Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 6197
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
yudhiṣṭhira uvāca / (1.1) Par.?
pitāmaha mahāprājña yudhi satyaparākrama / (1.2) Par.?
śrotum icchāmi kārtsnyena kṛṣṇam avyayam īśvaram // (1.3) Par.?
yaccāsya tejaḥ sumahad yacca karma purātanam / (2.1) Par.?
tanme sarvaṃ yathātattvaṃ prabrūhi bharatarṣabha // (2.2) Par.?
tiryagyonigataṃ rūpaṃ kathaṃ dhāritavān hariḥ / (3.1) Par.?
kena kāryavisargeṇa tanme brūhi pitāmaha // (3.2) Par.?
bhīṣma uvāca / (4.1) Par.?
purāhaṃ mṛgayāṃ yāto mārkaṇḍeyāśrame sthitaḥ / (4.2) Par.?
tatrāpaśyaṃ munigaṇān samāsīnān sahasraśaḥ // (4.3) Par.?
tataste madhuparkeṇa pūjāṃ cakrur atho mayi / (5.1) Par.?
pratigṛhya ca tāṃ pūjāṃ pratyanandam ṛṣīn aham // (5.2) Par.?
kathaiṣā kathitā tatra kaśyapena maharṣiṇā / (6.1) Par.?
manaḥprahlādinīṃ divyāṃ tām ihaikamanāḥ śṛṇu // (6.2) Par.?
purā dānavamukhyā hi krodhalobhasamanvitāḥ / (7.1) Par.?
balena mattāḥ śataśo narakādyā mahāsurāḥ // (7.2) Par.?
tathaiva cānye bahavo dānavā yuddhadurmadāḥ / (8.1) Par.?
na sahante sma devānāṃ samṛddhiṃ tām anuttamām // (8.2) Par.?
dānavair ardyamānāstu devā devarṣayastathā / (9.1) Par.?
na śarma lebhire rājan viśamānāstatastataḥ // (9.2) Par.?
pṛthivīṃ cārtarūpāṃ te samapaśyan divaukasaḥ / (10.1) Par.?
dānavair abhisaṃkīrṇāṃ ghorarūpair mahābalaiḥ / (10.2) Par.?
bhārārtām apakṛṣṭāṃ ca duḥkhitāṃ saṃnimajjatīm // (10.3) Par.?
athāditeyāḥ saṃtrastā brahmāṇam idam abruvan / (11.1) Par.?
kathaṃ śakyāmahe brahman dānavair upamardanam // (11.2) Par.?
svayaṃbhūstān uvācedaṃ nisṛṣṭo 'tra vidhir mayā / (12.1) Par.?
te vareṇābhisaṃmattā balena ca madena ca // (12.2) Par.?
nāvabhotsyanti saṃmūḍhā viṣṇum avyaktadarśanam / (13.1) Par.?
varāharūpiṇaṃ devam adhṛṣyam amarair api // (13.2) Par.?
eṣa vegena gatvā hi yatra te dānavādhamāḥ / (14.1) Par.?
antarbhūmigatā ghorā nivasanti sahasraśaḥ / (14.2) Par.?
śamayiṣyati śrutvā te jahṛṣuḥ surasattamāḥ // (14.3) Par.?
tato viṣṇur mahātejā vārāhaṃ rūpam āśritaḥ / (15.1) Par.?
antarbhūmiṃ sampraviśya jagāma ditijān prati // (15.2) Par.?
dṛṣṭvā ca sahitāḥ sarve daityāḥ sattvam amānuṣam / (16.1) Par.?
prasahya sahasā sarve saṃtasthuḥ kālamohitāḥ // (16.2) Par.?
sarve ca samabhidrutya varāhaṃ jagṛhuḥ samam / (17.1) Par.?
saṃkruddhāśca varāhaṃ taṃ vyakarṣanta samantataḥ // (17.2) Par.?
dānavendrā mahākāyā mahāvīryā balocchritāḥ / (18.1) Par.?
nāśaknuvaṃśca kiṃcit te tasya kartuṃ tadā vibho // (18.2) Par.?
tato 'gaman vismayaṃ te dānavendrā bhayāt tadā / (19.1) Par.?
saṃśayaṃ gatam ātmānaṃ menire ca sahasraśaḥ // (19.2) Par.?
tato devādidevaḥ sa yogātmā yogasārathiḥ / (20.1) Par.?
yogam āsthāya bhagavāṃstadā bharatasattama // (20.2) Par.?
vinanāda mahānādaṃ kṣobhayan daityadānavān / (21.1) Par.?
saṃnāditā yena lokāḥ sarvāścaiva diśo daśa // (21.2) Par.?
tena saṃnādaśabdena lokāḥ saṃkṣobham āgaman / (22.1) Par.?
saṃbhrāntāśca diśaḥ sarvā devāḥ śakrapurogamāḥ // (22.2) Par.?
nirviceṣṭaṃ jagaccāpi babhūvātibhṛśaṃ tadā / (23.1) Par.?
sthāvaraṃ jaṅgamaṃ caiva tena nādena mohitam // (23.2) Par.?
tataste dānavāḥ sarve tena śabdena bhīṣitāḥ / (24.1) Par.?
petur gatāsavaścaiva viṣṇutejovimohitāḥ // (24.2) Par.?
rasātalagatāṃścaiva varāhastridaśadviṣaḥ / (25.1) Par.?
khuraiḥ saṃdārayāmāsa māṃsamedo'sthisaṃcayam // (25.2) Par.?
nādena tena mahatā sanātana iti smṛtaḥ / (26.1) Par.?
padmanābho mahāyogī bhūtācāryaḥ sa bhūtarāṭ // (26.2) Par.?
tato devagaṇāḥ sarve pitāmaham upābruvan / (27.1) Par.?
nādo 'yaṃ kīdṛśo deva nainaṃ vidma vayaṃ vibho / (27.2) Par.?
ko 'sau hi kasya vā nādo yena vihvalitaṃ jagat // (27.3) Par.?
etasminn antare viṣṇur vārāhaṃ rūpam āsthitaḥ / (28.1) Par.?
udatiṣṭhanmahādevaḥ stūyamāno maharṣibhiḥ // (28.2) Par.?
pitāmaha uvāca / (29.1) Par.?
nihatya dānavapatīnmahāvarṣmā mahābalaḥ / (29.2) Par.?
eṣa devo mahāyogī bhūtātmā bhūtabhāvanaḥ // (29.3) Par.?
sarvabhūteśvaro yogī yonir ātmā tathātmanaḥ / (30.1) Par.?
sthirībhavata kṛṣṇo 'yaṃ sarvapāpapraṇāśanaḥ // (30.2) Par.?
kṛtvā karmātisādhvetad aśakyam amitaprabhaḥ / (31.1) Par.?
samāyātaḥ svam ātmānaṃ mahābhāgo mahādyutiḥ / (31.2) Par.?
padmanābho mahāyogī bhūtātmā bhūtabhāvanaḥ // (31.3) Par.?
na saṃtāpo na bhīḥ kāryā śoko vā surasattamāḥ / (32.1) Par.?
vidhir eṣa prabhāvaśca kālaḥ saṃkṣayakārakaḥ / (32.2) Par.?
lokān dhārayatānena nādo mukto mahātmanā // (32.3) Par.?
sa eva hi mahābhāgaḥ sarvalokanamaskṛtaḥ / (33.1) Par.?
acyutaḥ puṇḍarīkākṣaḥ sarvabhūtasamudbhavaḥ // (33.2) Par.?
Duration=0.22552609443665 secs.