Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 8072
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
nārada uvāca / (1.1) Par.?
gālavaṃ vainateyo 'tha prahasann idam abravīt / (1.2) Par.?
diṣṭyā kṛtārthaṃ paśyāmi bhavantam iha vai dvija // (1.3) Par.?
gālavastu vacaḥ śrutvā vainateyena bhāṣitam / (2.1) Par.?
caturbhāgāvaśiṣṭaṃ tad ācakhyau kāryam asya hi // (2.2) Par.?
suparṇastvabravīd enaṃ gālavaṃ patatāṃ varaḥ / (3.1) Par.?
prayatnaste na kartavyo naiṣa sampatsyate tava // (3.2) Par.?
purā hi kanyakubje vai gādheḥ satyavatīṃ sutām / (4.1) Par.?
bhāryārthe 'varayat kanyām ṛcīkastena bhāṣitaḥ // (4.2) Par.?
ekataḥ śyāmakarṇānāṃ hayānāṃ candravarcasām / (5.1) Par.?
bhagavan dīyatāṃ mahyaṃ sahasram iti gālava // (5.2) Par.?
ṛcīkastu tathetyuktvā varuṇasyālayaṃ gataḥ / (6.1) Par.?
aśvatīrthe hayāṃl labdhvā dattavān pārthivāya vai // (6.2) Par.?
iṣṭvā te puṇḍarīkeṇa dattā rājñā dvijātiṣu / (7.1) Par.?
tebhyo dve dve śate krītvā prāptāste pārthivaistadā // (7.2) Par.?
aparāṇyapi catvāri śatāni dvijasattama / (8.1) Par.?
nīyamānāni saṃtāre hṛtānyāsan vitastayā / (8.2) Par.?
evaṃ na śakyam aprāpyaṃ prāptuṃ gālava karhicit // (8.3) Par.?
imām aśvaśatābhyāṃ vai dvābhyāṃ tasmai nivedaya / (9.1) Par.?
viśvāmitrāya dharmātman ṣaḍbhir aśvaśataiḥ saha / (9.2) Par.?
tato 'si gatasaṃmohaḥ kṛtakṛtyo dvijarṣabha // (9.3) Par.?
gālavastaṃ tathetyuktvā suparṇasahitastataḥ / (10.1) Par.?
ādāyāśvāṃśca kanyāṃ ca viśvāmitram upāgamat // (10.2) Par.?
gālava uvāca / (11.1) Par.?
aśvānāṃ kāṅkṣitārthānāṃ ṣaḍ imāni śatāni vai / (11.2) Par.?
śatadvayena kanyeyaṃ bhavatā pratigṛhyatām // (11.3) Par.?
asyāṃ rājarṣibhiḥ putrā jātā vai dhārmikāstrayaḥ / (12.1) Par.?
caturthaṃ janayatvekaṃ bhavān api narottama // (12.2) Par.?
pūrṇānyevaṃ śatānyaṣṭau turagāṇāṃ bhavantu te / (13.1) Par.?
bhavato hyanṛṇo bhūtvā tapaḥ kuryāṃ yathāsukham // (13.2) Par.?
nārada uvāca / (14.1) Par.?
viśvāmitrastu taṃ dṛṣṭvā gālavaṃ saha pakṣiṇā / (14.2) Par.?
kanyāṃ ca tāṃ varārohām idam ityabravīd vacaḥ // (14.3) Par.?
kim iyaṃ pūrvam eveha na dattā mama gālava / (15.1) Par.?
putrā mamaiva catvāro bhaveyuḥ kulabhāvanāḥ // (15.2) Par.?
pratigṛhṇāmi te kanyām ekaputraphalāya vai / (16.1) Par.?
aśvāścāśramam āsādya tiṣṭhantu mama sarvaśaḥ // (16.2) Par.?
sa tayā ramamāṇo 'tha viśvāmitro mahādyutiḥ / (17.1) Par.?
ātmajaṃ janayāmāsa mādhavīputram aṣṭakam // (17.2) Par.?
jātamātraṃ sutaṃ taṃ ca viśvāmitro mahādyutiḥ / (18.1) Par.?
saṃyojyārthaistathā dharmair aśvaistaiḥ samayojayat // (18.2) Par.?
athāṣṭakaḥ puraṃ prāyāt tadā somapuraprabham / (19.1) Par.?
niryātya kanyāṃ śiṣyāya kauśiko 'pi vanaṃ yayau // (19.2) Par.?
gālavo 'pi suparṇena saha niryātya dakṣiṇām / (20.1) Par.?
manasābhipratītena kanyām idam uvāca ha // (20.2) Par.?
jāto dānapatiḥ putrastvayā śūrastathāparaḥ / (21.1) Par.?
satyadharmarataścānyo yajvā cāpi tathāparaḥ // (21.2) Par.?
tad āgaccha varārohe tāritaste pitā sutaiḥ / (22.1) Par.?
catvāraścaiva rājānastathāhaṃ ca sumadhyame // (22.2) Par.?
gālavastvabhyanujñāya suparṇaṃ pannagāśanam / (23.1) Par.?
pitur niryātya tāṃ kanyāṃ prayayau vanam eva ha // (23.2) Par.?
Duration=0.13538885116577 secs.