Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 2700
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
arjuna uvāca / (1.1) Par.?
kṛtāstram abhiviśvastam atha māṃ harivāhanaḥ / (1.2) Par.?
saṃspṛśya mūrdhni pāṇibhyām idaṃ vacanam abravīt // (1.3) Par.?
na tvam adya yudhā jetuṃ śakyaḥ suragaṇair api / (2.1) Par.?
kiṃ punar mānuṣe loke mānuṣair akṛtātmabhiḥ / (2.2) Par.?
aprameyo 'pradhṛṣyaśca yuddheṣvapratimastathā // (2.3) Par.?
athābravīt punar devaḥ samprahṛṣṭatanūruhaḥ / (3.1) Par.?
astrayuddhe samo vīra na te kaścid bhaviṣyati // (3.2) Par.?
apramattaḥ sadā dakṣaḥ satyavādī jitendriyaḥ / (4.1) Par.?
brahmaṇyaścāstravic cāsi śūraścāsi kurūdvaha // (4.2) Par.?
astrāṇi samavāptāni tvayā daśa ca pañca ca / (5.1) Par.?
pañcabhir vidhibhiḥ pārtha na tvayā vidyate samaḥ // (5.2) Par.?
prayogam upasaṃhāram āvṛttiṃ ca dhanaṃjaya / (6.1) Par.?
prāyaścittaṃ ca vettha tvaṃ pratighātaṃ ca sarvaśaḥ // (6.2) Par.?
tava gurvarthakālo 'yam upapannaḥ paraṃtapa / (7.1) Par.?
pratijānīṣva taṃ kartum ato vetsyāmyahaṃ param // (7.2) Par.?
tato 'ham abruvaṃ rājan devarājam idaṃ vacaḥ / (8.1) Par.?
viṣahyaṃ cen mayā kartuṃ kṛtam eva nibodha tat // (8.2) Par.?
tato mām abravīd rājan prahasya balavṛtrahā / (9.1) Par.?
nāviṣahyaṃ tavādyāsti triṣu lokeṣu kiṃcana // (9.2) Par.?
nivātakavacā nāma dānavā mama śatravaḥ / (10.1) Par.?
samudrakukṣim āśritya durge prativasantyuta // (10.2) Par.?
tisraḥ koṭyaḥ samākhyātās tulyarūpabalaprabhāḥ / (11.1) Par.?
tāṃs tatra jahi kaunteya gurvarthas te bhaviṣyati // (11.2) Par.?
tato mātalisaṃyuktaṃ mayūrasamaromabhiḥ / (12.1) Par.?
hayair upetaṃ prādān me rathaṃ divyaṃ mahāprabham // (12.2) Par.?
babandha caiva me mūrdhni kirīṭam idam uttamam / (13.1) Par.?
svarūpasadṛśaṃ caiva prādād aṅgavibhūṣaṇam // (13.2) Par.?
abhedyaṃ kavacaṃ cedaṃ sparśarūpavad uttamam / (14.1) Par.?
ajarāṃ jyām imāṃ cāpi gāṇḍīve samayojayat // (14.2) Par.?
tataḥ prāyām ahaṃ tena syandanena virājatā / (15.1) Par.?
yenājayad devapatir baliṃ vairocaniṃ purā // (15.2) Par.?
tato devāḥ sarva eva tena ghoṣeṇa bodhitaḥ / (16.1) Par.?
manvānā devarājaṃ māṃ samājagmur viśāṃ pate / (16.2) Par.?
dṛṣṭvā ca mām apṛcchanta kiṃ kariṣyasi phalguna // (16.3) Par.?
tān abruvaṃ yathābhūtam idaṃ kartāsmi saṃyuge / (17.1) Par.?
nivātakavacānāṃ tu prasthitaṃ māṃ vadhaiṣiṇam / (17.2) Par.?
nibodhata mahābhāgāḥ śivaṃ cāśāsta me 'naghāḥ // (17.3) Par.?
tuṣṭuvur māṃ prasannās te yathā devaṃ puraṃdaram / (18.1) Par.?
rathenānena maghavā jitavāñśambaraṃ yudhi / (18.2) Par.?
namuciṃ balavṛtrau ca prahlādanarakāvapi // (18.3) Par.?
bahūni ca sahasrāṇi prayutānyarbudāni ca / (19.1) Par.?
rathenānena daityānāṃ jitavān maghavān yudhi // (19.2) Par.?
tvam apyetena kaunteya nivātakavacān raṇe / (20.1) Par.?
vijetā yudhi vikramya pureva maghavān vaśī // (20.2) Par.?
ayaṃ ca śaṅkhapravaro yena jetāsi dānavān / (21.1) Par.?
anena vijitā lokāḥ śakreṇāpi mahātmanā // (21.2) Par.?
pradīyamānaṃ devais tu devadattaṃ jalodbhavam / (22.1) Par.?
pratyagṛhṇaṃ jayāyainaṃ stūyamānas tadāmaraiḥ // (22.2) Par.?
sa śaṅkhī kavacī bāṇī pragṛhītaśarāsanaḥ / (23.1) Par.?
dānavālayam atyugraṃ prayāto 'smi yuyutsayā // (23.2) Par.?
Duration=0.098798036575317 secs.