Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): war

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 8621
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
saṃjaya uvāca / (1.1) Par.?
atha tv idānīṃ tumule vimarde dviṣadbhir eko bahubhiḥ samāvṛtaḥ / (1.2) Par.?
mahābhaye sārathim ity uvāca bhīmaś camūṃ vārayan dhārtarāṣṭrīm / (1.3) Par.?
tvaṃ sārathe yāhi javena vāhair nayāmy etān dhārtarāṣṭrān yamāya // (1.4) Par.?
saṃcodito bhīmasenena caivaṃ sa sārathiḥ putrabalaṃ tvadīyam / (2.1) Par.?
prāyāt tataḥ sārathir ugravego yato bhīmas tad balaṃ gantum aicchat // (2.2) Par.?
tato 'pare nāgarathāśvapattibhiḥ pratyudyayuḥ kuravas taṃ samantāt / (3.1) Par.?
bhīmasya vāhāgryam udāravegaṃ samantato bāṇagaṇair nijaghnuḥ // (3.2) Par.?
tataḥ śarān āpatato mahātmā cicheda bāṇais tapanīyapuṅkhaiḥ / (4.1) Par.?
te vai nipetus tapanīyapuṅkhā dvidhā tridhā bhīmaśarair nikṛttāḥ // (4.2) Par.?
tato rājan nāgarathāśvayūnāṃ bhīmāhatānāṃ tava rājamadhye / (5.1) Par.?
ghoro ninādaḥ prababhau narendra vajrāhatānām iva parvatānām // (5.2) Par.?
te vadhyamānāś ca narendramukhyā nirbhinnā vai bhīmasenapravekaiḥ / (6.1) Par.?
bhīmaṃ samantāt samare 'dhyarohan vṛkṣaṃ śakuntā iva puṣpahetoḥ // (6.2) Par.?
tato 'bhipātaṃ tava sainyamadhye prāduścakre vegam ivāttavegaḥ / (7.1) Par.?
yathāntakāle kṣapayan didhakṣur bhūtāntakṛtkāla ivāttadaṇḍaḥ // (7.2) Par.?
tasyātivegasya raṇe 'tivegaṃ nāśaknuvan dhārayituṃ tvadīyāḥ / (8.1) Par.?
vyāttānanasyāpatato yathaiva kālasya kāle harataḥ prajā vai // (8.2) Par.?
tato balaṃ bhārata bhāratānāṃ pradahyamānaṃ samare mahātman / (9.1) Par.?
bhītaṃ diśo 'kīryata bhīmanunnaṃ mahānilenābhragaṇo yathaiva // (9.2) Par.?
tato dhīmān sārathim abravīd balī sa bhīmasenaḥ punar eva hṛṣṭaḥ / (10.1) Par.?
sūtābhijānīhi parān svakān vā rathān dhvajāṃś cāpatataḥ sametān / (10.2) Par.?
yudhyann ahaṃ nābhijānāmi kiṃcin mā sainyaṃ svaṃ chādayiṣye pṛṣatkaiḥ // (10.3) Par.?
arīn viśokābhinirīkṣya sarvato manas tu cintā pradunoti me bhṛśam / (11.1) Par.?
rājāturo nāgamad yat kirīṭī bahūni duḥkhāny abhijāto 'smi sūta // (11.2) Par.?
etad duḥkhaṃ sārathe dharmarājo yan māṃ hitvā yātavāñ śatrumadhye / (12.1) Par.?
nainaṃ jīvan nāpi jānāmy ajīvan bībhatsuṃ vā tan mamādyātiduḥkham // (12.2) Par.?
so 'haṃ dviṣatsainyam udagrakalpaṃ vināśayiṣye paramapratītaḥ / (13.1) Par.?
etān nihatyājimadhye sametān prīto bhaviṣyāmi saha tvayādya // (13.2) Par.?
sarvāṃs tūṇīrān mārgaṇān vānvavekṣya kiṃ śiṣṭaṃ syāt sāyakānāṃ rathe me / (14.1) Par.?
kā vā jātiḥ kiṃ pramāṇaṃ ca teṣāṃ jñātvā vyaktaṃ tan mamācakṣva sūta // (14.2) Par.?
viśoka uvāca / (15.1) Par.?
ṣaṇmārgaṇānām ayutāni vīra kṣurāś ca bhallāś ca tathāyutākhyāḥ / (15.2) Par.?
nārācānāṃ dve sahasre tu vīra trīṇy eva ca pradarāṇāṃ ca pārtha // (15.3) Par.?
asty āyudhaṃ pāṇḍaveyāvaśiṣṭaṃ na yad vahecchakaṭaṃ ṣaḍgavīyam / (16.1) Par.?
etad vidvan muñca sahasraśo 'pi gadāsibāhudraviṇaṃ ca te 'sti // (16.2) Par.?
bhīma uvāca / (17.1) Par.?
sūtādyemaṃ paśya bhīmapramuktaiḥ sambhindadbhiḥ pārthivān āśuvegaiḥ / (17.2) Par.?
ugrair bāṇair āhavaṃ ghorarūpaṃ naṣṭādityaṃ mṛtyulokena tulyam // (17.3) Par.?
adyaiva tad viditaṃ pārthivānāṃ bhaviṣyati ākumāraṃ ca sūta / (18.1) Par.?
nimagno vā samare bhīmasena ekaḥ kurūn vā samare vijetā // (18.2) Par.?
sarve saṃkhye kuravo niṣpatantu māṃ vā lokāḥ kīrtayantv ākumāram / (19.1) Par.?
sarvān ekas tān ahaṃ pātayiṣye te vā sarve bhīmasenaṃ tudantu // (19.2) Par.?
āśāstāraḥ karma cāpy uttamaṃ vā tan me devāḥ kevalaṃ sādhayantu / (20.1) Par.?
āyātv ihādyārjunaḥ śatrughātī śakras tūrṇaṃ yajña ivopahūtaḥ // (20.2) Par.?
īkṣasvaitāṃ bhāratīṃ dīryamāṇām ete kasmād vidravante narendrāḥ / (21.1) Par.?
vyaktaṃ dhīmān savyasācī narāgryaḥ sainyaṃ hy etacchādayaty āśu bāṇaiḥ // (21.2) Par.?
paśya dhvajāṃś ca dravato viśoka nāgān hayān pattisaṃghāṃś ca saṃkhye / (22.1) Par.?
rathān viśīrṇāñ śaraśaktitāḍitān paśyasvaitān rathinaś caiva sūta // (22.2) Par.?
āpūryate kauravī cāpy abhīkṣṇaṃ senā hy asau subhṛśaṃ hanyamānā / (23.1) Par.?
dhanaṃjayasyāśanitulyavegair grastā śarair barhisuvarṇavājaiḥ // (23.2) Par.?
ete dravanti sma rathāśvanāgāḥ padātisaṃghān avamardayantaḥ / (24.1) Par.?
saṃmuhyamānāḥ kauravāḥ sarva eva dravanti nāgā iva dāvabhītāḥ / (24.2) Par.?
hāhākṛtāś caiva raṇe viśoka muñcanti nādān vipulān gajendrāḥ // (24.3) Par.?
viśoka uvāca / (25.1) Par.?
sarve kāmāḥ pāṇḍava te samṛddhāḥ kapidhvajo dṛśyate hastisainye / (25.2) Par.?
nīlād dhanād vidyutam uccarantīṃ tathāpaśyaṃ visphurad vai dhanus tat // (25.3) Par.?
kapir hy asau vīkṣyate sarvato vai dhvajāgram āruhya dhanaṃjayasya / (26.1) Par.?
divākarābho maṇir eṣa divyo vibhrājate caiva kirīṭasaṃsthaḥ // (26.2) Par.?
pārśve bhīmaṃ pāṇḍurābhraprakāśaṃ paśyemaṃ tvaṃ devadattaṃ sughoṣam / (27.1) Par.?
abhīśuhastasya janārdanasya vigāhamānasya camūṃ pareṣām // (27.2) Par.?
raviprabhaṃ vajranābhaṃ kṣurāntaṃ pārśve sthitaṃ paśya janārdanasya / (28.1) Par.?
cakraṃ yaśo vardhayat keśavasya sadārcitaṃ yadubhiḥ paśya vīra // (28.2) Par.?
bhīma uvāca / (29.1) Par.?
dadāmi te grāmavarāṃś caturdaśa priyākhyāne sārathe suprasannaḥ / (29.2) Par.?
dasīśataṃ cāpi rathāṃś ca viṃśatiṃ yad arjunaṃ vedayase viśoka // (29.3) Par.?
Duration=0.10198402404785 secs.