Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 9199
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
vaiśaṃpāyana uvāca / (1.1) Par.?
hateṣu sarvasainyeṣu dharmarājo yudhiṣṭhiraḥ / (1.2) Par.?
śuśruve pitaraṃ vṛddhaṃ niryātaṃ gajasāhvayāt // (1.3) Par.?
so 'bhyayāt putraśokārtaḥ putraśokapariplutam / (2.1) Par.?
śocamāno mahārāja bhrātṛbhiḥ sahitastadā // (2.2) Par.?
anvīyamāno vīreṇa dāśārheṇa mahātmanā / (3.1) Par.?
yuyudhānena ca tathā tathaiva ca yuyutsunā // (3.2) Par.?
tam anvagāt suduḥkhārtā draupadī śokakarśitā / (4.1) Par.?
saha pāñcālayoṣidbhir yāstatrāsan samāgatāḥ // (4.2) Par.?
sa gaṅgām anu vṛndāni strīṇāṃ bharatasattama / (5.1) Par.?
kurarīṇām ivārtānāṃ krośantīnāṃ dadarśa ha // (5.2) Par.?
tābhiḥ parivṛto rājā rudatībhiḥ sahasraśaḥ / (6.1) Par.?
ūrdhvabāhubhir ārtābhir bruvatībhiḥ priyāpriye // (6.2) Par.?
kva nu dharmajñatā rājñaḥ kva nu sādyānṛśaṃsatā / (7.1) Par.?
yadāvadhīt pitṝn bhrātṝn gurūn putrān sakhīn api // (7.2) Par.?
ghātayitvā kathaṃ droṇaṃ bhīṣmaṃ cāpi pitāmaham / (8.1) Par.?
manaste 'bhūnmahābāho hatvā cāpi jayadratham // (8.2) Par.?
kiṃ nu rājyena te kāryaṃ pitṝn bhrātṝn apaśyataḥ / (9.1) Par.?
abhimanyuṃ ca durdharṣaṃ draupadeyāṃśca bhārata // (9.2) Par.?
atītya tā mahābāhuḥ krośantīḥ kurarīr iva / (10.1) Par.?
vavande pitaraṃ jyeṣṭhaṃ dharmarājo yudhiṣṭhiraḥ // (10.2) Par.?
tato 'bhivādya pitaraṃ dharmeṇāmitrakarśanāḥ / (11.1) Par.?
nyavedayanta nāmāni pāṇḍavāste 'pi sarvaśaḥ // (11.2) Par.?
tam ātmajāntakaraṇaṃ pitā putravadhārditaḥ / (12.1) Par.?
aprīyamāṇaḥ śokārtaḥ pāṇḍavaṃ pariṣasvaje // (12.2) Par.?
dharmarājaṃ pariṣvajya sāntvayitvā ca bhārata / (13.1) Par.?
duṣṭātmā bhīmam anvaicchad didhakṣur iva pāvakaḥ // (13.2) Par.?
sa kopapāvakastasya śokavāyusamīritaḥ / (14.1) Par.?
bhīmasenamayaṃ dāvaṃ didhakṣur iva dṛśyate // (14.2) Par.?
tasya saṃkalpam ājñāya bhīmaṃ pratyaśubhaṃ hariḥ / (15.1) Par.?
bhīmam ākṣipya pāṇibhyāṃ pradadau bhīmam āyasam // (15.2) Par.?
prāg eva tu mahābuddhir buddhvā tasyeṅgitaṃ hariḥ / (16.1) Par.?
saṃvidhānaṃ mahāprājñastatra cakre janārdanaḥ // (16.2) Par.?
taṃ tu gṛhyaiva pāṇibhyāṃ bhīmasenam ayasmayam / (17.1) Par.?
babhañja balavān rājā manyamāno vṛkodaram // (17.2) Par.?
nāgāyutabalaprāṇaḥ sa rājā bhīmam āyasam / (18.1) Par.?
bhaṅktvā vimathitoraskaḥ susrāva rudhiraṃ mukhāt // (18.2) Par.?
tataḥ papāta medinyāṃ tathaiva rudhirokṣitaḥ / (19.1) Par.?
prapuṣpitāgraśikharaḥ pārijāta iva drumaḥ // (19.2) Par.?
paryagṛhṇata taṃ vidvān sūto gāvalgaṇistadā / (20.1) Par.?
maivam ityabravīccainaṃ śamayan sāntvayann iva // (20.2) Par.?
sa tu kopaṃ samutsṛjya gatamanyur mahāmanāḥ / (21.1) Par.?
hā hā bhīmeti cukrośa bhūyaḥ śokasamanvitaḥ // (21.2) Par.?
taṃ viditvā gatakrodhaṃ bhīmasenavadhārditam / (22.1) Par.?
vāsudevo varaḥ puṃsām idaṃ vacanam abravīt // (22.2) Par.?
mā śuco dhṛtarāṣṭra tvaṃ naiṣa bhīmastvayā hataḥ / (23.1) Par.?
āyasī pratimā hyeṣā tvayā rājannipātitā // (23.2) Par.?
tvāṃ krodhavaśam āpannaṃ viditvā bharatarṣabha / (24.1) Par.?
mayāpakṛṣṭaḥ kaunteyo mṛtyor daṃṣṭrāntaraṃ gataḥ // (24.2) Par.?
na hi te rājaśārdūla bale tulyo 'sti kaścana / (25.1) Par.?
kaḥ saheta mahābāho bāhvor nigrahaṇaṃ naraḥ // (25.2) Par.?
yathāntakam anuprāpya jīvan kaścinna mucyate / (26.1) Par.?
evaṃ bāhvantaraṃ prāpya tava jīvenna kaścana // (26.2) Par.?
tasmāt putreṇa yā sā te pratimā kāritāyasī / (27.1) Par.?
bhīmasya seyaṃ kauravya tavaivopahṛtā mayā // (27.2) Par.?
putraśokābhisaṃtāpād dharmād apahṛtaṃ manaḥ / (28.1) Par.?
tava rājendra tena tvaṃ bhīmasenaṃ jighāṃsasi // (28.2) Par.?
na ca te tat kṣamaṃ rājan hanyāstvaṃ yad vṛkodaram / (29.1) Par.?
na hi putrā mahārāja jīveyuste kathaṃcana // (29.2) Par.?
tasmād yat kṛtam asmābhir manyamānaiḥ kṣamaṃ prati / (30.1) Par.?
anumanyasva tat sarvaṃ mā ca śoke manaḥ kṛthāḥ // (30.2) Par.?
Duration=0.087002992630005 secs.