Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 9175
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
dhṛtarāṣṭra uvāca / (1.1) Par.?
dvāradeśe tato drauṇim avasthitam avekṣya tau / (1.2) Par.?
akurvatāṃ bhojakṛpau kiṃ saṃjaya vadasva me // (1.3) Par.?
saṃjaya uvāca / (2.1) Par.?
kṛtavarmāṇam āmantrya kṛpaṃ ca sa mahāratham / (2.2) Par.?
drauṇir manyuparītātmā śibiradvāram āsadat // (2.3) Par.?
tatra bhūtaṃ mahākāyaṃ candrārkasadṛśadyutim / (3.1) Par.?
so 'paśyad dvāram āvṛtya tiṣṭhantaṃ lomaharṣaṇam // (3.2) Par.?
vasānaṃ carma vaiyāghraṃ mahārudhiravisravam / (4.1) Par.?
kṛṣṇājinottarāsaṅgaṃ nāgayajñopavītinam // (4.2) Par.?
bāhubhiḥ svāyataiḥ pīnair nānāpraharaṇodyataiḥ / (5.1) Par.?
baddhāṅgadamahāsarpaṃ jvālāmālākulānanam // (5.2) Par.?
daṃṣṭrākarālavadanaṃ vyāditāsyaṃ bhayāvaham / (6.1) Par.?
nayanānāṃ sahasraiśca vicitrair abhibhūṣitam // (6.2) Par.?
naiva tasya vapuḥ śakyaṃ pravaktuṃ veṣa eva vā / (7.1) Par.?
sarvathā tu tad ālakṣya sphuṭeyur api parvatāḥ // (7.2) Par.?
tasyāsyānnāsikābhyāṃ ca śravaṇābhyāṃ ca sarvaśaḥ / (8.1) Par.?
tebhyaścākṣisahasrebhyaḥ prādurāsanmahārciṣaḥ // (8.2) Par.?
tathā tejomarīcibhyaḥ śaṅkhacakragadādharāḥ / (9.1) Par.?
prādurāsan hṛṣīkeśāḥ śataśo 'tha sahasraśaḥ // (9.2) Par.?
tad atyadbhutam ālokya bhūtaṃ lokabhayaṃkaram / (10.1) Par.?
drauṇir avyathito divyair astravarṣair avākirat // (10.2) Par.?
drauṇimuktāñ śarāṃstāṃstu tad bhūtaṃ mahad agrasat / (11.1) Par.?
udadher iva vāryoghān pāvako vaḍavāmukhaḥ // (11.2) Par.?
aśvatthāmā tu samprekṣya tāñ śaraughānnirarthakān / (12.1) Par.?
rathaśaktiṃ mumocāsmai dīptām agniśikhām iva // (12.2) Par.?
sā tadāhatya dīptāgrā rathaśaktir aśīryata / (13.1) Par.?
yugānte sūryam āhatya maholkeva divaścyutā // (13.2) Par.?
atha hematsaruṃ divyaṃ khaḍgam ākāśavarcasam / (14.1) Par.?
kośāt samudbabarhāśu bilād dīptam ivoragam // (14.2) Par.?
tataḥ khaḍgavaraṃ dhīmān bhūtāya prāhiṇot tadā / (15.1) Par.?
sa tadāsādya bhūtaṃ vai vilayaṃ tūlavad yayau // (15.2) Par.?
tataḥ sa kupito drauṇir indraketunibhāṃ gadām / (16.1) Par.?
jvalantīṃ prāhiṇot tasmai bhūtaṃ tām api cāgrasat // (16.2) Par.?
tataḥ sarvāyudhābhāve vīkṣamāṇastatastataḥ / (17.1) Par.?
apaśyat kṛtam ākāśam anākāśaṃ janārdanaiḥ // (17.2) Par.?
tad adbhutatamaṃ dṛṣṭvā droṇaputro nirāyudhaḥ / (18.1) Par.?
abravīd abhisaṃtaptaḥ kṛpavākyam anusmaran // (18.2) Par.?
bruvatām apriyaṃ pathyaṃ suhṛdāṃ na śṛṇoti yaḥ / (19.1) Par.?
sa śocatyāpadaṃ prāpya yathāham ativartya tau // (19.2) Par.?
śāstradṛṣṭān avadhyān yaḥ samatītya jighāṃsati / (20.1) Par.?
sa pathaḥ pracyuto dharmyāt kupathaṃ pratipadyate // (20.2) Par.?
gobrāhmaṇanṛpastrīṣu sakhyur mātur gurostathā / (21.1) Par.?
vṛddhabālajaḍāndheṣu suptabhītotthiteṣu ca // (21.2) Par.?
mattonmattapramatteṣu na śastrāṇyupadhārayet / (22.1) Par.?
ityevaṃ gurubhiḥ pūrvam upadiṣṭaṃ nṛṇāṃ sadā // (22.2) Par.?
so 'ham utkramya panthānaṃ śāstradṛṣṭaṃ sanātanam / (23.1) Par.?
amārgeṇaivam ārabhya ghorām āpadam āgataḥ // (23.2) Par.?
tāṃ cāpadaṃ ghoratarāṃ pravadanti manīṣiṇaḥ / (24.1) Par.?
yad udyamya mahat kṛtyaṃ bhayād api nivartate // (24.2) Par.?
aśakyaṃ caiva kaḥ kartuṃ śaktaḥ śaktibalād iha / (25.1) Par.?
na hi daivād garīyo vai mānuṣaṃ karma kathyate // (25.2) Par.?
mānuṣaṃ kurvataḥ karma yadi daivānna sidhyati / (26.1) Par.?
sa pathaḥ pracyuto dharmyād vipadaṃ pratipadyate // (26.2) Par.?
pratighātaṃ hyavijñātaṃ pravadanti manīṣiṇaḥ / (27.1) Par.?
yad ārabhya kriyāṃ kāṃcid bhayād iha nivartate // (27.2) Par.?
tad idaṃ duṣpraṇītena bhayaṃ māṃ samupasthitam / (28.1) Par.?
na hi droṇasutaḥ saṃkhye nivarteta kathaṃcana // (28.2) Par.?
idaṃ ca sumahad bhūtaṃ daivadaṇḍam ivodyatam / (29.1) Par.?
na caitad abhijānāmi cintayann api sarvathā // (29.2) Par.?
dhruvaṃ yeyam adharme me pravṛttā kaluṣā matiḥ / (30.1) Par.?
tasyāḥ phalam idaṃ ghoraṃ pratighātāya dṛśyate // (30.2) Par.?
tad idaṃ daivavihitaṃ mama saṃkhye nivartanam / (31.1) Par.?
nānyatra daivād udyantum iha śakyaṃ kathaṃcana // (31.2) Par.?
so 'ham adya mahādevaṃ prapadye śaraṇaṃ prabhum / (32.1) Par.?
daivadaṇḍam imaṃ ghoraṃ sa hi me nāśayiṣyati // (32.2) Par.?
kapardinaṃ prapadyātha devadevam umāpatim / (33.1) Par.?
kapālamālinaṃ rudraṃ bhaganetraharaṃ haram // (33.2) Par.?
sa hi devo 'tyagād devāṃstapasā vikrameṇa ca / (34.1) Par.?
tasmāccharaṇam abhyeṣye giriśaṃ śūlapāṇinam // (34.2) Par.?
Duration=0.18846583366394 secs.