Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 6016
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
devasthāna uvāca / (1.1) Par.?
atraivodāharantīmam itihāsaṃ purātanam / (1.2) Par.?
indreṇa samaye pṛṣṭo yad uvāca bṛhaspatiḥ // (1.3) Par.?
saṃtoṣo vai svargatamaḥ saṃtoṣaḥ paramaṃ sukham / (2.1) Par.?
tuṣṭer na kiṃcit parataḥ susamyak paritiṣṭhati // (2.2) Par.?
yadā saṃharate kāmān kūrmo 'ṅgānīva sarvaśaḥ / (3.1) Par.?
tadātmajyotir ātmaiva svātmanaiva prasīdati // (3.2) Par.?
na bibheti yadā cāyaṃ yadā cāsmānna bibhyati / (4.1) Par.?
kāmadveṣau ca jayati tadātmānaṃ prapaśyati // (4.2) Par.?
yadāsau sarvabhūtānāṃ na krudhyati na duṣyati / (5.1) Par.?
karmaṇā manasā vācā brahma sampadyate tadā // (5.2) Par.?
evaṃ kaunteya bhūtāni taṃ taṃ dharmaṃ tathā tathā / (6.1) Par.?
tadā tadā prapaśyanti tasmād budhyasva bhārata // (6.2) Par.?
anye śamaṃ praśaṃsanti vyāyāmam apare tathā / (7.1) Par.?
naikaṃ na cāparaṃ kecid ubhayaṃ ca tathāpare // (7.2) Par.?
yajñam eke praśaṃsanti saṃnyāsam apare janāḥ / (8.1) Par.?
dānam eke praśaṃsanti kecid eva pratigraham / (8.2) Par.?
kecit sarvaṃ parityajya tūṣṇīṃ dhyāyanta āsate // (8.3) Par.?
rājyam eke praśaṃsanti sarveṣāṃ paripālanam / (9.1) Par.?
hatvā bhittvā ca chittvā ca kecid ekāntaśīlinaḥ // (9.2) Par.?
etat sarvaṃ samālokya budhānām eṣa niścayaḥ / (10.1) Par.?
adroheṇaiva bhūtānāṃ yo dharmaḥ sa satāṃ mataḥ // (10.2) Par.?
adrohaḥ satyavacanaṃ saṃvibhāgo dhṛtiḥ kṣamā / (11.1) Par.?
prajanaḥ sveṣu dāreṣu mārdavaṃ hrīr acāpalam // (11.2) Par.?
dhanaṃ dharmapradhāneṣṭaṃ manuḥ svāyaṃbhuvo 'bravīt / (12.1) Par.?
tasmād evaṃ prayatnena kaunteya paripālaya // (12.2) Par.?
yo hi rājye sthitaḥ śaśvad vaśī tulyapriyāpriyaḥ / (13.1) Par.?
kṣatriyo yajñaśiṣṭāśī rājaśāstrārthatattvavit // (13.2) Par.?
asādhunigraharataḥ sādhūnāṃ pragrahe rataḥ / (14.1) Par.?
dharme vartmani saṃsthāpya prajā varteta dharmavit // (14.2) Par.?
putrasaṃkrāmitaśrīstu vane vanyena vartayan / (15.1) Par.?
vidhinā śrāmaṇenaiva kuryāt kālam atandritaḥ // (15.2) Par.?
ya evaṃ vartate rājā rājadharmaviniścitaḥ / (16.1) Par.?
tasyāyaṃ ca paraścaiva lokaḥ syāt saphalo nṛpa / (16.2) Par.?
nirvāṇaṃ tu suduṣpāraṃ bahuvighnaṃ ca me matam // (16.3) Par.?
evaṃ dharmam anukrāntāḥ satyadānatapaḥparāḥ / (17.1) Par.?
ānṛśaṃsyaguṇair yuktāḥ kāmakrodhavivarjitāḥ // (17.2) Par.?
prajānāṃ pālane yuktā damam uttamam āsthitāḥ / (18.1) Par.?
gobrāhmaṇārthaṃ yuddhena samprāptā gatim uttamām // (18.2) Par.?
evaṃ rudrāḥ savasavastathādityāḥ paraṃtapa / (19.1) Par.?
sādhyā rājarṣisaṃghāśca dharmam etaṃ samāśritāḥ / (19.2) Par.?
apramattāstataḥ svargaṃ prāptāḥ puṇyaiḥ svakarmabhiḥ // (19.3) Par.?
Duration=0.084096908569336 secs.