Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 6236
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
śuka uvāca / (1.1) Par.?
yasmād dharmāt paro dharmo vidyate neha kaścana / (1.2) Par.?
yo viśiṣṭaśca dharmebhyastaṃ bhavān prabravītu me // (1.3) Par.?
vyāsa uvāca / (2.1) Par.?
dharmaṃ te sampravakṣyāmi purāṇam ṛṣisaṃstutam / (2.2) Par.?
viśiṣṭaṃ sarvadharmebhyastam ihaikamanāḥ śṛṇu // (2.3) Par.?
indriyāṇi pramāthīni buddhyā saṃyamya yatnataḥ / (3.1) Par.?
sarvato niṣpatiṣṇūni pitā bālān ivātmajān // (3.2) Par.?
manasaścendriyāṇāṃ ca hyaikāgryaṃ paramaṃ tapaḥ / (4.1) Par.?
tajjyāyaḥ sarvadharmebhyaḥ sa dharmaḥ para ucyate // (4.2) Par.?
tāni sarvāṇi saṃdhāya manaḥṣaṣṭhāni medhayā / (5.1) Par.?
ātmatṛpta ivāsīta bahu cintyam acintayan // (5.2) Par.?
gocarebhyo nivṛttāni yadā sthāsyanti veśmani / (6.1) Par.?
tadā tvam ātmanātmānaṃ paraṃ drakṣyasi śāśvatam // (6.2) Par.?
sarvātmānaṃ mahātmānaṃ vidhūmam iva pāvakam / (7.1) Par.?
taṃ paśyanti mahātmāno brāhmaṇā ye manīṣiṇaḥ // (7.2) Par.?
yathā puṣpaphalopeto bahuśākho mahādrumaḥ / (8.1) Par.?
ātmano nābhijānīte kva me puṣpaṃ kva me phalam // (8.2) Par.?
evam ātmā na jānīte kva gamiṣye kuto nvaham / (9.1) Par.?
anyo hyatrāntar ātmāsti yaḥ sarvam anupaśyati // (9.2) Par.?
jñānadīpena dīptena paśyatyātmānam ātmanā / (10.1) Par.?
dṛṣṭvā tvam ātmanātmānaṃ nirātmā bhava sarvavit // (10.2) Par.?
vimuktaḥ sarvapāpebhyo muktatvaca ivoragaḥ / (11.1) Par.?
parāṃ buddhim avāpyeha vipāpmā vigatajvaraḥ // (11.2) Par.?
sarvataḥsrotasaṃ ghorāṃ nadīṃ lokapravāhinīm / (12.1) Par.?
pañcendriyagrāhavatīṃ manaḥsaṃkalparodhasam // (12.2) Par.?
lobhamohatṛṇacchannāṃ kāmakrodhasarīsṛpām / (13.1) Par.?
satyatīrthānṛtakṣobhāṃ krodhapaṅkāṃ saridvarām // (13.2) Par.?
avyaktaprabhavāṃ śīghrāṃ dustarām akṛtātmabhiḥ / (14.1) Par.?
pratarasva nadīṃ buddhyā kāmagrāhasamākulām // (14.2) Par.?
saṃsārasāgaragamāṃ yonipātāladustarām / (15.1) Par.?
ātmajanmodbhavāṃ tāta jihvāvartāṃ durāsadām // (15.2) Par.?
yāṃ taranti kṛtaprajñā dhṛtimanto manīṣiṇaḥ / (16.1) Par.?
tāṃ tīrṇaḥ sarvatomukto vipūtātmātmavicchuciḥ // (16.2) Par.?
uttamāṃ buddhim āsthāya brahmabhūyaṃ gamiṣyasi / (17.1) Par.?
saṃtīrṇaḥ sarvasaṃkleśān prasannātmā vikalmaṣaḥ // (17.2) Par.?
bhūmiṣṭhānīva bhūtāni parvatastho niśāmaya / (18.1) Par.?
akrudhyan aprahṛṣyaṃśca nanṛśaṃsamatistathā / (18.2) Par.?
tato drakṣyasi bhūtānāṃ sarveṣāṃ prabhavāpyayau // (18.3) Par.?
evaṃ vai sarvadharmebhyo viśiṣṭaṃ menire budhāḥ / (19.1) Par.?
dharmaṃ dharmabhṛtāṃ śreṣṭha munayastattvadarśinaḥ // (19.2) Par.?
ātmano 'vyayino jñātvā idaṃ putrānuśāsanam / (20.1) Par.?
prayatāya pravaktavyaṃ hitāyānugatāya ca // (20.2) Par.?
ātmajñānam idaṃ guhyaṃ sarvaguhyatamaṃ mahat / (21.1) Par.?
abruvaṃ yad ahaṃ tāta ātmasākṣikam añjasā // (21.2) Par.?
naiva strī na pumān etannaiva cedaṃ napuṃsakam / (22.1) Par.?
aduḥkham asukhaṃ brahma bhūtabhavyabhavātmakam // (22.2) Par.?
naitajjñātvā pumān strī vā punarbhavam avāpnuyāt / (23.1) Par.?
abhavapratipattyartham etad vartma vidhīyate // (23.2) Par.?
yathā matāni sarvāṇi na caitāni yathā tathā / (24.1) Par.?
kathitāni mayā putra bhavanti na bhavanti ca // (24.2) Par.?
tat prītiyuktena guṇānvitena putreṇa satputraguṇānvitena / (25.1) Par.?
pṛṣṭo hīdaṃ prītimatā hitārthaṃ brūyāt sutasyeha yad uktam etat // (25.2) Par.?
Duration=0.099632024765015 secs.