Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 5696
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
vaiśaṃpāyana uvāca / (1.1) Par.?
sa tu kauravyam āsādya drupadasya purohitaḥ / (1.2) Par.?
satkṛto dhṛtarāṣṭreṇa bhīṣmeṇa vidureṇa ca // (1.3) Par.?
sarvaṃ kauśalyam uktvādau pṛṣṭvā caivam anāmayam / (2.1) Par.?
sarvasenāpraṇetṝṇāṃ madhye vākyam uvāca ha // (2.2) Par.?
sarvair bhavadbhir vidito rājadharmaḥ sanātanaḥ / (3.1) Par.?
vākyopādānahetostu vakṣyāmi vidite sati // (3.2) Par.?
dhṛtarāṣṭraśca pāṇḍuśca sutāvekasya viśrutau / (4.1) Par.?
tayoḥ samānaṃ draviṇaṃ paitṛkaṃ nātra saṃśayaḥ // (4.2) Par.?
dhṛtarāṣṭrasya ye putrāste prāptāḥ paitṛkaṃ vasu / (5.1) Par.?
pāṇḍuputrāḥ kathaṃ nāma na prāptāḥ paitṛkaṃ vasu // (5.2) Par.?
evaṃ gate pāṇḍaveyair viditaṃ vaḥ purā yathā / (6.1) Par.?
na prāptaṃ paitṛkaṃ dravyaṃ dhārtarāṣṭreṇa saṃvṛtam // (6.2) Par.?
prāṇāntikair apyupāyaiḥ prayatadbhir anekaśaḥ / (7.1) Par.?
śeṣavanto na śakitā nayituṃ yamasādanam // (7.2) Par.?
punaśca vardhitaṃ rājyaṃ svabalena mahātmabhiḥ / (8.1) Par.?
chadmanāpahṛtaṃ kṣudrair dhārtarāṣṭraiḥ sasaubalaiḥ // (8.2) Par.?
tad apyanumataṃ karma tathāyuktam anena vai / (9.1) Par.?
vāsitāśca mahāraṇye varṣāṇīha trayodaśa // (9.2) Par.?
sabhāyāṃ kleśitair vīraiḥ sahabhāryaistathā bhṛśam / (10.1) Par.?
araṇye vividhāḥ kleśāḥ samprāptāstaiḥ sudāruṇāḥ // (10.2) Par.?
tathā virāṭanagare yonyantaragatair iva / (11.1) Par.?
prāptaḥ paramasaṃkleśo yathā pāpair mahātmabhiḥ // (11.2) Par.?
te sarve pṛṣṭhataḥ kṛtvā tat sarvaṃ pūrvakilbiṣam / (12.1) Par.?
sāmaiva kurubhiḥ sārdham icchanti kurupuṃgavāḥ // (12.2) Par.?
teṣāṃ ca vṛttam ājñāya vṛttaṃ duryodhanasya ca / (13.1) Par.?
anunetum ihārhanti dhṛtarāṣṭraṃ suhṛjjanāḥ // (13.2) Par.?
na hi te vigrahaṃ vīrāḥ kurvanti kurubhiḥ saha / (14.1) Par.?
avināśena lokasya kāṅkṣante pāṇḍavāḥ svakam // (14.2) Par.?
yaścāpi dhārtarāṣṭrasya hetuḥ syād vigrahaṃ prati / (15.1) Par.?
sa ca hetur na mantavyo balīyāṃsastathā hi te // (15.2) Par.?
akṣauhiṇyo hi saptaiva dharmaputrasya saṃgatāḥ / (16.1) Par.?
yuyutsamānāḥ kurubhiḥ pratīkṣante 'sya śāsanam // (16.2) Par.?
apare puruṣavyāghrāḥ sahasrākṣauhiṇīsamāḥ / (17.1) Par.?
sātyakir bhīmasenaśca yamau ca sumahābalau // (17.2) Par.?
ekādaśaitāḥ pṛtanā ekataśca samāgatāḥ / (18.1) Par.?
ekataśca mahābāhur bahurūpo dhanaṃjayaḥ // (18.2) Par.?
yathā kirīṭī senābhyaḥ sarvābhyo vyatiricyate / (19.1) Par.?
evam eva mahābāhur vāsudevo mahādyutiḥ // (19.2) Par.?
bahulatvaṃ ca senānāṃ vikramaṃ ca kirīṭinaḥ / (20.1) Par.?
buddhimattāṃ ca kṛṣṇasya buddhvā yudhyeta ko naraḥ // (20.2) Par.?
te bhavanto yathādharmaṃ yathāsamayam eva ca / (21.1) Par.?
prayacchantu pradātavyaṃ mā vaḥ kālo 'tyagād ayam // (21.2) Par.?
Duration=0.077486991882324 secs.