Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 5123
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
93 parallel or similar passage(s) in this chapter
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / (1.1) Par.?
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / (MPur, 1, 2, 3) [0]
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / (NarasiṃPur, 1, 1, 1) [0]
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / (BhāgPur, 1, 2, 4, 1) [0]
nārāyaṇaṃ namaskṛtvā naraṃ caiva narottamam / (SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 1, 6, 1) [0]
oṃ nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / (GarPur, 1, 1, 1, 5) [1]
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / (BhāMañj, 5, 1, 1) [0]
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / (BhāMañj, 6, 1, 1) [0]
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / (BhāMañj, 7, 1, 1) [0]
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / (BhāMañj, 8, 1, 1) [0]
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / (BhāMañj, 9, 1, 1) [0]
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / (BhāMañj, 10, 1, 1) [0]
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / (BhāMañj, 11, 1, 1) [0]
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / (BhāMañj, 12, 1, 1) [0]
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / (BhāMañj, 13, 1, 1) [0]
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / (BhāMañj, 14, 1, 1) [0]
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / (BhāMañj, 15, 1, 1) [0]
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / (BhāMañj, 16, 1, 1) [0]
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / (BhāMañj, 17, 1, 1) [0]
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / (BhāMañj, 18, 1, 1) [0]
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / (BhāMañj, 19, 1, 1) [0]
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / (MBh, 1, 1, 1, 41) [0]
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / (MBh, 2, 0, 1, 1) [0]
devīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet / (1.2) Par.?
dvaipāyanoṣṭhapuṭaniḥsṛtam aprameyaṃ / (1.3) Par.?
puṇyaṃ pavitram atha pāpaharaṃ śivaṃ ca / (1.4) Par.?
yo bhārataṃ samadhigacchati vācyamānaṃ / (1.5) Par.?
kiṃ tasya puṣkarajalair abhiṣecanena / (1.6) Par.?
tad eva lagnaṃ sudinaṃ tad eva / (1.7) Par.?
tārābalaṃ candrabalaṃ tad eva / (1.8) Par.?
grahāśca sarve sumukhāstad eva / (1.9) Par.?
lakṣmīpater aṅghriyugaṃ smared yadā / (1.10) Par.?
bhāti sarveṣu śāstreṣu ratiḥ sarveṣu jantuṣu / (1.11) Par.?
tāraṇaṃ sarvalokeṣu tena bhārata ucyate / (1.12) Par.?
bhārataṃ bhānumāindur yadi na syur amī trayaḥ / (1.13) Par.?
tato 'jñānatamo'ndhasya kāvasthā jagato bhavet / (1.14) Par.?
vyāsaṃ vasiṣṭhanaptāraṃ śakteḥ pautram akalmaṣam / (1.15) Par.?
parāśarātmajaṃ vande śukatātaṃ taponidhim / (1.16) Par.?
vyāsāya viṣṇurūpāya vyāsarūpāya viṣṇave / (1.17) Par.?
namo vai brahmanidhaye vāsiṣṭhāya namo namaḥ // (1.18) Par.?
janamejaya uvāca / (2.1) Par.?
kathaṃ virāṭanagare mama pūrvapitāmahāḥ / (2.2) Par.?
ajñātavāsam uṣitā duryodhanabhayārditāḥ / (2.3) Par.?
vaiśaṃpāyanaḥ / (2.4) Par.?
pativratā mahābhāgā satataṃ brahmavādinī / (2.5) Par.?
draupadī ca kathaṃ brahmann ajñātā duḥkhitāvasat / (2.6) Par.?
te ca brāhmaṇamukhyāśca sūtāḥ paurogavaiḥ saha / (2.7) Par.?
ajñātavāsam avasan kathaṃ ca paricārakāḥ / (2.8) Par.?
dharmeṇa te 'bhyanujñātāḥ pāṇḍavāḥ satyavikramāḥ / (2.9) Par.?
ajñātavāsaṃ vatsyantaśchannā varṣaṃ trayodaśam / (2.10) Par.?
upopaviśya vidvāṃsaḥ snātakāḥ saṃśitavratāḥ / (2.11) Par.?
ye tadbhaktā vasanti sma vanavāse tapasvinaḥ / (2.12) Par.?
tān abruvanmahātmānaḥ śiṣṭāḥ prāñjalayastadā / (2.13) Par.?
abhyanujñāpayiṣyantastadvivāsaṃ dhṛtavratāḥ / (2.14) Par.?
viditaṃ bhavatāṃ sarvaṃ dhārtarāṣṭrair yathā vayam / (2.15) Par.?
chadmanā hṛtarājyāśca niḥsvāśca bahuśaḥ kṛtāḥ / (2.16) Par.?
uṣitāśca vane vāsaṃ yathā dvādaśa vatsarān / (2.17) Par.?
bhavadbhir eva sahitā vanyāhārā dvijottamāḥ / (2.18) Par.?
ajñātavāsasamayaṃ śeṣaṃ varṣaṃ trayodaśam / (2.19) Par.?
tad vatsyāmo vayaṃ channāstad anujñātum arhatha / (2.20) Par.?
duryodhanaśca duṣṭātmā karṇaśca sahasaubalaḥ / (2.21) Par.?
jānanto viṣamaṃ kuryur asmāsvatyantavairiṇaḥ / (2.22) Par.?
yuktācārāśca yuktāśca kṣaye svasya janasya ca / (2.23) Par.?
durātmanāṃ hi kasteṣāṃ viśvāsaṃ gantum arhati / (2.24) Par.?
api nastad bhaved bhūyo yad vayaṃ brāhmaṇaiḥ saha / (2.25) Par.?
samasteṣveva rāṣṭreṣu svarājyaṃ sthāpayemahi / (2.26) Par.?
ityuktvā duḥkhaśokārtaḥ śucir dharmasutastadā / (2.27) Par.?
saṃmūrchito 'bhavad rājā sāśrukaṇṭho yudhiṣṭhiraḥ / (2.28) Par.?
tam athāśvāsayan sarve brāhmaṇā bhrātṛbhiḥ saha / (2.29) Par.?
atha dhaumyo 'bravīd vākyaṃ mahārthaṃ nṛpatiṃ tadā / (2.30) Par.?
rājan vidvān bhavān dāntaḥ satyasaṃdho jitendriyaḥ / (2.31) Par.?
naivaṃvidhāḥ pramuhyanti narāḥ kasyāṃcid āpadi / (2.32) Par.?
devair apyāpadaḥ prāptāśchannaiśca bahubhistadā / (2.33) Par.?
tatra tatra sapatnānāṃ nigrahārthaṃ mahātmabhiḥ / (2.34) Par.?
indreṇa niṣadhaṃ prāpya giriprasthāśrame tadā / (2.35) Par.?
channenoṣya kṛtaṃ karma dviṣatāṃ balanigrahe / (2.36) Par.?
diteḥ putrair hṛte rājye devarājo 'tiduḥkhitaḥ / (2.37) Par.?
brāhmaṇaṃ toṣayiṣyaṃśca brahmarūpaṃ nidhāya ca / (2.38) Par.?
prasādād brahmaṇo rājan diteḥ putrānmahābalān / (2.39) Par.?
nirjitya tarasā śatrūn punar lokāñjugopa ha / (2.40) Par.?
viṣṇunāśmagiriṃ prāpya tadādityāṃ nivatsyatā / (2.41) Par.?
garbhe vadhārthaṃ daityānām ajñātenoṣitaṃ ciram / (2.42) Par.?
proṣya vāmanarūpeṇa pracchannaṃ brahmacāriṇā / (2.43) Par.?
baler yathā hṛtaṃ rājyaṃ vikramaistacca te śrutam / (2.44) Par.?
aurveṇa vasatā channam ūrau brahmarṣiṇā tadā / (2.45) Par.?
yat kṛtaṃ tāta lokeṣu tacca sarvaṃ śrutaṃ tvayā / (2.46) Par.?
pracchannaṃ cāpi dharmajña hariṇā vṛtranigrahe / (2.47) Par.?
vajraṃ praviśya śakrasya yat kṛtaṃ tacca te śrutam / (2.48) Par.?
hutāśanena yaccāpaḥ praviśya channam āsatā / (2.49) Par.?
vibudhānāṃ hitaṃ karma kṛtaṃ taccāpi te śrutam / (2.50) Par.?
tathā vivasvatā tāta channenottamatejasā / (2.51) Par.?
nirdagdhāḥ śatravaḥ sarve vasatā gavi varṣaśaḥ / (2.52) Par.?
viṣṇunā vasatā cāpi gṛhe daśarathasya ca / (2.53) Par.?
daśagrīvo hataśchannaṃ saṃyuge bhīmakarmaṇā / (2.54) Par.?
evam ete mahātmānaḥ pracchannāstatra tatra ha / (2.55) Par.?
ajayañchātravānmukhyāṃstathā tvam api jeṣyasi / (2.56) Par.?
iti dhaumyena dharmajño vākyaiḥ sampariharṣitaḥ / (2.57) Par.?
śāstrabuddhiḥ punar bhūtvā vyaṣṭambhata yudhiṣṭhiraḥ / (2.58) Par.?
athābravīnmahābāhur bhīmaseno mahābalaḥ / (2.59) Par.?
rājānaṃ balināṃ śreṣṭho girā sampariharṣayan / (2.60) Par.?
avekṣaya mahārāja tava gāṇḍīvadhanvanā / (2.61) Par.?
dharmānugatayā buddhyā na kiṃcit sāhasaṃ kṛtam / (2.62) Par.?
sahadevo mayā nityaṃ nakulaśca nivāritaḥ / (2.63) Par.?
śaktau vidhvaṃsane teṣāṃ śatrughnau bhīmavikramau / (2.64) Par.?
na vayaṃ vartma hāsyāmo yasmin yokṣyati no bhavān / (2.65) Par.?
tad vidhattāṃ bhavān sarvaṃ kṣipraṃ jeṣyāmahe parān / (2.66) Par.?
ityukte bhīmasenena brāhmaṇāḥ paramāśiṣaḥ / (2.67) Par.?
prayujyāpṛcchya bharatān yathāsvān prayayur gṛhān / (2.68) Par.?
sarve vedavido mukhyā yatayo munayastadā / (2.69) Par.?
āśīr uktvā yathānyāyaṃ punardarśanakāṅkṣiṇaḥ / (2.70) Par.?
te tu bhṛtyāśca dūtāśca śilpinaḥ paricārakāḥ / (2.71) Par.?
anujñāpya yathānyāyaṃ punardarśanakāṅkṣiṇaḥ / (2.72) Par.?
saha dhaumyena vidvāṃsastathā te pañca pāṇḍavāḥ / (2.73) Par.?
utthāya prayayur vīrāḥ kṛṣṇām ādāya bhārata / (2.74) Par.?
krośamātram atikramya tasmād vāsānnimittataḥ / (2.75) Par.?
śvobhūte manujavyāghrāśchannavāsārtham udyatāḥ / (2.76) Par.?
pṛthak śāstravidaḥ sarve sarve mantraviśāradāḥ / (2.77) Par.?
saṃdhivigrahakālajñā mantrāya samupāviśan // (2.78) Par.?
vaiśaṃpāyana uvāca / (3.1) Par.?
yathā virāṭanagare tava pūrvapitāmahāḥ / (3.2) Par.?
ajñātavāsam uṣitāstacchṛṇuṣva narādhipa / (3.3) Par.?
nivṛttavanavāsāste satyasaṃdhā yaśasvinaḥ / (3.4) Par.?
akurvata punar mantraṃ saha dhaumyena pāṇḍavāḥ / (3.5) Par.?
athābravīd dharmarājaḥ kuntīputro yudhiṣṭhiraḥ / (3.6) Par.?
bhrātṝn kṛṣṇāṃ ca samprekṣya dhaumyaṃ ca kurunandana / (3.7) Par.?
tathā tu sa varāṃllabdhvā dharmād dharmabhṛtāṃ varaḥ / (3.8) Par.?
gatvāśramaṃ brāhmaṇebhya ācakhyau sarvam eva tat // (3.9) Par.?
kathayitvā tu tat sarvaṃ brāhmaṇebhyo yudhiṣṭhiraḥ / (4.1) Par.?
araṇīsahitaṃ tasmai brāhmaṇāya nyavedayat // (4.2) Par.?
tato yudhiṣṭhiro rājā dharmaputro mahāmanāḥ / (5.1) Par.?
saṃnivartyānujān sarvān iti hovāca bhārata // (5.2) Par.?
dvādaśemāni varṣāṇi rāṣṭrād viproṣitā vayam / (6.1) Par.?
chadmanā hṛtarājyāśca niḥsvāśca bahuśaḥ kṛtāḥ / (6.2) Par.?
uṣitāśca vane kṛcchraṃ yathā dvādaśa vatsarān / (6.3) Par.?
ajñātacaryāṃ vatsyāma channā varṣaṃ trayodaśam / (6.4) Par.?
trayodaśo 'yaṃ samprāptaḥ kṛcchraḥ paramadurvasaḥ / (6.5) Par.?
saṃvatsaram imaṃ yatra viharema nirāmayam // (6.6) Par.?
sa sādhu kaunteya ito vāsam arjuna rocaya / (7.1) Par.?
abuddhā dhārtarāṣṭrāṇāṃ sahitāḥ saha kṛṣṇayā / (7.2) Par.?
saṃvatsaram idaṃ yatra vicarāma yathāsukham / (7.3) Par.?
yatremā vasatīḥ sarvā vasemāviditāḥ paraiḥ // (7.4) Par.?
arjuna uvāca / (8.1) Par.?
tasyaiva varadānena dharmasya manujādhipa / (8.2) Par.?
ajñātā vicariṣyāmo narāṇāṃ bharatarṣabha // (8.3) Par.?
kiṃ tu vāsāya rāṣṭrāṇi kīrtayiṣyāmi kānicit / (9.1) Par.?
ramaṇīyāni guptāni teṣāṃ kiṃcit sma rocaya // (9.2) Par.?
santi ramyā janapadā bahvannāḥ paritaḥ kurūn / (10.1) Par.?
pāñcālāścedimatsyāśca śūrasenāḥ paṭaccarāḥ / (10.2) Par.?
daśārṇā navarāṣṭraṃ ca mallāḥ śālvā yugaṃdharāḥ / (10.3) Par.?
kuntirāṣṭraṃ ca vistīrṇaṃ surāṣṭrāvantayastathā / (10.4) Par.?
virāṭanagaraṃ cāpi śrūyate śatrukarśana / (10.5) Par.?
ramaṇīyaṃ janākīrṇaṃ subhikṣaṃ sphītam eva ca / (10.6) Par.?
nānārāṣṭrāṇi cānyāni śrūyante subahūnyapi // (10.7) Par.?
eteṣāṃ katamo rājannivāsastava rocate / (11.1) Par.?
vatsyāmo yatra rājendra saṃvatsaram imaṃ vayam / (11.2) Par.?
yatra te rocate rājaṃstatra gacchāmahe vayam / (11.3) Par.?
katamasmiñjanapade mahārāja nivatsyasi / (11.4) Par.?
mā viṣāde manaḥ kuryād rājyabhraṃśa iti kvacit // (11.5) Par.?
yudhiṣṭhira uvāca / (12.1) Par.?
evam etanmahābāho yathā sa bhagavān prabhuḥ / (12.2) Par.?
abravīt sarvabhūteśastat tathā na tad anyathā // (12.3) Par.?
avaśyaṃ tveva vāsārthaṃ ramaṇīyaṃ śivaṃ sukham / (13.1) Par.?
saṃmantrya sahitaiḥ sarvair draṣṭavyam akutobhayam / (13.2) Par.?
deśaḥ puṇyaḥ samuddiṣṭaḥ sarvabādhāvivarjitaḥ / (13.3) Par.?
yasya yasya vaco hīdaṃ samaharṣata pāṇḍavān // (13.4) Par.?
matsyo virāṭo balavān abhirakṣet sa pāṇḍavān / (14.1) Par.?
dharmaśīlo vadānyaśca vṛddhaśca sumahādhanaḥ / (14.2) Par.?
guṇavāṃllokavikhyāto dṛḍhabhaktir viśāradaḥ / (14.3) Par.?
tatra me rocate pārtha matsyarājāntike 'nagha // (14.4) Par.?
virāṭanagare tāta saṃvatsaram imaṃ vayam / (15.1) Par.?
kurvantastasya karmāṇi vihariṣyāma bhārata // (15.2) Par.?
yāni yāni ca karmāṇi tasya śakṣyāmahe vayam / (16.1) Par.?
kartuṃ yo yat sa tat karma bravītu kurunandanāḥ // (16.2) Par.?
arjuna uvāca / (17.1) Par.?
naradeva kathaṃ karma rāṣṭre tasya kariṣyasi / (17.2) Par.?
virāṭanṛpateḥ sādho raṃsyase kena karmaṇā / (17.3) Par.?
akliṣṭaveṣadhārī ca dhārmiko hyanasūyakaḥ / (17.4) Par.?
na tavābhyucitaṃ karma nṛśaṃsaṃ nāpi kaitavam / (17.5) Par.?
satyavāg asi yājñīko lobhakrodhavivarjitaḥ // (17.6) Par.?
mṛdur vadānyo hrīmāṃśca dhārmikaḥ satyavikramaḥ / (18.1) Par.?
rājaṃstvam āpadā kliṣṭaḥ kiṃ kariṣyasi pāṇḍava // (18.2) Par.?
na duḥkham ucitaṃ kiṃcid rājan veda yathā janaḥ / (19.1) Par.?
sa imām āpadaṃ prāpya kathaṃ ghorāṃ tariṣyasi / (19.2) Par.?
arjunenaivam uktastu pratyuvāca yudhiṣṭhiraḥ // (19.3) Par.?
yudhiṣṭhira uvāca / (20.1) Par.?
śṛṇudhvaṃ yat kariṣyāmi karma vai kurunandanāḥ / (20.2) Par.?
virāṭam anusaṃprāpya rājānaṃ puruṣarṣabham // (20.3) Par.?
sabhāstāro bhaviṣyāmi tasya rājño mahātmanaḥ / (21.1) Par.?
kaṅko nāma dvijo bhūtvā matākṣaḥ priyadevitā // (21.2) Par.?
vaiḍūryān kāñcanān dāntān phalair jyotīrasaiḥ saha / (22.1) Par.?
kṛṣṇākṣāṃllohitākṣāṃśca nirvartsyāmi manoramān / (22.2) Par.?
ariṣṭān rājagoliṅgān darśanīyān suvarcasaḥ / (22.3) Par.?
lohitāṃścāśmagarbhāṃśca santi tāta dhanāni me / (22.4) Par.?
darśanīyān sabhānandān kuśalaiḥ sādhu niṣṭhitān / (22.5) Par.?
apyetān pāṇinā spṛṣṭvā samprahṛṣyanti mānavāḥ / (22.6) Par.?
tān vikīrya same deśe ramaṇīye vipāṃsule / (22.7) Par.?
deviṣyāmi yathākāmaṃ sa vihāro bhaviṣyati / (22.8) Par.?
kaṅko nāmnā parivrāṭ ca virāṭasya sabhāsadaḥ / (22.9) Par.?
jyotiṣe śakunajñāne nimitte cākṣakauśale / (22.10) Par.?
brāhmo vedo mayādhīto vedāṅgāni ca sarvaśaḥ / (22.11) Par.?
dharmakāmārthamokṣeṣu nītiśāstreṣu pāragaḥ / (22.12) Par.?
pṛṣṭo 'haṃ kathayiṣyāmi rājñaḥ priyahitaṃ vacaḥ / (22.13) Par.?
virāṭanagare channa evaṃyuktaḥ sadā vase / (22.14) Par.?
virāṭarājaṃ ramayan sāmātyaṃ sahabāndhavam / (22.15) Par.?
na ca māṃ vetsyate kaścit toṣayiṣye ca taṃ nṛpam // (22.16) Par.?
āsaṃ yudhiṣṭhirasyāhaṃ purā prāṇasamaḥ sakhā / (23.1) Par.?
iti vakṣyāmi rājānaṃ yadi mām anuyokṣyate // (23.2) Par.?
ityetad vo mayākhyātaṃ vihariṣyāmyahaṃ yathā / (24.1) Par.?
vaiśaṃpāyanaḥ / (24.2) Par.?
evaṃ nirdiśya cātmānaṃ niḥśvasann uṣṇam ārtijam / (24.3) Par.?
vimuñcann aśru netrābhyāṃ bhīmasenam uvāca ha / (24.4) Par.?
yudhiṣṭhiraḥ / (24.5) Par.?
bhīmasena kathaṃ karma tasya rāṣṭre kariṣyasi / (24.6) Par.?
hatvā krodhavaśāṃstāta parvate gandhamādane / (24.7) Par.?
yakṣān krodhābhitāmrākṣān rākṣasāṃścātipauruṣān / (24.8) Par.?
prādāḥ pāñcālakanyāyai padmāni subahūnyapi / (24.9) Par.?
bakaṃ rākṣasarājānaṃ bhīṣaṇaṃ puruṣādakam / (24.10) Par.?
jaghnivān asi kaunteya brāhmaṇārtham ariṃdama / (24.11) Par.?
kṣemā cābhayasaṃvītā saikacakrā tvayā kṛtā / (24.12) Par.?
hiḍimbaṃ ca mahāvīryaṃ kimmīraṃ cātipauruṣam / (24.13) Par.?
tvayā hatvā mahābāho vanaṃ niṣkaṇṭakaṃ kṛtam / (24.14) Par.?
āpadaṃ cāpi samprāptā draupadī cāruhāsinī / (24.15) Par.?
jaṭāsuravadhaṃ kṛtvā vayaṃ ca parimokṣitāḥ / (24.16) Par.?
matsyarājāntike tāta vīryapūrṇo 'tyamarṣaṇaḥ / (24.17) Par.?
vṛkodara virāṭasya balavān durbalīyasaḥ / (24.18) Par.?
samīpe nagare tasya / (24.19) Par.?
madhye nivāsaṃ bhīmasya duṣkaraṃ tasya bhūpateḥ / (24.20) Par.?
vṛkodara virāṭe tvaṃ raṃsyase kena karmaṇā / (24.21) Par.?
śrutvā sa devo naradevakarma / (24.22) Par.?
prapūjya vākyaṃ tam uvāca dhīmān / (24.23) Par.?
svakarmayuktaṃ ca hitaṃ ca kāle / (24.24) Par.?
vimṛśyavāgmī pravihāya cintām // (24.25) Par.?
Duration=0.41826105117798 secs.