Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 2488
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
draupadyuvāca / (1.1) Par.?
atrāpy udāharantīmam itihāsaṃ purātanam / (1.2) Par.?
prahlādasya ca saṃvādaṃ baler vairocanasya ca // (1.3) Par.?
asurendraṃ mahāprājñaṃ dharmāṇām āgatāgamam / (2.1) Par.?
baliḥ papraccha daityendraṃ prahlādaṃ pitaraṃ pituḥ // (2.2) Par.?
kṣamā svicchreyasī tāta utāho teja ity uta / (3.1) Par.?
etan me saṃśayaṃ tāta yathāvad brūhi pṛcchate // (3.2) Par.?
śreyo yad atra dharmajña brūhi me tad asaṃśayam / (4.1) Par.?
kariṣyāmi hi tat sarvaṃ yathāvad anuśāsanam // (4.2) Par.?
tasmai provāca tat sarvam evaṃ pṛṣṭaḥ pitāmahaḥ / (5.1) Par.?
sarvaniścayavit prājñaḥ saṃśayaṃ paripṛcchate // (5.2) Par.?
prahlāda uvāca / (6.1) Par.?
na śreyaḥ satataṃ tejo na nityaṃ śreyasī kṣamā / (6.2) Par.?
iti tāta vijānīhi dvayam etad asaṃśayam // (6.3) Par.?
yo nityaṃ kṣamate tāta bahūn doṣān sa vindati / (7.1) Par.?
bhṛtyāḥ paribhavantyenam udāsīnās tathaiva ca // (7.2) Par.?
sarvabhūtāni cāpyasya na namante kadācana / (8.1) Par.?
tasmān nityaṃ kṣamā tāta paṇḍitair apavāditā // (8.2) Par.?
avajñāya hi taṃ bhṛtyā bhajante bahudoṣatām / (9.1) Par.?
ādātuṃ cāsya vittāni prārthayante 'lpacetasaḥ // (9.2) Par.?
yānaṃ vastrāṇy alaṃkārāñśayanāny āsanāni ca / (10.1) Par.?
bhojanāny atha pānāni sarvopakaraṇāni ca // (10.2) Par.?
ādadīrannadhikṛtā yathākāmam acetasaḥ / (11.1) Par.?
pradiṣṭāni ca deyāni na dadyur bhartṛśāsanāt // (11.2) Par.?
na cainaṃ bhartṛpūjābhiḥ pūjayanti kadācana / (12.1) Par.?
avajñānaṃ hi loke 'smin maraṇād api garhitam // (12.2) Par.?
kṣamiṇaṃ tādṛśaṃ tāta bruvanti kaṭukānyapi / (13.1) Par.?
preṣyāḥ putrāś ca bhṛtyāś ca tathodāsīnavṛttayaḥ // (13.2) Par.?
apyasya dārān icchanti paribhūya kṣamāvataḥ / (14.1) Par.?
dārāś cāsya pravartante yathākāmam acetasaḥ // (14.2) Par.?
tathā ca nityam uditā yadi svalpam apīśvarāt / (15.1) Par.?
daṇḍam arhanti duṣyanti duṣṭāś cāpyapakurvate // (15.2) Par.?
ete cānye ca bahavo nityaṃ doṣāḥ kṣamāvatām / (16.1) Par.?
atha vairocane doṣān imān viddhyakṣamāvatām // (16.2) Par.?
asthāne yadi vā sthāne satataṃ rajasāvṛtaḥ / (17.1) Par.?
kruddho daṇḍān praṇayati vividhān svena tejasā // (17.2) Par.?
mitraiḥ saha virodhaṃ ca prāpnute tejasāvṛtaḥ / (18.1) Par.?
prāpnoti dveṣyatāṃ caiva lokāt svajanatas tathā // (18.2) Par.?
so 'vamānād arthahānim upālambham anādaram / (19.1) Par.?
saṃtāpadveṣalobhāṃśca śatrūṃśca labhate naraḥ // (19.2) Par.?
krodhād daṇḍān manuṣyeṣu vividhān puruṣo nayan / (20.1) Par.?
bhraśyate śīghram aiśvaryāt prāṇebhyaḥ svajanād api // (20.2) Par.?
yo 'pakartṝṃśca kartṝṃśca tejasaivopagacchati / (21.1) Par.?
tasmād udvijate lokaḥ sarpād veśmagatād iva // (21.2) Par.?
yasmād udvijate lokaḥ kathaṃ tasya bhavo bhavet / (22.1) Par.?
antaraṃ hyasya dṛṣṭvaiva loko vikurute dhruvam / (22.2) Par.?
tasmān nātyutsṛjet tejo na ca nityaṃ mṛdur bhavet // (22.3) Par.?
kāle mṛdur yo bhavati kāle bhavati dāruṇaḥ / (23.1) Par.?
sa vai sukham avāpnoti loke 'muṣminn ihaiva ca // (23.2) Par.?
kṣamākālāṃs tu vakṣyāmi śṛṇu me vistareṇa tān / (24.1) Par.?
ye te nityam asaṃtyājyā yathā prāhur manīṣiṇaḥ // (24.2) Par.?
pūrvopakārī yas tu syād aparādhe 'garīyasi / (25.1) Par.?
upakāreṇa tat tasya kṣantavyam aparādhinaḥ // (25.2) Par.?
abuddhim āśritānāṃ ca kṣantavyam aparādhinām / (26.1) Par.?
na hi sarvatra pāṇḍityaṃ sulabhaṃ puruṣeṇa vai // (26.2) Par.?
atha ced buddhijaṃ kṛtvā brūyus te tad abuddhijam / (27.1) Par.?
pāpān svalpe 'pi tān hanyād aparādhe tathānṛjūn // (27.2) Par.?
sarvasyaiko 'parādhas te kṣantavyaḥ prāṇino bhavet / (28.1) Par.?
dvitīye sati vadhyas tu svalpe 'pyapakṛte bhavet // (28.2) Par.?
ajānatā bhavet kaścid aparādhaḥ kṛto yadi / (29.1) Par.?
kṣantavyam eva tasyāhuḥ suparīkṣya parīkṣayā // (29.2) Par.?
mṛdunā mārdavaṃ hanti mṛdunā hanti dāruṇam / (30.1) Par.?
nāsādhyaṃ mṛdunā kiṃcit tasmāt tīkṣṇataro mṛduḥ // (30.2) Par.?
deśakālau tu samprekṣya balābalam athātmanaḥ / (31.1) Par.?
nādeśakāle kiṃcit syād deśaḥ kālaḥ pratīkṣyate / (31.2) Par.?
tathā lokabhayāccaiva kṣantavyam aparādhinaḥ // (31.3) Par.?
eta evaṃvidhāḥ kālāḥ kṣamāyāḥ parikīrtitāḥ / (32.1) Par.?
ato 'nyathānuvartatsu tejasaḥ kāla ucyate // (32.2) Par.?
draupadyuvāca / (33.1) Par.?
tad ahaṃ tejasaḥ kālaṃ tava manye narādhipa / (33.2) Par.?
dhārtarāṣṭreṣu lubdheṣu satataṃ cāpakāriṣu // (33.3) Par.?
na hi kaścit kṣamākālo vidyate 'dya kurūn prati / (34.1) Par.?
tejasaś cāgate kāle teja utsraṣṭum arhasi // (34.2) Par.?
mṛdur bhavaty avajñātas tīkṣṇād udvijate janaḥ / (35.1) Par.?
kāle prāpte dvayaṃ hyetad yo veda sa mahīpatiḥ // (35.2) Par.?
Duration=0.17642307281494 secs.