Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 2901
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
athāto 'ṣṭavidhaśastrakarmīyam adhyāyaṃ vyākhyāsyāmaḥ // (1.1) Par.?
yathovāca bhagavān dhanvantariḥ // (2.1) Par.?
chedana bei ...
chedyā bhagandarā granthiḥ ślaiṣmikastilakālakaḥ / (3.1) Par.?
vraṇavartmārbudānyarśaścarmakīlo 'sthimāṃsagam // (3.2) Par.?
śalyaṃ jatumaṇirmāṃsasaṃghāto galaśuṇḍikā / (4.1) Par.?
snāyumāṃsasirākotho valmīkaṃ śataponakaḥ // (4.2) Par.?
adhruṣaścopadaṃśāś ca māṃsakandyadhimāṃsakaḥ / (5.1) Par.?
bhedana bei ...
bhedyā vidradhayo 'nyatra sarvajād granthayastrayaḥ // (5.2) Par.?
ādito ye visarpāś ca vṛddhayaḥ savidārikāḥ / (6.1) Par.?
pramehapiḍakāśophastanarogāvamanthakāḥ // (6.2) Par.?
kumbhīkānuśayī nāḍyo vṛndau puṣkarikālajī / (7.1) Par.?
prāyaśaḥ kṣudrarogāś ca puppuṭau tāludantajau // (7.2) Par.?
tuṇḍikerī gilāyuś ca pūrvaṃ ye ca prapākiṇaḥ / (8.1) Par.?
vastistathāśmarīhetor medojā ye ca kecana // (8.2) Par.?
lekhana bei ...
lekhyāścatasro rohiṇyaḥ kilāsam upajihvikā / (9.1) Par.?
medojo dantavaidarbho granthirvartmādhijihvikā // (9.2) Par.?
arśāṃsi maṇḍalaṃ māṃsakandī māṃsonnatistathā / (10.1) Par.?
vedhana bei ...
vedhyāḥ sirā bahuvidhā mūtravṛddhirdakodaram // (10.2) Par.?
eṣaṇa bei ...
eṣyā nāḍyaḥ saśalyāś ca vraṇā unmārgiṇaś ca / (11.1) Par.?
āhāraṇa bei ...
āhāryāḥ śarkarāstisro dantakarṇamalo 'śmarī // (11.2) Par.?
śalyāni mūḍhagarbhāś ca varcaś ca nicitaṃ gude / (12.1) Par.?
srāvaṇa bei ...
srāvyā vidradhayaḥ pañca bhaveyuḥ sarvajādṛte // (12.2) Par.?
kuṣṭhāni vāyuḥ sarujaḥ śopho yaścaikadeśajaḥ / (13.1) Par.?
pālyāmayāḥ ślīpadāni viṣajuṣṭaṃ ca śoṇitam // (13.2) Par.?
arbudāni visarpāś ca granthayaścāditastu ye / (14.1) Par.?
trayastrayaścopadaṃśāḥ stanarogā vidārikā // (14.2) Par.?
suṣiro galaśālūkaṃ kaṇṭakāḥ kṛmidantakaḥ / (15.1) Par.?
dentaveṣṭaḥ sopakuśaḥ śītādo dantapuppuṭaḥ // (15.2) Par.?
pittāsṛkkaphajāś cauṣṭhyāḥ kṣudrarogāś ca bhūyaśaḥ / (16.1) Par.?
sīvana bei ...
sīvyā medaḥsamutthāś ca bhinnāḥ sulikhitā gadāḥ // (16.2) Par.?
sadyovraṇāś ca ye caiva calasandhivyapāśritāḥ / (17.1) Par.?
kein sīvana, sondern viśodhana bei ...
na kṣārāgniviṣair juṣṭā na ca mārutavāhinaḥ // (17.2) Par.?
nāntarlohitaśalyāś ca teṣu samyagviśodhanam / (18.1) Par.?
pāṃśuromanakhādīni calamasthi bhavecca yat // (18.2) Par.?
ahṛtāni yato 'mūni pācayeyurbhṛśaṃ vraṇam / (19.1) Par.?
rujaś ca vividhāḥ kuryustasmād etān viśodhayet // (19.2) Par.?
N¦hen einer Wunde
tato vraṇaṃ samunnamya sthāpayitvā yathāsthitam / (20.1) Par.?
sīvyet sūkṣmeṇa sūtreṇa valkenāśmantakasya vā // (20.2) Par.?
śaṇajakṣaumasūtrābhyāṃ snāyvā vālena vā punaḥ / (21.1) Par.?
mūrvāguḍūcītānair vā sīvyedvellitakaṃ śanaiḥ // (21.2) Par.?
sīvyedgophaṇikāṃ vāpi sīvyedvā tunnasevanīm / (22.1) Par.?
ṛjugranthimatho vāpi yathāyogamathāpi vā // (22.2) Par.?
Form der Nadel
deśe 'lpamāṃse sandhau ca sūcī vṛttāṅguladvayam / (23.1) Par.?
āyatā tryaṅgulā tryasrā māṃsale vāpi pūjitā // (23.2) Par.?
dhanurvakrā hitā marmaphalakośodaropari / (24.1) Par.?
ity etāstrividhāḥ sūcīstīkṣṇāgrāḥ susamāhitāḥ // (24.2) Par.?
kārayenmālatīpuṣpavṛntāgraparimaṇḍalāḥ / (25.1) Par.?
nātidūre nikṛṣṭe vā sūcīṃ karmaṇi pātayet // (25.2) Par.?
dūrādrujo vraṇauṣṭhasya saṃnikṛṣṭe 'valuñcanam // (26.1) Par.?
Nachbehandlung nach sīvana
atha kṣaumapicucchannaṃ susyūtaṃ pratisārayet / (27.1) Par.?
priyaṅgvañjanayaṣṭyāhvarodhracūrṇaiḥ samantataḥ // (27.2) Par.?
śallakīphalacūrṇair vā kṣaumadhyāmena vā punaḥ / (28.1) Par.?
tato vraṇaṃ yathāyogaṃ baddhvācārikamādiśet // (28.2) Par.?
etadaṣṭavidhaṃ karma samāsena prakīrtitam / (29.1) Par.?
cikitsiteṣu kārtsnyena vistarastasya vakṣyate // (29.2) Par.?
Desaster bei chirurgischer Behandlung
hīnātiriktaṃ tiryak ca gātracchedanamātmanaḥ / (30.1) Par.?
etāścatasro 'ṣṭavidhe karmaṇi vyāpadaḥ smṛtāḥ // (30.2) Par.?
ajñānalobhāhitavākyayogabhayapramohair aparaiś ca bhāvaiḥ / (31.1) Par.?
yadā prayuñjīta bhiṣak kuśastraṃ tadā sa śeṣān kurute vikārān // (31.2) Par.?
taṃ kṣāraśastrāgnibhir auṣadhaiś ca bhūyo 'bhiyuñjānamayuktiyuktam / (32.1) Par.?
jijīviṣurdūrata eva vaidyaṃ vivarjayedugraviṣāhitulyam // (32.2) Par.?
verletzung von Gef¦￟en und marmans
tadeva yuktaṃ tvati marmasandhīn hiṃsyāt sirāḥ snāyumathāsthi caiva / (33.1) Par.?
mūrkhaprayuktaṃ puruṣaṃ kṣaṇena prāṇair viyuñjyādathavā kathaṃcit // (33.2) Par.?
Anzeichen fr verletzung eines marmans
bhramaḥ pralāpaḥ patanaṃ pramoho viceṣṭanaṃ saṃlayanoṣṇate ca / (34.1) Par.?
srastāṅgatā mūrchanam ūrdhvavātas tīvrā rujo vātakṛtāś ca tāstāḥ // (34.2) Par.?
māṃsodakābhaṃ rudhiraṃ ca gacchet sarvendriyārthoparamastathaiva / (35.1) Par.?
daśārdhasaṃkhyeṣvapi vikṣateṣu sāmānyato marmasu liṅgamuktam // (35.2) Par.?
Anzeichen fr verletzung von sirās
surendragopapratimaṃ prabhūtaṃ raktaṃ sravedvai kṣatataś ca vāyuḥ / (36.1) Par.?
karoti rogān vividhān yathoktāṃśchinnāsu bhinnāsvathavā sirāsu // (36.2) Par.?
Anzeichen fr verletzung von snāyus
kaubjyaṃ śarīrāvayavāvasādaḥ kriyāsvaśaktis tumulā rujaś ca / (37.1) Par.?
cirādvraṇo rohati yasya cāpi taṃ snāyuviddhaṃ manujaṃ vyavasyet // (37.2) Par.?
Anzeichen fr verletzung von sandhis
śophātivṛddhistumulā rujaś ca balakṣayaḥ parvasu bhedaśophau / (38.1) Par.?
kṣateṣu sandhiṣvacalācaleṣu syāt sandhikarmoparatiś ca liṅgam // (38.2) Par.?
Anzeichen fr verletzung von Knochen
ghorā rujo yasya niśādineṣu sarvāsvavasthāsu na śāntirasti / (39.1) Par.?
tṛṣṇāṅgasādau śvayathuś ca rukca tamasthividdhaṃ manujaṃ vyavasyet // (39.2) Par.?
Anzeichen fr verletzung von marmans
yathāsvametāni vibhāvayeyurliṅgāni marmasvabhitāḍiteṣu / (40.1) Par.?
sparśaṃ na jānāti vipāṇḍuvarṇo yo māṃsamarmaṇyabhitāḍitaḥ syāt // (40.2) Par.?
Arzt verletzt sich bei Operation selbst
ātmānamevātha jaghanyakārī śastreṇa yo hanti hi karma kurvan / (41.1) Par.?
tamātmavān ātmahanaṃ kuvaidyaṃ vivarjayedāyurabhīpsamānaḥ // (41.2) Par.?
tiryakpraṇihite śastre doṣāḥ pūrvamudāhṛtāḥ / (42.1) Par.?
tasmāt pariharan doṣān kuryācchastranipātanam // (42.2) Par.?
mātaraṃ pitaraṃ putrān bāndhavān api cāturaḥ / (43.1) Par.?
apyetānabhiśaṅketa vaidye viśvāsameti ca // (43.2) Par.?
visṛjatyātmanātmānaṃ na cainaṃ pariśaṅkate / (44.1) Par.?
tasmāt putravadevainaṃ pālayedāturaṃ bhiṣak // (44.2) Par.?
dharmārthau kīrtimityarthaṃ satāṃ grahaṇamuttamam / (45.1) Par.?
prāpnuyāt svargavāsaṃ ca hitam ārabhya karmaṇā // (45.2) Par.?
karmaṇā kaścidekena dvābhyāṃ kaścit tribhistathā / (46.1) Par.?
vikāraḥ sādhyate kaścic caturbhir api karmabhiḥ // (46.2) Par.?
Duration=0.15923881530762 secs.