Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Tīrthas

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 2569
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
vaiśampāyana uvāca / (1.1) Par.?
dhanaṃjayotsukāste tu vane tasmin mahārathāḥ / (1.2) Par.?
nyavasanta mahābhāgā draupadyā saha pāṇḍavāḥ // (1.3) Par.?
athāpaśyan mahātmānaṃ devarṣiṃ tatra nāradam / (2.1) Par.?
dīpyamānaṃ śriyā brāhmyā dīptāgnisamatejasam // (2.2) Par.?
sa taiḥ parivṛtaḥ śrīmān bhrātṛbhiḥ kurusattamaḥ / (3.1) Par.?
vibabhāvatidīptaujā devair iva śatakratuḥ // (3.2) Par.?
yathā ca vedān sāvitrī yājñasenī tathā satī / (4.1) Par.?
na jahau dharmataḥ pārthān merum arkaprabhā yathā // (4.2) Par.?
pratigṛhya tu tāṃ pūjāṃ nārado bhagavān ṛṣiḥ / (5.1) Par.?
āśvāsayad dharmasutaṃ yuktarūpam ivānagha // (5.2) Par.?
uvāca ca mahātmānaṃ dharmarājaṃ yudhiṣṭhiram / (6.1) Par.?
brūhi dharmabhṛtāṃ śreṣṭha kenārthaḥ kiṃ dadāmi te // (6.2) Par.?
atha dharmasuto rājā praṇamya bhrātṛbhiḥ saha / (7.1) Par.?
uvāca prāñjalir vākyaṃ nāradaṃ devasaṃmitam // (7.2) Par.?
tvayi tuṣṭe mahābhāga sarvalokābhipūjite / (8.1) Par.?
kṛtam ityeva manye 'haṃ prasādāt tava suvrata // (8.2) Par.?
yadi tvaham anugrāhyo bhrātṛbhiḥ sahito 'nagha / (9.1) Par.?
saṃdehaṃ me muniśreṣṭha hṛdisthaṃ chettum arhasi // (9.2) Par.?
pradakṣiṇaṃ yaḥ kurute pṛthivīṃ tīrthatatparaḥ / (10.1) Par.?
kiṃ phalaṃ tasya kārtsnyena tad brahman vaktum arhasi // (10.2) Par.?
nārada uvāca / (11.1) Par.?
śṛṇu rājann avahito yathā bhīṣmeṇa bhārata / (11.2) Par.?
pulastyasya sakāśād vai sarvam etad upaśrutam // (11.3) Par.?
purā bhāgīrathītīre bhīṣmo dharmabhṛtāṃ varaḥ / (12.1) Par.?
pitryaṃ vrataṃ samāsthāya nyavasan munivat tadā // (12.2) Par.?
śubhe deśe mahārāja puṇye devarṣisevite / (13.1) Par.?
gaṅgādvāre mahātejā devagandharvasevite // (13.2) Par.?
sa pitṝṃs tarpayāmāsa devāṃś ca paramadyutiḥ / (14.1) Par.?
ṛṣīṃś ca toṣayāmāsa vidhidṛṣṭena karmaṇā // (14.2) Par.?
kasyacit tvatha kālasya japann eva mahātapāḥ / (15.1) Par.?
dadarśādbhutasaṃkāśaṃ pulastyam ṛṣisattamam // (15.2) Par.?
sa taṃ dṛṣṭvogratapasaṃ dīpyamānam iva śriyā / (16.1) Par.?
praharṣam atulaṃ lebhe vismayaṃ ca paraṃ yayau // (16.2) Par.?
upasthitaṃ mahārāja pūjayāmāsa bhārata / (17.1) Par.?
bhīṣmo dharmabhṛtāṃ śreṣṭho vidhidṛṣṭena karmaṇā // (17.2) Par.?
śirasā cārghyam ādāya śuciḥ prayatamānasaḥ / (18.1) Par.?
nāma saṃkīrtayāmāsa tasmin brahmarṣisattame // (18.2) Par.?
bhīṣmo 'ham asmi bhadraṃ te dāso 'smi tava suvrata / (19.1) Par.?
tava saṃdarśanād eva mukto 'haṃ sarvakilbiṣaiḥ // (19.2) Par.?
evam uktvā mahārāja bhīṣmo dharmabhṛtāṃ varaḥ / (20.1) Par.?
vāgyataḥ prāñjalir bhūtvā tūṣṇīm āsīd yudhiṣṭhira // (20.2) Par.?
taṃ dṛṣṭvā niyamenātha svādhyāyāmnāyakarśitam / (21.1) Par.?
bhīṣmaṃ kurukulaśreṣṭhaṃ muniḥ prītamanābhavat // (21.2) Par.?
pulastya uvāca / (22.1) Par.?
anena tava dharmajña praśrayeṇa damena ca / (22.2) Par.?
satyena ca mahābhāga tuṣṭo 'smi tava sarvaśaḥ // (22.3) Par.?
yasyedṛśas te dharmo 'yaṃ pitṛbhaktyāśrito 'nagha / (23.1) Par.?
tena paśyasi māṃ putra prītiś cāpi mama tvayi // (23.2) Par.?
amoghadarśī bhīṣmāhaṃ brūhi kiṃ karavāṇi te / (24.1) Par.?
yad vakṣyasi kuruśreṣṭha tasya dātāsmi te 'nagha // (24.2) Par.?
bhīṣma uvāca / (25.1) Par.?
prīte tvayi mahābhāga sarvalokābhipūjite / (25.2) Par.?
kṛtam ityeva manye 'haṃ yad ahaṃ dṛṣṭavān prabhum // (25.3) Par.?
yadi tvaham anugrāhyas tava dharmabhṛtāṃ vara / (26.1) Par.?
vakṣyāmi hṛtsthaṃ saṃdehaṃ tan me tvaṃ vaktum arhasi // (26.2) Par.?
asti me bhagavan kaścit tīrthebhyo dharmasaṃśayaḥ / (27.1) Par.?
tam ahaṃ śrotum icchāmi pṛthak saṃkīrtitaṃ tvayā // (27.2) Par.?
pradakṣiṇaṃ yaḥ pṛthivīṃ karotyamitavikrama / (28.1) Par.?
kiṃ phalaṃ tasya viprarṣe tan me brūhi tapodhana // (28.2) Par.?
pulastya uvāca / (29.1) Par.?
hanta te 'haṃ pravakṣyāmi yad ṛṣīṇāṃ parāyaṇam / (29.2) Par.?
tad ekāgramanās tāta śṛṇu tīrtheṣu yat phalam // (29.3) Par.?
yasya hastau ca pādau ca manaś caiva susaṃyatam / (30.1) Par.?
vidyā tapaś ca kīrtiś ca sa tīrthaphalam aśnute // (30.2) Par.?
pratigrahād upāvṛttaḥ saṃtuṣṭo niyataḥ śuciḥ / (31.1) Par.?
ahaṃkāranivṛttaś ca sa tīrthaphalam aśnute // (31.2) Par.?
akalkako nirārambho laghvāhāro jitendriyaḥ / (32.1) Par.?
vimuktaḥ sarvadoṣair yaḥ sa tīrthaphalam aśnute // (32.2) Par.?
akrodhanaś ca rājendra satyaśīlo dṛḍhavrataḥ / (33.1) Par.?
ātmopamaś ca bhūteṣu sa tīrthaphalam aśnute // (33.2) Par.?
ṛṣibhiḥ kratavaḥ proktā vedeṣviha yathākramam / (34.1) Par.?
phalaṃ caiva yathātattvaṃ pretya ceha ca sarvaśaḥ // (34.2) Par.?
na te śakyā daridreṇa yajñāḥ prāptuṃ mahīpate / (35.1) Par.?
bahūpakaraṇā yajñā nānāsambhāravistarāḥ // (35.2) Par.?
prāpyante pārthivair ete samṛddhair vā naraiḥ kvacit / (36.1) Par.?
nārthanyūnopakaraṇair ekātmabhir asaṃhataiḥ // (36.2) Par.?
yo daridrair api vidhiḥ śakyaḥ prāptuṃ nareśvara / (37.1) Par.?
tulyo yajñaphalaiḥ puṇyais taṃ nibodha yudhāṃ vara // (37.2) Par.?
ṛṣīṇāṃ paramaṃ guhyam idaṃ bharatasattama / (38.1) Par.?
tīrthābhigamanaṃ puṇyaṃ yajñair api viśiṣyate // (38.2) Par.?
anupoṣya trirātrāṇi tīrthāny anabhigamya ca / (39.1) Par.?
adattvā kāñcanaṃ gāś ca daridro nāma jāyate // (39.2) Par.?
agniṣṭomādibhir yajñair iṣṭvā vipuladakṣiṇaiḥ / (40.1) Par.?
na tatphalam avāpnoti tīrthābhigamanena yat // (40.2) Par.?
nṛloke devadevasya tīrthaṃ trailokyaviśrutam / (41.1) Par.?
puṣkaraṃ nāma vikhyātaṃ mahābhāgaḥ samāviśet // (41.2) Par.?
daśa koṭisahasrāṇi tīrthānāṃ vai mahīpate / (42.1) Par.?
sāṃnidhyaṃ puṣkare yeṣāṃ trisaṃdhyaṃ kurunandana // (42.2) Par.?
ādityā vasavo rudrāḥ sādhyāśca samarudgaṇāḥ / (43.1) Par.?
gandharvāpsarasaś caiva nityaṃ saṃnihitā vibho // (43.2) Par.?
yatra devās tapas taptvā daityā brahmarṣayas tathā / (44.1) Par.?
divyayogā mahārāja puṇyena mahatānvitāḥ // (44.2) Par.?
manasāpyabhikāmasya puṣkarāṇi manasvinaḥ / (45.1) Par.?
pūyante sarvapāpāni nākapṛṣṭhe ca pūjyate // (45.2) Par.?
tasmiṃstīrthe mahābhāga nityam eva pitāmahaḥ / (46.1) Par.?
uvāsa paramaprīto devadānavasaṃmataḥ // (46.2) Par.?
puṣkareṣu mahābhāga devāḥ sarṣipurogamāḥ / (47.1) Par.?
siddhiṃ samabhisaṃprāptāḥ puṇyena mahatānvitāḥ // (47.2) Par.?
tatrābhiṣekaṃ yaḥ kuryāt pitṛdevārcane rataḥ / (48.1) Par.?
aśvamedhaṃ daśaguṇaṃ pravadanti manīṣiṇaḥ // (48.2) Par.?
apyekaṃ bhojayed vipraṃ puṣkarāraṇyam āśritaḥ / (49.1) Par.?
tenāsau karmaṇā bhīṣma pretya ceha ca modate // (49.2) Par.?
śākamūlaphalair vāpi yena vartayate svayam / (50.1) Par.?
tad vai dadyād brāhmaṇāya śraddhāvān anasūyakaḥ / (50.2) Par.?
tenaiva prāpnuyāt prājño hayamedhaphalaṃ naraḥ // (50.3) Par.?
brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ śūdro vā rājasattama / (51.1) Par.?
na viyoniṃ vrajantyete snātās tīrthe mahātmanaḥ // (51.2) Par.?
kārttikyāṃ tu viśeṣeṇa yo 'bhigaccheta puṣkaram / (52.1) Par.?
phalaṃ tatrākṣayaṃ tasya vardhate bharatarṣabha // (52.2) Par.?
sāyaṃ prātaḥ smared yas tu puṣkarāṇi kṛtāñjaliḥ / (53.1) Par.?
upaspṛṣṭaṃ bhavet tena sarvatīrtheṣu bhārata / (53.2) Par.?
prāpnuyācca naro lokān brahmaṇaḥ sadane 'kṣayān // (53.3) Par.?
janmaprabhṛti yat pāpaṃ striyo vā puruṣasya vā / (54.1) Par.?
puṣkare snātamātrasya sarvam eva praṇaśyati // (54.2) Par.?
yathā surāṇāṃ sarveṣām ādis tu madhusūdanaḥ / (55.1) Par.?
tathaiva puṣkaraṃ rājaṃs tīrthānām ādir ucyate // (55.2) Par.?
uṣya dvādaśa varṣāṇi puṣkare niyataḥ śuciḥ / (56.1) Par.?
kratūn sarvān avāpnoti brahmalokaṃ ca gacchati // (56.2) Par.?
yas tu varṣaśataṃ pūrṇam agnihotram upāsate / (57.1) Par.?
kārttikīṃ vā vased ekāṃ puṣkare samam eva tat // (57.2) Par.?
duṣkaraṃ puṣkaraṃ gantuṃ duṣkaraṃ puṣkare tapaḥ / (58.1) Par.?
duṣkaraṃ puṣkare dānaṃ vastuṃ caiva suduṣkaram // (58.2) Par.?
uṣya dvādaśarātraṃ tu niyato niyatāśanaḥ / (59.1) Par.?
pradakṣiṇam upāvṛtto jambūmārgaṃ samāviśet // (59.2) Par.?
jambūmārgaṃ samāviśya devarṣipitṛsevitam / (60.1) Par.?
aśvamedham avāpnoti viṣṇulokaṃ ca gacchati // (60.2) Par.?
tatroṣya rajanīḥ pañca ṣaṣṭhakālakṣamī naraḥ / (61.1) Par.?
na durgatim avāpnoti siddhiṃ prāpnoti cottamām // (61.2) Par.?
jambūmārgād upāvṛtto gacchet taṇḍulikāśramam / (62.1) Par.?
na durgatim avāpnoti svargaloke ca pūjyate // (62.2) Par.?
agastyasara āsādya pitṛdevārcane rataḥ / (63.1) Par.?
trirātropoṣito rājann agniṣṭomaphalaṃ labhet // (63.2) Par.?
śākavṛttiḥ phalair vāpi kaumāraṃ vindate padam / (64.1) Par.?
kaṇvāśramaṃ samāsādya śrījuṣṭaṃ lokapūjitam // (64.2) Par.?
dharmāraṇyaṃ hi tat puṇyam ādyaṃ ca bharatarṣabha / (65.1) Par.?
yatra praviṣṭamātro vai pāpebhyo vipramucyate // (65.2) Par.?
arcayitvā pitṝn devān niyato niyatāśanaḥ / (66.1) Par.?
sarvakāmasamṛddhasya yajñasya phalam aśnute // (66.2) Par.?
pradakṣiṇaṃ tataḥ kṛtvā yayātipatanaṃ vrajet / (67.1) Par.?
hayamedhasya yajñasya phalaṃ prāpnoti tatra vai // (67.2) Par.?
mahākālaṃ tato gacchen niyato niyatāśanaḥ / (68.1) Par.?
koṭitīrtham upaspṛśya hayamedhaphalaṃ labhet // (68.2) Par.?
tato gaccheta dharmajña puṇyasthānam umāpateḥ / (69.1) Par.?
nāmnā bhadravaṭaṃ nāma triṣu lokeṣu viśrutam // (69.2) Par.?
tatrābhigamya ceśānaṃ gosahasraphalaṃ labhet / (70.1) Par.?
mahādevaprasādācca gāṇapatyam avāpnuyāt // (70.2) Par.?
narmadām atha cāsādya nadīṃ trailokyaviśrutām / (71.1) Par.?
tarpayitvā pitṝn devān agniṣṭomaphalaṃ labhet // (71.2) Par.?
dakṣiṇaṃ sindhum āsādya brahmacārī jitendriyaḥ / (72.1) Par.?
agniṣṭomam avāpnoti vimānaṃ cādhirohati // (72.2) Par.?
carmaṇvatīṃ samāsādya niyato niyatāśanaḥ / (73.1) Par.?
rantidevābhyanujñāto 'gniṣṭomaphalaṃ labhet // (73.2) Par.?
tato gaccheta dharmajña himavatsutam arbudam / (74.1) Par.?
pṛthivyāṃ yatra vai chidraṃ pūrvam āsīd yudhiṣṭhira // (74.2) Par.?
tatrāśramo vasiṣṭhasya triṣu lokeṣu viśrutaḥ / (75.1) Par.?
tatroṣya rajanīm ekāṃ gosahasraphalaṃ labhet // (75.2) Par.?
piṅgātīrtham upaspṛśya brahmacārī jitendriyaḥ / (76.1) Par.?
kapilānāṃ naravyāghra śatasya phalam aśnute // (76.2) Par.?
tato gaccheta dharmajña prabhāsaṃ lokaviśrutam / (77.1) Par.?
yatra saṃnihito nityaṃ svayam eva hutāśanaḥ / (77.2) Par.?
devatānāṃ mukhaṃ vīra analo 'nilasārathiḥ // (77.3) Par.?
tasmiṃs tīrthavare snātvā śuciḥ prayatamānasaḥ / (78.1) Par.?
agniṣṭomātirātrābhyāṃ phalaṃ prāpnoti mānavaḥ // (78.2) Par.?
tato gatvā sarasvatyāḥ sāgarasya ca saṃgame / (79.1) Par.?
gosahasraphalaṃ prāpya svargaloke mahīyate / (79.2) Par.?
dīpyamāno 'gnivan nityaṃ prabhayā bharatarṣabha // (79.3) Par.?
trirātram uṣitas tatra tarpayet pitṛdevatāḥ / (80.1) Par.?
prabhāsate yathā somo 'śvamedhaṃ ca vindati // (80.2) Par.?
varadānaṃ tato gacchet tīrthaṃ bharatasattama / (81.1) Par.?
viṣṇor durvāsasā yatra varo datto yudhiṣṭhira // (81.2) Par.?
varadāne naraḥ snātvā gosahasraphalaṃ labhet / (82.1) Par.?
tato dvāravatīṃ gacchen niyato niyatāśanaḥ / (82.2) Par.?
piṇḍārake naraḥ snātvā labhed bahu suvarṇakam // (82.3) Par.?
tasmiṃs tīrthe mahābhāga padmalakṣaṇalakṣitāḥ / (83.1) Par.?
adyāpi mudrā dṛśyante tad adbhutam ariṃdama // (83.2) Par.?
triśūlāṅkāni padmāni dṛśyante kurunandana / (84.1) Par.?
mahādevasya sāṃnidhyaṃ tatraiva bharatarṣabha // (84.2) Par.?
sāgarasya ca sindhoś ca saṃgamaṃ prāpya bhārata / (85.1) Par.?
tīrthe salilarājasya snātvā prayatamānasaḥ // (85.2) Par.?
tarpayitvā pitṝn devān ṛṣīṃś ca bharatarṣabha / (86.1) Par.?
prāpnoti vāruṇaṃ lokaṃ dīpyamānaḥ svatejasā // (86.2) Par.?
śaṅkukarṇeśvaraṃ devam arcayitvā yudhiṣṭhira / (87.1) Par.?
aśvamedhaṃ daśaguṇaṃ pravadanti manīṣiṇaḥ // (87.2) Par.?
pradakṣiṇam upāvṛtya gaccheta bharatarṣabha / (88.1) Par.?
tīrthaṃ kuruvaraśreṣṭha triṣu lokeṣu viśrutam / (88.2) Par.?
dṛmīti nāmnā vikhyātaṃ sarvapāpapramocanam // (88.3) Par.?
yatra brahmādayo devā upāsante maheśvaram / (89.1) Par.?
tatra snātvārcayitvā ca rudraṃ devagaṇair vṛtam / (89.2) Par.?
janmaprabhṛti pāpāni kṛtāni nudate naraḥ // (89.3) Par.?
dṛmī cātra naraśreṣṭha sarvadevair abhiṣṭutā / (90.1) Par.?
tatra snātvā naravyāghra hayamedham avāpnuyāt // (90.2) Par.?
jitvā yatra mahāprājña viṣṇunā prabhaviṣṇunā / (91.1) Par.?
purā śaucaṃ kṛtaṃ rājan hatvā daivatakaṇṭakān // (91.2) Par.?
tato gaccheta dharmajña vasor dhārām abhiṣṭutām / (92.1) Par.?
gamanād eva tasyāṃ hi hayamedham avāpnuyāt // (92.2) Par.?
snātvā kuruvaraśreṣṭha prayatātmā tu mānavaḥ / (93.1) Par.?
tarpya devān pitṝṃścaiva viṣṇuloke mahīyate // (93.2) Par.?
tīrthaṃ cātra paraṃ puṇyaṃ vasūnāṃ bharatarṣabha / (94.1) Par.?
tatra snātvā ca pītvā ca vasūnāṃ saṃmato bhavet // (94.2) Par.?
sindhūttamam iti khyātaṃ sarvapāpapraṇāśanam / (95.1) Par.?
tatra snātvā naraśreṣṭha labhed bahu suvarṇakam // (95.2) Par.?
brahmatuṅgaṃ samāsādya śuciḥ prayatamānasaḥ / (96.1) Par.?
brahmalokam avāpnoti sukṛtī virajā naraḥ // (96.2) Par.?
kumārikāṇāṃ śakrasya tīrthaṃ siddhaniṣevitam / (97.1) Par.?
tatra snātvā naraḥ kṣipraṃ śakralokam avāpnuyāt // (97.2) Par.?
reṇukāyāś ca tatraiva tīrthaṃ devaniṣevitam / (98.1) Par.?
tatra snātvā bhaved vipro vimalaś candramā yathā // (98.2) Par.?
atha pañcanadaṃ gatvā niyato niyatāśanaḥ / (99.1) Par.?
pañca yajñān avāpnoti kramaśo ye 'nukīrtitāḥ // (99.2) Par.?
tato gaccheta dharmajña bhīmāyāḥ sthānam uttamam / (100.1) Par.?
tatra snātvā tu yonyāṃ vai naro bharatasattama // (100.2) Par.?
devyāḥ putro bhaved rājaṃs taptakuṇḍalavigrahaḥ / (101.1) Par.?
gavāṃ śatasahasrasya phalaṃ caivāpnuyān mahat // (101.2) Par.?
girimuñjaṃ samāsādya triṣu lokeṣu viśrutam / (102.1) Par.?
pitāmahaṃ namaskṛtya gosahasraphalaṃ labhet // (102.2) Par.?
tato gaccheta dharmajña vimalaṃ tīrtham uttamam / (103.1) Par.?
adyāpi yatra dṛśyante matsyāḥ sauvarṇarājatāḥ // (103.2) Par.?
tatra snātvā naraśreṣṭha vājapeyam avāpnuyāt / (104.1) Par.?
sarvapāpaviśuddhātmā gacchecca paramāṃ gatim // (104.2) Par.?
tato gaccheta maladāṃ triṣu lokeṣu viśrutām / (105.1) Par.?
paścimāyāṃ tu saṃdhyāyām upaspṛśya yathāvidhi // (105.2) Par.?
caruṃ narendra saptārcer yathāśakti nivedayet / (106.1) Par.?
pitṝṇām akṣayaṃ dānaṃ pravadanti manīṣiṇaḥ // (106.2) Par.?
gavāṃ śatasahasreṇa rājasūyaśatena ca / (107.1) Par.?
aśvamedhasahasreṇa śreyān saptārciṣaś caruḥ // (107.2) Par.?
tato nivṛtto rājendra vastrāpadam athāviśet / (108.1) Par.?
abhigamya mahādevam aśvamedhaphalaṃ labhet // (108.2) Par.?
maṇimantaṃ samāsādya brahmacārī samāhitaḥ / (109.1) Par.?
ekarātroṣito rājann agniṣṭomaphalaṃ labhet // (109.2) Par.?
atha gaccheta rājendra devikāṃ lokaviśrutām / (110.1) Par.?
prasūtir yatra viprāṇāṃ śrūyate bharatarṣabha // (110.2) Par.?
triśūlapāṇeḥ sthānaṃ ca triṣu lokeṣu viśrutam / (111.1) Par.?
devikāyāṃ naraḥ snātvā samabhyarcya maheśvaram // (111.2) Par.?
yathāśakti caruṃ tatra nivedya bharatarṣabha / (112.1) Par.?
sarvakāmasamṛddhasya yajñasya labhate phalam // (112.2) Par.?
kāmākhyaṃ tatra rudrasya tīrthaṃ devarṣisevitam / (113.1) Par.?
tatra snātvā naraḥ kṣipraṃ siddhim āpnoti bhārata // (113.2) Par.?
yajanaṃ yājanaṃ gatvā tathaiva brahmavālukām / (114.1) Par.?
puṣpanyāsa upaspṛśya na śocen maraṇaṃ tataḥ // (114.2) Par.?
ardhayojanavistārāṃ pañcayojanam āyatām / (115.1) Par.?
etāvad devikām āhuḥ puṇyāṃ devarṣisevitām // (115.2) Par.?
tato gaccheta dharmajña dīrghasattraṃ yathākramam / (116.1) Par.?
yatra brahmādayo devāḥ siddhāś ca paramarṣayaḥ / (116.2) Par.?
dīrghasattram upāsante dakṣiṇābhir yatavratāḥ // (116.3) Par.?
gamanād eva rājendra dīrghasattram ariṃdama / (117.1) Par.?
rājasūyāśvamedhābhyāṃ phalaṃ prāpnoti mānavaḥ // (117.2) Par.?
tato vinaśanaṃ gacchenniyato niyatāśanaḥ / (118.1) Par.?
gacchatyantarhitā yatra marupṛṣṭhe sarasvatī / (118.2) Par.?
camase ca śivodbhede nāgodbhede ca dṛśyate // (118.3) Par.?
snātvā ca camasodbhede agniṣṭomaphalaṃ labhet / (119.1) Par.?
śivodbhede naraḥ snātvā gosahasraphalaṃ labhet // (119.2) Par.?
nāgodbhede naraḥ snātvā nāgalokam avāpnuyāt / (120.1) Par.?
śaśayānaṃ ca rājendra tīrtham āsādya durlabham / (120.2) Par.?
śaśarūpapraticchannāḥ puṣkarā yatra bhārata // (120.3) Par.?
sarasvatyāṃ mahārāja anu saṃvatsaraṃ hi te / (121.1) Par.?
snāyante bharataśreṣṭha vṛttāṃ vai kārttikīṃ sadā // (121.2) Par.?
tatra snātvā naravyāghra dyotate śaśivat sadā / (122.1) Par.?
gosahasraphalaṃ caiva prāpnuyād bharatarṣabha // (122.2) Par.?
kumārakoṭim āsādya niyataḥ kurunandana / (123.1) Par.?
tatrābhiṣekaṃ kurvīta pitṛdevārcane rataḥ / (123.2) Par.?
gavāmayam avāpnoti kulaṃ caiva samuddharet // (123.3) Par.?
tato gaccheta dharmajña rudrakoṭiṃ samāhitaḥ / (124.1) Par.?
purā yatra mahārāja ṛṣikoṭiḥ samāhitā / (124.2) Par.?
praharṣeṇa ca saṃviṣṭā devadarśanakāṅkṣayā // (124.3) Par.?
ahaṃ pūrvam ahaṃ pūrvaṃ drakṣyāmi vṛṣabhadhvajam / (125.1) Par.?
evaṃ samprasthitā rājann ṛṣayaḥ kila bhārata // (125.2) Par.?
tato yogeśvareṇāpi yogam āsthāya bhūpate / (126.1) Par.?
teṣāṃ manyupraṇāśārtham ṛṣīṇāṃ bhāvitātmanām // (126.2) Par.?
sṛṣṭā koṭis tu rudrāṇām ṛṣīṇām agrataḥ sthitā / (127.1) Par.?
mayā pūrvataraṃ dṛṣṭa iti te menire pṛthak // (127.2) Par.?
teṣāṃ tuṣṭo mahādeva ṛṣīṇām ugratejasām / (128.1) Par.?
bhaktyā paramayā rājan varaṃ teṣāṃ pradiṣṭavān / (128.2) Par.?
adya prabhṛti yuṣmākaṃ dharmavṛddhir bhaviṣyati // (128.3) Par.?
tatra snātvā naravyāghra rudrakoṭyāṃ naraḥ śuciḥ / (129.1) Par.?
aśvamedham avāpnoti kulaṃ caiva samuddharet // (129.2) Par.?
tato gaccheta rājendra saṃgamaṃ lokaviśrutam / (130.1) Par.?
sarasvatyā mahāpuṇyam upāsante janārdanam // (130.2) Par.?
yatra brahmādayo devā ṛṣayaḥ siddhacāraṇāḥ / (131.1) Par.?
abhigacchanti rājendra caitraśuklacaturdaśīm // (131.2) Par.?
tatra snātvā naravyāghra vinded bahu suvarṇakam / (132.1) Par.?
sarvapāpaviśuddhātmā brahmalokaṃ ca gacchati // (132.2) Par.?
ṛṣīṇāṃ yatra sattrāṇi samāptāni narādhipa / (133.1) Par.?
sattrāvasānam āsādya gosahasraphalaṃ labhet // (133.2) Par.?
Duration=0.62208890914917 secs.