kave durodaram / (15.1) Par.?
na
indecl.
∞ mad
n.s.a.
rājan
g.s.m.
śāsana
ab.s.n.
na
indecl.
gam
Inf., indecl.
iṣ
1. sg., Pre. ind.
root
kavi
v.s.m.
durodara
ac.s.m.
iṣṭo hi putrasya pitā sadaiva tad asmi kartā vidurāttha māṃ yathā // (15.2) Par.?
iṣ
PPP, n.s.m.
root
hi
indecl.
putra
g.s.m.
pitṛ
n.s.m.
sadā
indecl.
∞ eva
indecl.
tad
ac.s.n.
as
1. sg., Pre. ind.
kṛ
3. sg., periphr. fut.
root
vidura
v.s.m.
∞ ah
2. sg., Perf.
mad
ac.s.a.
yathā
indecl.
na cākāmaḥ śakuninā devitāhaṃ na cenmāṃ dhṛṣṇur āhvayitā sabhāyām / (16.1) Par.?
na
indecl.
ca
indecl.
∞ a
indecl.
∞ kāma
n.s.m.
śakuni
i.s.m.
dīv
3. sg., periphr. fut.
∞ mad,
n.s.a.
na
indecl.
ced
indecl.
∞ mad
ac.s.a.
āhvā
3. sg., periphr. fut.
sabhā.
l.s.f.
āhūto 'haṃ na nivarte kadācit tad āhitaṃ śāśvataṃ vai vrataṃ me // (16.2) Par.?
āhvā
PPP, n.s.m.
mad
n.s.a.
na
indecl.
nivṛt
1. sg., Pre. ind.
root
kadācid.
indecl.
tad
n.s.n.
ādhā
PPP, n.s.n.
root
vai
indecl.
vrata
n.s.n.
mad.
g.s.a.
vaiśaṃpāyana uvāca / (17.1) Par.?
vac.
3. sg., Perf.
root
evam uktvā viduraṃ dharmarājaḥ prāyātrikaṃ sarvam ājñāpya tūrṇam / (17.2) Par.?
evam
indecl.
vac
Abs., indecl.
← prayā (17.3) [advcl]
vidura
ac.s.m.
prāyātrika
ac.s.n.
sarva
ac.s.n.
ājñāpay
Abs., indecl.
tūrṇam,
indecl.
prāyācchvobhūte sagaṇaḥ sānuyātraḥ saha strībhir draupadīm ādikṛtvā // (17.3) Par.?
prayā
3. sg., Impf.
root
→ vac (17.2) [advcl:temp]
∞ śvobhūta
l.s.n.
sa
indecl.
∞ gaṇa
n.s.m.
sa
indecl.
∞ anuyātra
n.s.m.
saha
indecl.
strī
i.p.f.
draupadī
ac.s.f.
ādikṛ.
Abs., indecl.
daivaṃ prajñāṃ tu muṣṇāti tejaścakṣur ivāpatat / (18.1) Par.?
daiva
n.s.n.
prajñā
ac.s.f.
tu
indecl.
muṣ
3. sg., Pre. ind.
root
tejas
n.s.n.
∞ cakṣus
ac.s.n.
iva
indecl.
∞ āpat.
Pre. ind., n.s.n.
dhātuśca vaśam anveti pāśair iva naraḥ sitaḥ // (18.2) Par.?
dhātṛ
g.s.m.
∞ ca
indecl.
vaśa
ac.s.m.
anvi
3. sg., Pre. ind.
root
pāśa
i.p.m.
iva
indecl.
nara
n.s.m.
.
PPP, n.s.m.
ityuktvā prayayau rājā saha kṣattrā yudhiṣṭhiraḥ / (19.1) Par.?
iti
indecl.
∞ vac
Abs., indecl.
prayā
3. sg., Perf.
root
rājan
n.s.m.
saha
indecl.
kṣattṛ
i.s.m.
amṛṣyamāṇastat pārthaḥ samāhvānam ariṃdamaḥ // (19.2) Par.?
a
indecl.
∞ mṛṣ
Ind. pass., n.s.m.
∞ tad
ac.s.n.
pārtha
n.s.m.
→ han (20.1) [acl]
← āsthā (20.1) [nsubj]
samāhvāna
ac.s.n.
ariṃdama,
n.s.m.
bāhlikena rathaṃ dattam āsthāya paravīrahā / (20.1) Par.?
bāhlika
i.s.m.
ratha
ac.s.m.

PPP, ac.s.m.
āsthā
Abs., indecl.
→ pārtha (19.2) [nsubj]
← yā (20.2) [advcl]
para
comp.
∞ vīra
comp.
∞ han,
n.s.m.
← pārtha (19.2) [acl]
paricchanno yayau pārtho bhrātṛbhiḥ saha pāṇḍavaḥ // (20.2) Par.?
paricchad
PPP, n.s.m.

3. sg., Perf.
root
→ āsthā (20.1) [advcl:temp]
pārtha
n.s.m.
bhrātṛ
i.p.m.
saha
indecl.
rājaśriyā dīpyamāno yayau brahmapuraḥsaraḥ / (21.1) Par.?
rājan
comp.
∞ śrī
i.s.f.
dīp
Pre. ind., n.s.m.
→ āhvā (21.2) [conj]

3. sg., Perf.
root
brahman
comp.
∞ puraḥsara
n.s.m.
dhṛtarāṣṭreṇa cāhūtaḥ kālasya samayena ca // (21.2) Par.?
ca
indecl.
∞ āhvā
PPP, n.s.m.
← dīp (21.1) [conj]
kāla
g.s.m.
samaya
i.s.m.
ca
indecl.
sa hāstinapuraṃ gatvā dhṛtarāṣṭragṛhaṃ yayau / (22.1) Par.?
tad
n.s.m.
gam
Abs., indecl.
∞ gṛha
ac.s.n.

3. sg., Perf.
root
samiyāya ca dharmātmā dhṛtarāṣṭreṇa pāṇḍavaḥ // (22.2) Par.?
sami
3. sg., Perf.
root
ca
indecl.
dharma
comp.
∞ ātman
n.s.m.
tathā droṇena bhīṣmeṇa karṇena ca kṛpeṇa ca / (23.1) Par.?
tathā
indecl.
← sami (23.2) [advmod]
droṇa
i.s.m.
→ drauṇi (23.2) [conj]
← sami (23.2) [obl]
bhīṣma
i.s.m.
karṇa
i.s.m.
ca
indecl.
kṛpa
i.s.m.
ca
indecl.
samiyāya yathānyāyaṃ drauṇinā ca vibhuḥ saha // (23.2) Par.?
sami
3. sg., Perf.
root
→ tathā (23.1) [advmod]
→ droṇa (23.1) [obl:soc]
drauṇi
i.s.m.
← droṇa (23.1) [conj]
ca
indecl.
vibhu
n.s.m.
saha
indecl.
sametya ca mahābāhuḥ somadattena caiva ha / (24.1) Par.?
same
Abs., indecl.
← praviś (26.2) [advcl]
ca
indecl.
mahat
comp.
∞ bāhu
n.s.m.
→ vīryavat (24.2) [conj]
somadatta
i.s.m.
→ saubala (24.2) [conj]
→ śalya (24.2) [conj]
→ duryodhana (24.2) [conj]
→ samāgam (25.1) [conj]
→ jayadratha (25.2) [conj]
→ kuru (25.2) [conj]
ca
indecl.
∞ eva
indecl.
ha,
indecl.
duryodhanena śalyena saubalena ca vīryavān // (24.2) Par.?
duryodhana
i.s.m.
← somadatta (24.1) [conj]
śalya
i.s.m.
← somadatta (24.1) [conj]
saubala
i.s.m.
← somadatta (24.1) [conj]
ca
indecl.
vīryavat,
n.s.m.
← bāhu (24.1) [conj]
ye cānye tatra rājānaḥ pūrvam eva samāgatāḥ / (25.1) Par.?
yad
n.p.m.
ca
indecl.
∞ anya
n.p.m.
tatra
indecl.
rājan
n.p.m.
pūrvam
indecl.
eva
indecl.
samāgam,
PPP, n.p.m.
← somadatta (24.1) [conj]
jayadrathena ca tathā kurubhiścāpi sarvaśaḥ // (25.2) Par.?
jayadratha
i.s.m.
← somadatta (24.1) [conj]
ca
indecl.
tathā
indecl.
kuru
i.p.m.
← somadatta (24.1) [conj]
∞ ca
indecl.
∞ api
indecl.
sarvaśas,
indecl.
tataḥ sarvair mahābāhur bhrātṛbhiḥ parivāritaḥ / (26.1) Par.?
tatas
indecl.
sarva
i.p.m.
mahat
comp.
∞ bāhu
n.s.m.
bhrātṛ
i.p.m.
parivāray,
PPP, n.s.m.
← praviś (26.2) [advcl]
praviveśa gṛhaṃ rājño dhṛtarāṣṭrasya dhīmataḥ // (26.2) Par.?
praviś
3. sg., Perf.
root
→ same (24.1) [advcl:temp]
→ parivāray (26.1) [advcl:dpct]
gṛha
ac.s.n.
rājan
g.s.m.
dhīmat.
g.s.m.
dadarśa tatra gāndhārīṃ devīṃ patim anuvratām / (27.1) Par.?
dṛś
3. sg., Perf.
root
tatra
indecl.
gāndhārī
ac.s.f.
devī
ac.s.f.
pati
ac.s.m.
anuvrata,
ac.s.f.
→ saṃvṛ (27.2) [conj]
snuṣābhiḥ saṃvṛtāṃ śaśvat tārābhir iva rohiṇīm // (27.2) Par.?
snuṣā
i.p.f.
saṃvṛ
PPP, ac.s.f.
← anuvrata (27.1) [conj]
śaśvat
indecl.
tārā
i.p.f.
iva
indecl.
rohiṇī.
ac.s.f.
abhivādya sa gāndhārīṃ tayā ca pratinanditaḥ / (28.1) Par.?
abhivāday
Abs., indecl.
← dṛś (28.2) [advcl]
tad
n.s.m.
tad
i.s.f.
ca
indecl.
pratinand,
PPP, n.s.m.
dadarśa pitaraṃ vṛddhaṃ prajñācakṣuṣam īśvaram // (28.2) Par.?
dṛś
3. sg., Perf.
root
→ abhivāday (28.1) [advcl:temp]
pitṛ
ac.s.m.
vṛddha
ac.s.m.
īśvara.
ac.s.m.
rājñā mūrdhanyupāghrātāste ca kauravanandanāḥ / (29.1) Par.?
rājan
i.s.m.
mūrdhan
l.s.m.
∞ upāghrā
PPP, n.p.m.
root
∞ tad
n.p.m.
ca
indecl.
kaurava
comp.
∞ nandana,
n.p.m.
→ pāṇḍava (29.2) [nmod:appos]
catvāraḥ pāṇḍavā rājan bhīmasenapurogamāḥ // (29.2) Par.?
catur
n.p.m.
pāṇḍava
n.p.m.
← nandana (29.1) [nmod]
rājan
v.s.m.
∞ purogama.
n.p.m.
tato harṣaḥ samabhavat kauravāṇāṃ viśāṃ pate / (30.1) Par.?
tatas
indecl.
harṣa
n.s.m.
sambhū
3. sg., Impf.
root
kaurava
g.p.m.
viś
g.p.f.
pati.
v.s.m.
tān dṛṣṭvā puruṣavyāghrān pāṇḍavān priyadarśanān // (30.2) Par.?
tad
ac.p.m.
dṛś
Abs., indecl.
← viś (31.1) [advcl]
∞ vyāghra
ac.p.m.
pāṇḍava
ac.p.m.
priya
comp.
∞ darśana,
ac.p.m.
viviśuste 'bhyanujñātā ratnavanti gṛhāṇyatha / (31.1) Par.?
viś
3. pl., Perf.
root
→ dṛś (30.2) [advcl:temp]
∞ tad
n.p.m.
abhyanujñā
PPP, n.p.m.
ratnavat
ac.p.n.
gṛha
ac.p.n.
∞ atha.
indecl.
dadṛśuścopayātāstān draupadīpramukhāḥ striyaḥ // (31.2) Par.?
dṛś
3. pl., Perf.
root
∞ ca
indecl.
∞ upayā
PPP, n.p.f.
∞ tad
ac.p.m.
∞ pramukha
n.p.f.
strī
n.p.f.
yājñasenyāḥ parām ṛddhiṃ dṛṣṭvā prajvalitām iva / (32.1) Par.?
para
ac.s.f.
ṛddhi
ac.s.f.
dṛś
Abs., indecl.
← pramanas (32.2) [advcl]
prajval
PPP, ac.s.f.
iva
indecl.
snuṣāstā dhṛtarāṣṭrasya nātipramanaso 'bhavan // (32.2) Par.?
snuṣā
n.p.f.
∞ tad
n.p.f.
na
indecl.
∞ ati
indecl.
∞ pramanas
n.p.f.
root
→ dṛś (32.1) [advcl:temp]
bhū
3. pl., Impf.
tataste puruṣavyāghrā gatvā strībhistu saṃvidam / (33.1) Par.?
tatas
indecl.
∞ tad
n.p.m.
∞ vyāghra
n.p.m.
gam
Abs., indecl.
→ kṛ (33.2) [conj]
← viś (35.1) [advcl]
strī
i.p.f.
∞ tu
indecl.
saṃvid
ac.s.f.
kṛtvā vyāyāmapūrvāṇi kṛtyāni pratikarma ca // (33.2) Par.?
kṛ
Abs., indecl.
← gam (33.1) [conj]
∞ pūrva
ac.p.n.
kṛtya
ac.p.n.
pratikarman
ac.s.n.
ca
indecl.
tataḥ kṛtāhnikāḥ sarve divyacandanarūṣitāḥ / (34.1) Par.?
tatas
indecl.
← viś (35.1) [advmod]
kṛ
PPP, comp.
∞ āhnika
n.p.m.
→ manas (34.2) [conj]
sarva
n.p.m.
← viś (35.1) [nsubj]
divya
comp.
∞ candana
comp.
∞ rūṣita
n.p.m.
kalyāṇamanasaścaiva brāhmaṇān svasti vācya ca // (34.2) Par.?
∞ manas
n.p.m.
← āhnika (34.1) [conj]
∞ ca
indecl.
∞ eva
indecl.
svasti
ac.s.n.
vācay
Abs., indecl.
→ bhuj (35.1) [conj]
← viś (35.1) [advcl]
ca
indecl.
manojñam aśanaṃ bhuktvā viviśuḥ śaraṇānyatha / (35.1) Par.?
manojña
ac.s.n.
aśana
ac.s.n.
bhuj
Abs., indecl.
← vācay (34.2) [conj]
viś
3. pl., Perf.
root
→ sarva (34.1) [nsubj]
→ vācay (34.2) [advcl:temp]
→ tatas (34.1) [advmod]
→ gam (33.1) [advcl:temp]
śaraṇa
ac.p.n.
∞ atha
indecl.
upagīyamānā nārībhir asvapan kurunandanāḥ // (35.2) Par.?
upagā
Ind. pass., n.p.m.
nārī
i.p.f.
svap
3. pl., Impf.
root
kuru
comp.
∞ nandana
n.p.m.
jagāma teṣāṃ sā rātriḥ puṇyā rativihāriṇām / (36.1) Par.?
gam
3. sg., Perf.
root
tad
g.p.m.
tad
n.s.f.
rātri
n.s.f.
puṇya
n.s.f.
rati
comp.
∞ vihārin
g.p.m.
stūyamānāśca viśrāntāḥ kāle nidrām athātyajan // (36.2) Par.?
stu
Ind. pass., n.p.m.
∞ ca
indecl.
viśram
PPP, n.p.m.
kāla
l.s.m.
nidrā
ac.s.f.
atha
indecl.
∞ tyaj
3. pl., Impf.
root
sukhoṣitāstāṃ rajanīṃ prātaḥ sarve kṛtāhnikāḥ / (37.1) Par.?
sukha
comp.
∞ vas
PPP, n.p.m.
∞ tad
ac.s.f.
rajanī
ac.s.f.
prātar
indecl.
sarva
n.p.m.
← praviś (37.2) [nsubj]
kṛ
PPP, comp.
∞ āhnika
n.p.m.
sabhāṃ ramyāṃ praviviśuḥ kitavair abhisaṃvṛtām // (37.2) Par.?
sabhā
ac.s.f.
ramya
ac.s.f.
praviś
3. pl., Perf.
root
→ sarva (37.1) [nsubj]
kitava
i.p.m.
abhisaṃvṛ
PPP, ac.s.f.
Duration=0.23231887817383 secs.